Diensten - 68436-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bełchatów: Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten

2019/S 030-068436

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5
Bełchatów
97-400
Polen
Contactpersoon: Joanna Muszalska - Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, 74-115 Nowe Czarnowo 76
Telefoon: +48 918224251
E-mail: joanna.muszalska@gkpge.pl
Fax: +48 918224470
NUTS-code: PL428

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pgegiek.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.pgegiek.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.swpp2.gkpge.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.swpp2.gkpge.pl
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.swpp2.gkpge.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Umowa ramowa na „Remonty kotłów i urządzeń pomocniczych w Elektrowni Dolna Odra w okresie 48 miesięcy”

Referentienummer: GEK/PMR-ELD/05406/2018/PMR2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50800000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem Zamówienia jest zawarcie umowy ramowej, której celem jest ustalenie warunków dotyczących udzielania i realizacji Zamówień Wykonawczych, jakie mogą zostać udzielone w okresie 48 miesięcy liczonych od daty zawarcia niniejszej Umowy Ramowej. Zakres Zamówień Wykonawczych dotyczy wykonania remontów kotłów i urządzeń pomocniczych w Elektrowni Dolna Odra. Przedmiot Postępowania składa się z dziesięciu (10) Części opisanych w pkt. 4.1. SIWZ, obejmujących swoim zakresem jednolite miejscowo i rzeczowo konieczne do wykonania prace w ramach remontów kapitalnych, średnich rozszerzonych, średnich, bieżących oraz modernizacyjnych. Szczegółowy zakres prac dla każdej Części Zamówienia zawierają Załączniki od nr 1A do nr 1J do SIWZ. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji Zamówienia określone zostały we wzorze Umowy Ramowej stanowiącej załącznik nr 2a do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część I Kocioł właściwy OP 650 050 część ciśnieniowa oraz rurociągi wysokoprężne (Moduł A)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra

Nowe Czarnowo 76

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy zakres prac dla każdej Części Zamówienia zawierają Załączniki od nr 1A do nr 1J do SIWZ. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji Zamówienia określone zostały we wzorze Umowy Ramowej stanowiącej załącznik nr 2a do SIWZ. Zamawiający zawrze umowy ramowe z maksymalnie 5 (pięcioma) Wykonawcami w każdej Części Zamówienia, którzy złożą najkorzystniejsze oferty. Jeżeli w postępowaniu wpłynie mniej niż 5 (pięć) ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze umowy ramowe z odpowiednio mniejszą liczbą Wykonawców. Szczegółowe zasady kwalifikacji Wykonawców określone zostały w pkt. 20.5. SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego wskazane są w zakładce FAQ/Baza Wiedzy oraz pod linkiem: https://pgegiek.pl/Przetargi w Instrukcji dla Wykonawcy „Podpis elektroniczny – konfiguracja; składanie postąpień aukcyjnych” a także w „Zasadach korzystania z Systemu GK PGE obsługującego proces zakupowy w GK PGE”.

Szczegółowe informacje w pkt 26 SIWZ

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CZĘŚĆ II Kocioł właściwy OP 650 050 oraz rurociągi wysokoprężne – budowa rusztowań i roboty porządkowo czyścicielskie (Moduł B) (pełna nazwa w Opisie zamówienia)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262120
45262110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra,

Nowe Czarnowo 76

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nazwa części: CZĘŚĆII Kocioł właściwy OP 650 050 oraz rurociągi wysokoprężne, obrotowe podgrzewacze powietrza, wentylatory powietrza, wentylatory spalin, kanały powietrza, kanały spalin, kanały wentylatorów młynowych, elektrofiltry, obiegi młynowe – budowa rusztowań i roboty porządkowo czyścicielskie (Moduł B);

Szczegółowy zakres prac dla każdej Części Zamówienia zawierają Załączniki od Nr 1A do Nr 1J do SIWZ. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji Zamówienia określone zostały we wzorze Umowy Ramowej stanowiącej załącznik nr 2a do SIWZ. Zamawiający zawrze umowy ramowe z maksymalnie 5 (pięcioma) Wykonawcami w każdej Części Zamówienia, którzy złożą najkorzystniejsze oferty. Jeżeli w postępowaniu wpłynie mniej niż 5 (pięć) ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze umowy ramowe z odpowiednio mniejszą liczbą Wykonawców. Szczegółowe zasady kwalifikacji Wykonawców określone zostały w pkt. 20.5. SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego wskazane są w zakładce FAQ/Baza Wiedzy oraz pod linkiem: https://pgegiek.pl/Przetargi w Instrukcji dla Wykonawcy „Podpis elektroniczny – konfiguracja; składanie postąpień aukcyjnych” a także w „Zasadach korzystania z Systemu GK PGE obsługującego proces zakupowy w GK PGE”.

Szczegółowe informacje w pkt 26 SIWZ

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CZĘŚĆ III Kocioł właściwy OP 650 050 oraz rurociągi wysokoprężne–roboty termoizolacyjne i budowlane oraz wymurówki szamotowe w obrębie i wewnątrz kotła (Moduł C) (pełna nazwa w Opisie zamówienia)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45321000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra,

Nowe Czarnowo 76

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nazwa części: CZĘŚĆ III Kocioł właściwy OP 650 050 oraz rurociągi wysokoprężne, obrotowe podgrzewacze powietrza, wentylatory powietrza, wentylatory spalin, kanały powietrza, kanały spalin, kanały wentylatorów młynowych, elektrofiltry, obiegi młynowe – roboty termoizolacyjne i budowlane oraz wymurówki szamotowe w obrębie i wewnątrz kotła i inne roboty budowlane (Moduł C);

Szczegółowy zakres prac dla każdej Części Zamówienia zawierają Załączniki od Nr 1A do Nr 1J do SIWZ. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji Zamówienia określone zostały we wzorze Umowy Ramowej stanowiącej załącznik nr 2a do SIWZ. Zamawiający zawrze umowy ramowe z maksymalnie 5 (pięcioma) Wykonawcami w każdej Części Zamówienia, którzy złożą najkorzystniejsze oferty. Jeżeli w postępowaniu wpłynie mniej niż 5 (pięć) ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze umowy ramowe z odpowiednio mniejszą liczbą Wykonawców. Szczegółowe zasady kwalifikacji Wykonawców określone zostały w pkt. 20.5. SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego wskazane są w zakładce FAQ/Baza Wiedzy oraz pod linkiem: https://pgegiek.pl/Przetargi w Instrukcji dla Wykonawcy „Podpis elektroniczny – konfiguracja; składanie postąpień aukcyjnych” a także w „Zasadach korzystania z Systemu GK PGE obsługującego proces zakupowy w GK PGE”.

Szczegółowe informacje w pkt 26 SIWZ

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CZĘŚĆ IV Kocioł OP 650 050 - odżużlacz, chłodny lej (Moduł D)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra,

Nowe Czarnowo 76

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy zakres prac dla każdej Części Zamówienia zawierają Załączniki od Nr 1A do Nr 1J do SIWZ. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji Zamówienia określone zostały we wzorze Umowy Ramowej stanowiącej załącznik nr 2a do SIWZ. Zamawiający zawrze umowy ramowe z maksymalnie 5 (pięcioma) Wykonawcami w każdej Części Zamówienia, którzy złożą najkorzystniejsze oferty. Jeżeli w postępowaniu wpłynie mniej niż 5 (pięć) ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze umowy ramowe z odpowiednio mniejszą liczbą Wykonawców. Szczegółowe zasady kwalifikacji Wykonawców określone zostały w pkt. 20.5. SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego wskazane są w zakładce FAQ/Baza Wiedzy oraz pod linkiem: https://pgegiek.pl/Przetargi w Instrukcji dla Wykonawcy „Podpis elektroniczny – konfiguracja; składanie postąpień aukcyjnych” a także w „Zasadach korzystania z Systemu GK PGE obsługującego proces zakupowy w GK PGE”.

Szczegółowe informacje w pkt 26 SIWZ

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CZĘŚĆ V Kocioł OP 650 050 - młyny węglowe (MW), podajniki węgla (LW) oraz wentylatory młynowe (WM), pyłoprzewody, kanały powietrza (Moduł E)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra,

Nowe Czarnowo 76

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy zakres prac dla każdej Części Zamówienia zawierają Załączniki od Nr 1A do Nr 1J do SIWZ. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji Zamówienia określone zostały we wzorze Umowy Ramowej stanowiącej załącznik nr 2a do SIWZ. Zamawiający zawrze umowy ramowe z maksymalnie 5 (pięcioma) Wykonawcami w każdej Części Zamówienia, którzy złożą najkorzystniejsze oferty. Jeżeli w postępowaniu wpłynie mniej niż 5 (pięć) ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze umowy ramowe z odpowiednio mniejszą liczbą Wykonawców. Szczegółowe zasady kwalifikacji Wykonawców określone zostały w pkt. 20.5. SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego wskazane są w zakładce FAQ/Baza Wiedzy oraz pod linkiem: https://pgegiek.pl/Przetargi w Instrukcji dla Wykonawcy „Podpis elektroniczny – konfiguracja; składanie postąpień aukcyjnych” a także w „Zasadach korzystania z Systemu GK PGE obsługującego proces zakupowy w GK PGE”.

Szczegółowe informacje w pkt 26 SIWZ

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CZĘŚĆ VI Kocioł OP 650 050 - obrotowe podgrzewacze powietrza, parowe podgrzewacze powietrza, kanały powietrza, kanały spalin, kanały recyrkulacji spalin (Moduł F)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra,

Nowe Czarnowo 76

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy zakres prac dla każdej Części Zamówienia zawierają Załączniki od Nr 1A do Nr 1J do SIWZ. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji Zamówienia określone zostały we wzorze Umowy Ramowej stanowiącej załącznik nr 2a do SIWZ. Zamawiający zawrze umowy ramowe z maksymalnie 5 (pięcioma) Wykonawcami w każdej Części Zamówienia, którzy złożą najkorzystniejsze oferty. Jeżeli w postępowaniu wpłynie mniej niż 5 (pięć) ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze umowy ramowe z odpowiednio mniejszą liczbą Wykonawców. Szczegółowe zasady kwalifikacji Wykonawców określone zostały w pkt. 20.5. SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego wskazane są w zakładce FAQ/Baza Wiedzy oraz pod linkiem: https://pgegiek.pl/Przetargi w Instrukcji dla Wykonawcy „Podpis elektroniczny – konfiguracja; składanie postąpień aukcyjnych” a także w „Zasadach korzystania z Systemu GK PGE obsługującego proces zakupowy w GK PGE”.

Szczegółowe informacje w pkt 26 SIWZ

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CZĘŚĆ VII Kocioł OP 650 050 – wentylatory powietrza, wentylatory spalin, wentylatory recyrkulacji spalin, wentylatory nadciśnienia (Moduł G)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra,

Nowe Czarnowo 76

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy zakres prac dla każdej Części Zamówienia zawierają Załączniki od Nr 1A do Nr 1J do SIWZ. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji Zamówienia określone zostały we wzorze Umowy Ramowej stanowiącej załącznik nr 2a do SIWZ. Zamawiający zawrze umowy ramowe z maksymalnie 5 (pięcioma) Wykonawcami w każdej Części Zamówienia, którzy złożą najkorzystniejsze oferty. Jeżeli w postępowaniu wpłynie mniej niż 5 (pięć) ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze umowy ramowe z odpowiednio mniejszą liczbą Wykonawców. Szczegółowe zasady kwalifikacji Wykonawców określone zostały w pkt. 20.5. SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego wskazane są w zakładce FAQ/Baza Wiedzy oraz pod linkiem: https://pgegiek.pl/Przetargi w Instrukcji dla Wykonawcy „Podpis elektroniczny – konfiguracja; składanie postąpień aukcyjnych” a także w „Zasadach korzystania z Systemu GK PGE obsługującego proces zakupowy w GK PGE”.

