Leveringen - 68371-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Generatoraggregaatsets

2019/S 030-068371

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 011-022455)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polen
Contactpersoon: Oddział Zakład Elektrociepłownie, 44-270 Rybnik, ul. Rymera 4
Telefoon: +48 327398680
E-mail: p.pillar@pgg.pl
Fax: +48 327398606
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pgg.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zabudowa 2 układów kogeneracyjnych o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania w KWK Sośnica

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31121000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zagospodarowanie metanu pochodzącego z odmetanowania KWK Sośnica na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepła. W ramach powyższego zadania, planowana jest zabudowa 2 agregatów kogeneracyjnych w obudowie kontenerowej opartych na silnikach gazowych o mocy 2,0 MWe i około 2,0 MWt każdy. Zabudowa agregatów, umożliwi wykorzystanie energii zawartej w gazie pochodzącym z odmetanowania kopalni Sośnica do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Umożliwi to pozyskanie taniej energii elektrycznej na potrzeby własne Polskiej Grupy Górniczej S.A., a jednocześnie ograniczona zostanie emisja substancji szkodliwych do środowiska. Realizacja niniejszego zadania – zabudowa 2 układów kogeneracyjnych o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz odmetanowania w KWK Sośnica umożliwi efektywne wykorzystanie gazu, którego nadwyżki w przypadku niezrealizowania zadania byłyby zrzucane do atmosfery.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 011-022455

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Perceel nr.: Część VIII
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: pkt 1 ppkt 1)
In plaats van:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi polegające na dostawie agregatów prądotwórczych o mocy elektrycznej powyżej 0,5 MW lub silników gazowych albo generatorów elektrycznych do tych agregatów o łącznej wartości brutto, co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto, w tym, co najmniej 2 usługi o wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto każda w przypadku Wykonawcy, przedstawiającego wartości wykonanych usług w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym usługi wykonano, a w przypadku usług wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym została zawarta umowa.

W związku z powyższym wartości wykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

Te lezen:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi polegające na dostawie gazowych agregatów prądotwórczych o znamionowej mocy elektrycznej powyżej 1 MW o łącznej wartości brutto, co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto, w tym co najmniej 2 usługi o wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto każda.

W przypadku Wykonawcy, przedstawiającego wartości wykonanych usług w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym usługi wykonano, a w przypadku usług wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym została zawarta umowa.

W związku z powyższym wartości wykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

Afdelingsnummer: IV.1.6
Perceel nr.: Część XXII
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: pkt 2
In plaats van:

2. Minimalna wysokość postąpienia w kryterium cena – 100 000,00 PLN brutto

Te lezen:

2. Minimalna wysokość postąpienia w kryterium cena – 25 000,00 PLN brutto.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Perceel nr.: Część XVII
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 08:30
Te lezen:
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 08:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Perceel nr.: Część XVII
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Cała modyfikacja znajduje się na stronie: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi