Leveringen - 68591-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Førde: Vuilniscompacteerwagens

2019/S 030-068591

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
SumTrans AS
921260334
Einestølen
Førde
6815
Noorwegen
Contactpersoon: Henning Tjørhom
Telefoon: +47 92077595
E-mail: seim.reidar@gmail.com
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/92807432.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Procurement of Complete Refuse Collection Vehicles

Referentienummer: 223
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144512
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The procurement of 7 complete refuse collection vehicles for collecting waste.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 23 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO052
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procurement of 7 complete refuse collection vehicles, including additions. The contract includes 6 three-axle vehicles and 1 two-axle vehicle. There are 5 single additions and 2 dual chambers additions. The contract also includes 7 years after sale service agreements. Cf. annex 2, the requirement specifications.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Service agreements for additions.

RFID readers installed on camshaft lifters.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 196-444489
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

The Procurement of Complete Refuse Collection Vehicles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Trucknor Sogn and Fjordane AS
Åsavegen 159
Sandane
6823
Noorwegen
Telefoon: +47 57868400
E-mail: jaro@trucknor.no
NUTS-code: NO052
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 800 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 9 000 000.00 NOK
Deel: 45 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Bodies

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
SumTrans AS
Førde
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019