Diensten - 68487-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Frankrijk-Nantes: Meet- en controlediensten

2019/S 030-068487

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
EDF SA direction des achats groupe agence Tertiaire Ouest
Direction des achats — Agence Tertiaire Ouest, 65 rue de la Perverie
Nantes
44300
Frankrijk
Contactpersoon: EDF SA direction des achats groupe agence Tertiaire Ouest M. Frédéric Farcy
Telefoon: +33 240673640
E-mail: frederic.farcy@edf.fr
NUTS-code: FRG01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.edf.fr

Adres van het kopersprofiel: https://pha.edf.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mission de détermination de présence de plomb dans les peintures de revêtement et taux de chrome des tuyauteries du CNPE de Chinon

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71700000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Mission de détermination de présence de plomb dans les peintures de revêtement par fluorescence X et taux de chrome des tuyauteries du CNPE de Chinon. Matériels statiques du CNPE de Chinon, tels que capacités, tuyauteries, robinetteries, ... situés dans les locaux industriels. Matériels IPS, non IPS, réglementés et non réglementés. Intervention lors des arrêts de tranches et hors arrêts de tranches.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mission de détermination de présence de plomb dans les peintures de revêtement par fluorescence X et taux de chrome des tuyauteries du CNPE de Chinon. Matériels statiques du CNPE de Chinon, tels que capacités, tuyauteries, robinetteries, ... situés dans les locaux industriels. Matériels IPS, non IPS, réglementés et non réglementés. Intervention lors des arrêts de tranches et hors arrêts de tranches.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

2 périodes optionnelles d’une durée chacune de 1 an.

— option 1: détermination de présence de plomb dans les peintures de revêtement et du taux de chrome des tuyauteries du CNPE de Chinon pour l’année 2022,

— option 2: détermination de présence de plomb dans les peintures de revêtement et du taux de chrome des tuyauteries du CNPE de Chinon pour l’année 2023.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 221-506808
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
Paris Cedex 01
75055
Frankrijk
Telefoon: +33 144325151

Internetadres: http://www.ca-paris.justice.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
Paris Cedex 01
75055
Frankrijk
Telefoon: +33 144325151

Internetadres: http://www.ca-paris.justice.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019