Diensten - 68474-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Warschau: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2019/S 030-068474

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ Spółka Akcyjna
113-00-68-959
ul. Topiel 12
Warszawa
00-342
Polen
Contactpersoon: Patrycja Kostka
Telefoon: +48 225867444
E-mail: zamowienia@europolgaz.com.pl
Fax: +48 225867498
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.europolgaz.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup pakietu serwisowego dla Nadrzędnego Systemu Sterowania Tłocznią na tłoczniach gazu Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek i Szamotuły

Referentienummer: 2018/013/ZP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakup pakietu serwisowego dla Nadrzędnego Systemu Sterowania Tłocznią na tłoczniach gazu Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek i Szamotuły.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 36 400 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50500000
50530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 tłoczni gazu zlokalizowanych na polskim odcinku gazociągu jamalskiego.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje serwis nadrzędnych systemów sterowania tłocznią gazu, w tym wykonywanie czynności planowych w zakresie:

1. przeglądów węzłów systemów sterowania tłocznią (SCS), węzłów systemów antypompażu, węzłów systemów ESD;

2. wsparcia technicznego przez telefon lub zdalne przez łącza modemowe zgodnie z procedurą EG5302;

3. pozostawanie w gotowości do wykonywania obsług nieplanowych wraz z dostawą i sprzedażą niezbędnych części zamiennych, w tym do usuwania awarii urządzeń,

4. dostawę i sprzedaż części zamiennych niezbędnych do wykonania obsług planowych,

5. dostawa subskrypcji programu Automation Sentinel służącego do zarządzania oprogramowaniem systemowym wraz z jego aktualizacją do najnowszej wersji w okresie trwania umowy,

6. modernizacja oprogramowania systemowego OT (oprogramowanie technologiczne) w zakresie NSST.

Szczegółowy zakres ww. prac został określony w Części III umowy.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Nadrzędne Systemy Sterowania Tłocznią zostały zainstalowane na każdej z pięciu tłoczni gazu ziemnego w Kondratkach, Włocławku, Zambrowie, Ciechanowie i Szamotułach wybudowanych na terytorium Polski w ramach kontraktów zrealizowanych przez ABB Zamech Gazpetro Sp. z o.o.. Składają się one z trzech podsystemów, które razem tworzą integralne rozwiązanie informatyczne: system sterowania tłocznią SCS, system zabezpieczeń tłoczni ESD oraz system antypompażu. Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w oparciu o oprogramowanie informacyjne oraz matematyczne dla narzędzi programowych oraz sprzętu będącego jego własnością. Cały system sterowania tłocznią został zrealizowany na specjalne zamówienie „EuRoPolGaz” S.A., a jedynym podmiotem, który ma dostęp do kodów źródłowych, algorytmów, dokumentacji logiki układów systemu oraz narzędzi specjalnych (oprogramowania diagnostycznego) jest jego wykonawca - spółka ABB Sp. z o.o. (następca prawny ABB Zamech Gazpetro Sp. z o.o.).

EuRoPolGaz S.A. posiada autorskie prawa majątkowe do dokumentacji technicznej dotyczącej Nadrzędnego Systemu Sterowania Tłocznią, jednak pola eksploatacji obejmują korzystanie z dokumentacji technicznej jedynie w celu prawidłowej eksploatacji tłoczni gazu, w pozostałym zakresie - m.in. serwisowania systemu, prawa wyłączne zachował twórca. Tym samym, EuRoPolGaz S.A. nie dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji technicznej oraz kodów dostępu, które umożliwiłyby powierzenie wykonywania usług serwisu systemu podmiotowi trzeciemu.

Jedynie ABB Sp. z o.o. jako następca prawny twórcy jest wyłącznym dysponentem autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji pozwalających na serwisowanie, wprowadzanie zmian oraz modyfikacje elementów systemu. ABB Sp. z o.o. nie przekazało, ani nie udzieliło licencji w tym zakresie żadnej ze stron kontraktów, jak również nie przekazało jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu autorskich praw majątkowych polegających na serwisowaniu i wprowadzaniu zmian do Nadrzędnego Systemu Sterowania Tłocznią. Na pisemne zapytanie EuRoPol GAZ S.A. odmówiło także przekazania praw majątkowych w szerszym niż dotychczas posiadany przez Spółkę zakresie. Tym samym ABB Sp. z o.o. jest jedynym podmiotem na rynku, który jest w stanie wykonać usługi serwisowania Nadrzędnego Systemu Sterowania Tłocznią, wykonanie przedmiotowych usług przez inny podmiot wiązałoby się bowiem z naruszeniem autorskich praw majątkowych twórcy.

Wobec powyższego, z uwagi na wystąpienie przesłanek określonych w art. 134 ust. 6 pkt. 1) w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. ze względu wystąpienie przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych Zarząd EuRoPol GAZ S.A. podjął decyzję o wszczęciu postępowania dotyczącego udzielenia niniejszego sektorowego zamówienia publicznego spółce ABB Sp. z o.o. w trybie z wolnej ręki.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zakup pakietu serwisowego dla Nadrzędnego Systemu Sterowania Tłocznią na tłoczniach gazu Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek i Szamotuły.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ABB Sp. z o.o.
ul. Żegańska 1
Warszawa
04-713
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 400 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w sposób i w terminie określonym w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019