Diensten - 68463-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Mediaș: Reparatie en onderhoud van niet-elektrische machines

2019/S 030-068463

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Romania
Șoseaua Sibiului nr. 5
Mediaș
551129
Roemenië
Contactpersoon: Victor Bleahu
Telefoon: +40 374405208
E-mail: victor.bleahu@romgaz.ro
Fax: +40 269846901
NUTS-code: RO126

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.romgaz.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Winning van gas en aardolie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reparații capitalizabile instalații de intervenție TW80, IP 30 — 2 loturi

Referentienummer: 14056826/2018/S.67.5, 67.7PRO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50531000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prin achizitia acestor serviciii la instalaţiile de intervenţie se urmăreşte refacerea integrală a parametrilor tehnico-funcţionali, dimensionali, de rezistenta si de protecţie anticorozivă, la valorile nominale prevăzute de constructor in manualele tehnice si de standardele specifice, pentru toate subansamblele si echipamentele instalaţiei. Datorită funcţionarii, in timp, toate componentele instalaţiilor de intervenţie au uzuri normale ale tuturor componentelor: şasiu, motor, transmisii, granic, instalaţii pneumatice si hidraulice de acţionare si comandă. Funcţionarea frecventă in mediul umed si salin, părţile de comandă si acţionare se corodează înainte de termen. De asemenea acţiunea agenţilor corozivi duce si la deteriorarea înainte de termen a structurilor de rezistentă si forţă, mast substructură, ceea ce duce la apariţia pericolului in exploatare prin reducerea sarcinii admise la cârlig. Toate aceste instalaţii, conform normativelor de re [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 2 046 660.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RK instalație intervenție TW80- S.5645- SB 09 SSR — 1 buc.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50531000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO126
Voornaamste plaats van uitvoering:

La locatia prestatorului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RK instalație de intervenție IP 30 - MS 21 SIR — 1 buc.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50531000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO126
Voornaamste plaats van uitvoering:

La locatia prestatorului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22826
Perceel nr.: 1
Benaming:

RK instalatie interventie TW80- S.5645- SB 09 SSR — 1 buc.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Allstar Prod S.R.L.
Romania
Str. nr. 36/A
Târgu Mureș
540462
Roemenië
Telefoon: +40 265253354
E-mail: claudiu.nistor@mbo.ro
Fax: +40 265253354
NUTS-code: RO125
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 150 609.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 046 660.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Birou Juridic
Șoseaua Sibiului nr. 5
Mediaș
551129
Roemenië
Telefoon: +4 0374405154
E-mail: andrei.popescu@romgaz.ro
Fax: +4 0269830283

Internetadres: www.romgaz.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019