TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68585-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Oostenrijk-Wenen: Reparatie en onderhoud van transformatoren

2018/S 031-068585

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
ÖBB-Infrastruktur AG
Praterstern 3
Wien
1020
Oostenrijk
Contactpersoon: /Stab Einkauf
Telefoon: +43 51293000-4976
E-mail: Florian.Lederer@oebb.at
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.oebb.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvertrag zur Instandsetzung von Unterwerksumspannern

Referentienummer: 2017/PROVIA ID-Nr:8682
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50532200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Im Zuge des Projektes "Zustandsorientierte Instandhaltung" wurde beschlossen, die Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen von Unterwerksumspannern zukünftig durch eine externe Fachfirma durchführen zu lassen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 2 048 650.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Österreich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Im Zuge des Projektes "Zustandsorientierte Instandhaltung" wurde beschlossen, die Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen von Unterwerksumspannern zukünftig durch eine externe Fachfirma durchführen zu lassen.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zweimalige Verlängerung der Laufzeit um jeweils 1 Jahr.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 088-172947
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nationale Erkennungsnummer: [L-641942-8212].

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergstraße 192 - 196
Wien
1030
Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018