Szczegółowe informacje w pkt 26 SIWZ

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CZĘŚĆ VIII Kocioł OP 650 050 - Elektrofiltry Lurgi BS 780 (Moduł H)

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra,

Nowe Czarnowo 76

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy zakres prac dla każdej Części Zamówienia zawierają Załączniki od Nr 1A do Nr 1J do SIWZ. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji Zamówienia określone zostały we wzorze Umowy Ramowej stanowiącej załącznik nr 2a do SIWZ. Zamawiający zawrze umowy ramowe z maksymalnie 5 (pięcioma) Wykonawcami w każdej Części Zamówienia, którzy złożą najkorzystniejsze oferty. Jeżeli w postępowaniu wpłynie mniej niż 5 (pięć) ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze umowy ramowe z odpowiednio mniejszą liczbą Wykonawców. Szczegółowe zasady kwalifikacji Wykonawców określone zostały w pkt. 20.5. SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego wskazane są w zakładce FAQ/Baza Wiedzy oraz pod linkiem: https://pgegiek.pl/Przetargi w Instrukcji dla Wykonawcy „Podpis elektroniczny – konfiguracja; składanie postąpień aukcyjnych” a także w „Zasadach korzystania z Systemu GK PGE obsługującego proces zakupowy w GK PGE”.

Szczegółowe informacje w pkt 26 SIWZ

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CZĘŚĆ IX Kocioł OP 650 050 - palniki i dysze OFA (Moduł I)

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra,

Nowe Czarnowo 76

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy zakres prac dla każdej Części Zamówienia zawierają Załączniki od Nr 1A do Nr 1J do SIWZ. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji Zamówienia określone zostały we wzorze Umowy Ramowej stanowiącej załącznik nr 2a do SIWZ. Zamawiający zawrze umowy ramowe z maksymalnie 5 (pięcioma) Wykonawcami w każdej Części Zamówienia, którzy złożą najkorzystniejsze oferty. Jeżeli w postępowaniu wpłynie mniej niż 5 (pięć) ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze umowy ramowe z odpowiednio mniejszą liczbą Wykonawców. Szczegółowe zasady kwalifikacji Wykonawców określone zostały w pkt. 20.5. SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego wskazane są w zakładce FAQ/Baza Wiedzy oraz pod linkiem: https://pgegiek.pl/Przetargi w Instrukcji dla Wykonawcy „Podpis elektroniczny – konfiguracja; składanie postąpień aukcyjnych” a także w „Zasadach korzystania z Systemu GK PGE obsługującego proces zakupowy w GK PGE”.

Szczegółowe informacje w pkt 26 SIWZ

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CZĘŚĆ X Kocioł właściwy OP 650 050 oraz rurociągi wysokoprężne – badania spoin (Moduł J) (pełna nazwa w Opisie zamówienia)

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98390000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra,

Nowe Czarnowo 76

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nazwa części: CZĘŚĆ X Kocioł właściwy OP 650 050 oraz rurociągi wysokoprężne – badania spoin metodą wizualną (VT), radiograficzną (RT), ultradźwiękową w tym elementów cienkościennych o grubości od 2 do 8 mm (UT), penetracyjną (PT), magnetyczno- proszkową (MT) (Moduł J);

Szczegółowy zakres prac dla każdej Części Zamówienia zawierają Załączniki od Nr 1A do Nr 1J do SIWZ. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji Zamówienia określone zostały we wzorze Umowy Ramowej stanowiącej załącznik nr 2a do SIWZ. Zamawiający zawrze umowy ramowe z maksymalnie 5 (pięcioma) Wykonawcami w każdej Części Zamówienia, którzy złożą najkorzystniejsze oferty. Jeżeli w postępowaniu wpłynie mniej niż 5 (pięć) ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze umowy ramowe z odpowiednio mniejszą liczbą Wykonawców. Szczegółowe zasady kwalifikacji Wykonawców określone zostały w pkt. 20.5. SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego wskazane są w zakładce FAQ/Baza Wiedzy oraz pod linkiem: https://pgegiek.pl/Przetargi w Instrukcji dla Wykonawcy „Podpis elektroniczny – konfiguracja; składanie postąpień aukcyjnych” a także w „Zasadach korzystania z Systemu GK PGE obsługującego proces zakupowy w GK PGE”.

