Diensten - 68538-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Concessie voor diensten - Procedure voor de gunning van een concessie 

Nederland-Amsterdam: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2019/S 030-068538

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
12034981
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Nederland
Contactpersoon: Aanbestedingsteam Amsterdam
Telefoon: +31 630475883
E-mail: inkoopfysiek@amsterdam.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

Adres van het kopersprofiel: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a3872e468b8594319bc47ef86125f033
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
TenderNed
Bezuidenhoutseweg 73
's Gravenhage
2594 AC
Nederland
Contactpersoon: TenderNed
Telefoon: +31 8008363376
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a3872e468b8594319bc47ef86125f033
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend het volgende adres:
TenderNed
Bezuidenhoutseweg 73
's-Gravenhage
2594 AC
Nederland
Contactpersoon: TenderNed
Telefoon: +31 8008363376
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AI 2018-0518 Concessieovereenkomst pilot gezamenlijke inzameling en verwerking huishoudelijk en bedrijfsafval 9 straatjes gebied

Referentienummer: AI 2018-0518
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

AI 2018-0518 Concessieovereenkomst pilot gezamenlijke inzameling en verwerking huishoudelijk en bedrijfsafval 9

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
90510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Om meer regie op het inzamelen van bedrijfsafval te krijgen is een aanvraag in het kader van de crisis-en herstelwet gedaan om zo gedurende een pilot van 5 jaar het huishoudelijk afval én het bedrijfsafval in één inzamelmethode te kunnen voorzien.

In het verlengde van de algemene doelstellingen rondom bedrijfsafval is het doel bij deze pilot om een gebied specifieke oplossing te testen. In dit gebied wordt in de vorm van een experiment het afval van bedrijven en bewoners in meerdere fracties ingezameld en getransporteerd naar de mogelijke verwerkers of naar het AEB vervoerd. Daarnaast wordt in dit gebied ook speciaal gekeken naar de mogelijkheid om afval van bewoners en bedrijven samen in te zamelen. De resultaten daarvan betrekken we bij gesprekken die we voeren met het ministerie van Infrastructuur en Milieu om te zien of het knelpunt dat wordt ervaren door het onderscheid tussen huishoudens en bedrijven kan worden opgeheven in de wet Milieubeheer.

Deze pilot is ook bedoeld om antwoord te geven op de motie 961 (13-7-2016) van de raadsleden mw. Alberts (SP) en dhr. Groen (GL) inzake het uitvoeringsplan afval (afval over water) waarin de raad het college verzoekt te onderzoeken of er soort hop-on-hop-off boot door de grachten kan varen waarin afval kan worden aangeleverd. Tot slot komen we met deze pilot ook tegemoet aan verschillende bewoners en ondernemers in de grachtengordel die de gemeente in een verder of recenter verleden hebben gevraagd om de mogelijkheden van inzameling via het water te onderzoeken om zodoende de grachten te ontlasten van vele rijbewegingen en (tijdelijke) stremmingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: Naam: De inschrijvingssom Weegfactor: 0
  • Criterium: Naam: EMVI-Kwaliteitscriterium Weegfactor: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 01/09/2024
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Geef een lijst van de voorwaarden en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— ISO 14001

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

— VCA**-certificaat,

— ISO 9001 certificaat,

— Technische bekwaamheid kerncompetentie A,

— Technische bekwaamheid kerncompetentie B,

— Technische bekwaamheid kerncompetentie C,

— Technische bekwaamheid kerncompetentie D

III.1.5)Informatie over voorbehouden concessieovereenkomsten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de concessieovereenkomst
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de concessieovereenkomst:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de concessieovereenkomst

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 01/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Bemiddeling
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Nederland
Telefoon: +31 202511111
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl

Internetadres: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Klachtencoördinator Ingenieursbureau
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Nederland
Telefoon: +31 202511111
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl

Internetadres: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019