Szczegółowe informacje w pkt 26 SIWZ

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt 10.2. SIWZ oraz spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:

W Części I (Moduł A) posiadają ważne decyzje (uprawnienia) UDT do naprawy i modernizacji urządzeń ciśnieniowych podlegających UDT, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1351 t.j. z późn. zm) w zakresie obejmującym naprawy i modernizacje kotłów parowych oraz naprawy i modernizacje rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu wraz z ofertą oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w formie JEDZ, oraz na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.2. SIWZ potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji UDT uprawniających Wykonawcę do naprawy i modernizacji urządzeń ciśnieniowych podlegających UDT w zakresie obejmującym naprawy i modernizacje kotłów parowych oraz naprawy i modernizacje rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, wraz z wszystkimi załącznikami, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1351 t.j. z póź. zmianami).

W Części X (Moduł J) posiadają świadectwo uznania nadane przez UDT lub inną jednostkę uznaniową, dla laboratorium badań materiałowych spełniające kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351 t.j. z późniejszymi zmianami) na wykonywanie badań będących przedmiotem zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu wraz z ofertą oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w formie JEDZ, oraz na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.2. SIWZ potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectw uznania dla laboratorium badań materiałowych wraz z zakresem uznania laboratorium w tym badań UT złączy spawanych elementów cienkościennych o grubości od 2 do 8 mm przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wyciąg z SIWZ:

10.2. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 Ustawy PZP z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy PZP, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 Ustawy PZP.

10.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP, może przedstawić wraz z Ofertą dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy PZP.

10.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę na podstawie pkt 10.3. powyżej.

10.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy PZP, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu Postępowania o udzielenie Zamówienia nie zakłóca konkurencji.

Z uwagi na limit znaków pozostałe informacje zawarte są w SIWZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wyciąg z SIWZ:

12.2. Zamawiający (na podstawie art. 26 ust. 2f Ustawy PZP) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wezwie Wykonawców do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

12.2.1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

12.2.2.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP;

12.2.3.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

12.2.4.oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowe dokumenty składa każdy Wykonawca za siebie.

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu na warunkach określonych w art. 22a Ustawy PZP, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów.

Uwaga: Dokumenty, o których mowa w punktach 12.2.1-12.2.4 składane na wezwanie Zamawiającego, muszą być aktualne na dzień ich złożenia.

12.2.5. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa:

12.2.5.1. w pkt. 10.6 Część I lit. a) SIWZ potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji UDT uprawniających Wykonawcę do naprawy i modernizacji urządzeń ciśnieniowych podlegających UDT w zakresie obejmującym naprawy i modernizacje kotłów parowych oraz naprawy i modernizacje rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, wraz z wszystkimi załącznikami, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o Dozorze Technicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1351 t.j. z późn. zm);

12.2.5.2. w pkt. 10.6 Część X lit. a) SIWZ potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectw uznania nadane przez UDT lub inną jednostkę uznaniową, dla laboratorium badań materiałowych spełniające kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351 t.j. z późn. zm.) wraz z zakresem uznania laboratorium w tym badań UT złączy spawanych elementów cienkościennych o grubości od 2 do 8 mm przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia;

12.2.5.3. w pkt 10.6 Część I i X lit. b) oraz Część II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX lit. a) SIWZ sporządzony osobno dla każdej CZĘŚCI zamówienia, na którą składana jest oferta, wykaz wykonanych zamówień odpowiadających tym warunkom, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem: ich wartości (o ile dotyczy), przedmiotu zamówienia (w tym wyszczególniony zakres przedmiotu zamówienia), daty wykonania(odbioru przedmiotu zamówienia), nazwy i adresu podmiotów na rzecz których dostawa lub usługa została wykonana, oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonywane.

Z uwagi na limit znaków pozostałe informacje zawarte są w SIWZ.

Eventuele minimumeisen:

Wyciąg z SIWZ:

12.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

12.3.1.w pkt 12.2.1. SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy PZP;

12.3.2.w pkt 12.2.2 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

12.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 12.3.1. i pkt 12.3.2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.

12.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.3. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 12.4. SIWZ stosuje się.

12.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 12.2.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 12.3.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 12.4. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.

Informacje zawarte w tej części dotyczą III.1.1) oraz III.1.3) ogłoszenia jednak z uwagi na limit znaków zostały zamieszczone w tej części. Z uwagi na limit znaków pozostałe informacje zawarte są w SIWZ.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj.

W Części I wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat (60 miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali co najmniej 1 zamówienie polegające na remoncie lub modernizacji lub wymianie części ciśnieniowej kotłów energetycznych o wydajności nominalnej pary nie mniejszej niż 200 t/h i o wartości każdego wykazanego zamówienia nie mniejszej niż 100.000,00 zł netto.

W Części II Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat (60 miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali w energetyce zawodowej lub innych zakładach przemysłowych (z wyłączeniem budownictwa mieszkaniowego), co najmniej: - jedno zamówienie polegające na budowie i rozbiórce rusztowań o powierzchni min. 12.000 m2, oraz - jedno zamówienie polegające na montażu i demontażu podłogi kotłów energetycznych o wydajności nominalnej pary nie mniejszej niż 200 t/h, oraz - jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót porządkowo-czyścicielskich przed rozpoczęciem, w trakcie trwania i po zakończeniu remontu o wartości zamówienia min. 150.000,00 zł.

W Części III wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat (60 miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali w energetyce zawodowej lub innych zakładach przemysłowych: - jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót termoizolacyjnych o powierzchni min. 1 200m2, oraz- jedno zamówienie polegające na wykonaniu wymurówek szamotowych i termolitowych w kotle o wydajności nominalnej pary nie mniejszej niż 200 t/h, oraz - jedno zamówienie obejmujące wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ram stalowych i żelbetowych fundamentów wentylatorów młynowych lub wentylatorów podmuchu lub wentylatorów spalin lub innych maszyn i urządzeń.

W Części IV wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat (60 miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu remontu lub modernizacji:

— chłodnego leja, lub

— wygarniacza żużla.

Kotła energetycznego o wydajności nominalnej pary nie mniejszej niż 200 t/h.

W Części V wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat (60 miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali co najmniej 1 zamówienie polegające na remoncie lub modernizacji:

— młyna węglowego misowo - kulowego, lub

— podajnika węgla, lub

— wentylatora młynowego, lub

— wentylatora spalin, lub

— wentylatora powietrza.

Kotła energetycznego o wydajności nominalnej pary nie mniejszej niż 200 t/h.

W Części VI wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat (60 miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu modernizacji lub remontu w zakresie branży mechanicznej:

— obrotowego podgrzewacza powietrza, lub

— obrotowego podgrzewacza spalin.

Kotła energetycznego o wydajności nominalnej pary nie mniejszej niż 200 t/h.

W Części VII wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat (60 miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu modernizacji lub remontu w zakresie branży mechanicznej:

— wentylatora powietrza (podmuchu), lub

— wentylatora spalin (ciągu), lub

— wentylatora młynowego, lub

— wentylatora wspomagającego IOS.

Kotła energetycznego o wydajności nominalnej pary nie mniejszej niż 200 t/h.

Eventuele minimumeisen:

W Części VIII wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat (60 miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu modernizacji lub remontu w zakresie branży mechanicznej elektrofiltru, kotła energetycznego o wydajności nominalnej pary nie mniejszej niż 200t/h.

W Części IX wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat (60 miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu remontu lub modernizacji:

— palników olejowo pyłowych, lub

— palników pyłowych, lub

— instalacji powietrza lub spalin kotła właściwego.

Kotła energetycznego o wydajności nominalnej pary nie mniejszej niż 200t/h.

W Części X wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat (60 miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali: - co najmniej 1 zamówienie polegające na badaniach materiałowych spoin rur w zakresie średnic od Ø32 do Ø508 w metodach VT, MT, PT na urządzeniach pod dozorowych lub wytworzonych zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE co najmniej w kategorii III, oraz- co najmniej 1 zamówienie polegające na badaniach materiałowych spoin rur w zakresie średnic od Ø32 do Ø508 metodą RT, UT kotłów energetycznych o wydajności nominalnej pary nie mniejszej niż 200 t/h, oraz- co najmniej 1 zamówienie dotyczące badań materiałowych spoin rur w zakresie średnic od Ø32 do Ø508 metodą UT, kotłów energetycznych o wydajności nominalnej pary nie mniej niż 200t/h zbadanych zatwierdzoną przez UDT techniką badania elementów cienkościennych o grubości od 2 do 8mm.

W celu wykazania spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie JEDZ oraz na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.2. SIWZ wykaz wykonanych zamówień odpowiadających temu warunkowi. Do wykazu Wykonawca dołączy dowody (np. referencje), potwierdzające należyte wykonanie zamówień wymienionych w wykazie. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia w Części II, III i X, oceniana będzie łączna zdolność techniczna lub zawodowa wykonawców.

Wyciąg z SIWZ

10.7. Ocena spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia z udziału w Postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego i określonych w pkt 12 SIWZ.

11.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

11.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przedstawiając wraz z Ofertą, w szczególności Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór Zał. nr 4 do SIWZ)

Z uwagi na limit znaków pozostałe informacje zawarte są w SIWZ.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania Ofert w wysokościach:

Część I – 630 000,00 PLN (słownie złotych: sześćset trzydzieści tysięcy 00/100)

Część II – 150 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

Część III – 290 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100)

Część IV– 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100)

Część V – 210 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście dziesięć tysięcy 00/100)

Część VI– 130 000,00 PLN (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100)

Część VII – 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

Część VIII– 90 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100)

Część IX – 150 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

Część X – 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100)

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ramowej, natomiast wymaga dla zamówień wykonawczych.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Warunki finansowe i płatnicze zawarte są w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie:ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp – fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego Postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;przed zawarciem Umowy, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, należy załączyć dokument JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:20
Plaats:

Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo, Budynek Dyrekcji H-16 – sala konferencyjna nr 20, POLSKA

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 86 ustawy Pzp

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ:

1. Wszelkie informacje przedstawione w SIWZ oraz przekazane w trakcie postępowania mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu przygotowania oferty.

2.Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej stosując odpowiednio przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dotyczące udzielania zamówień w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 w zw. z art. 134 ust. 2 Ustawy PZP jako zamówienie sektorowe o wartości przekraczającej 443 000,00 euro.

3. Zamawiający przewiduje zwołanie Zebrania Wszystkich Wykonawców w dniu 20.02.2019 r. od godz. 9:00.

4. Na zawartość oferty składa się:

— wypełniony za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE formularz ofertowy, w którym Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), – podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo,

— wypełniony Formularz Cenowy sporządzony przez Wykonawcę osobno dla każdej Części Zamówienia objętego ofertą, zawierającego maksymalne ceny jednostkowe poszczególnych prac objętych zakresem danej Części Zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki od Nr 3A do Nr 3J SIWZ,

— wadium (w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia. Wadium w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zgodnie z pkt 13.4 SIWZ).

5. Do oferty należy dołączyć:

— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym Podpisem elektronicznym,

— zobowiązanie innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 22a Ustawy PZP, o którym mowa w pkt 11.4 SIWZ – na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,

— pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, w tym do podpisania oferty oraz posługiwania się podpisem elektronicznym, jeśli prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych, lub dostępnych na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 Ustawy PZP,

— Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Pełnomocnictwa należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia Ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP.

7. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A., oraz Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GKPGE, dostępnych na stronie https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia kodeksu cywilnego.

8. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.

9. Treść ogłoszenia oraz SIWZ są dostępne na stronie https://www.swpp2.gkpge.pl

Pozostałe informacje w SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp (art. 179-198g). Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania na adres wskazany w pkt 15.7. SIWZ.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019