Leveringen - 68597-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Vadsø: Apparatuur voor osteosynthese

2019/S 030-068597

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sykehusinnkjøp HF
916879067
Vadsø
Noorwegen
Contactpersoon: Einar Senstad
Telefoon: +47 95790367
E-mail: einar.senstad@sykehusinnkjop.no
NUTS-code: NO073

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/92374167.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neuro and Craniomaxillofacial Surgery (CMF) — Osteosynthesis Material for Jaw and Facial Surgery — Helse Stavanger HF and Helse Vergen HF

Referentienummer: 2017/948
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33183300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Contracting Authority intends to enter into a Framework Agreement for the delivery of osteosynthesis material for jaw and facial surgery, including drills, plates, screws and other accessories, and boxes and surgical instruments for loaning out.

The contract must cover a selection of above named products for micro system and mini system to be used by Stavanger University Hospital and Haukeland University Hospital. The micro system must contain products based on and adapted to the use of screws with a diameter of 1,5 mm. The mini system must contain products that are based on and adapated to the use of screws with a 2,0 mm diameter.

Beyond these products, the contract must cover services for training and further education.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051
NUTS-code: NO043
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Contracting Authority intends to enter into a framework agreement for the delivery of osteosynthesis material for jaw and facial surgery, including drills, plates, screws and other accessories, and boxes and surgical instruments for loaning out.

The contract must cover a selection of above named products for micro system and mini system to be used by Stavanger University Hospital and Haukeland University Hospital. The micro system must contain products based on and adapted to the use of screws with a diameter of 1,5 mm. The mini system must contain products that are based on and adapated to the use of screws with a 2,0 mm diameter.

Beyond these products, the contract must cover services for training and further education.

The contract must also include a system for consignment stock, as specified in Annex 4 — Special contractual terms for consignment stock and loans of instrumentation.

See Annex 2 — the Requirement Specifications for more detailed information.

The estimated annual value of the procurement is for Helse Bergen and Helse Stavanger, respectively approx. 700 000 NOK and approx. 300, 00 NOK.

The contract duration is 2 years, with an option one 1 year + 1 year.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 35 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 35 %
Prijs - Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Contracting Authority has a unilateral right to trigger an option to extend the contract for up to 1 year + 1 year. The options are triggered automatically and on identical terms unless otherwise requested by the Contracting Authority.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 190-430994
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Neuro and Craniomaxillofacial Surgery (CMF) — Osteosynthesis Material for Jaw and Facial Surgery — Helse Stavanger HF and Helse Vergen HF

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ortomedic AS
Postboks 317
Lysaker
1326
Noorwegen
Telefoon: +47 67518600
E-mail: anbud@ortomedic.no
Fax: +47 67518599
NUTS-code: NO012
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 500 000.00 NOK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 500 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The main rule for language, is that the Contacting Authority accepts Norwegian, Scandinavian or English, but the cleaning and sterilisation procedure must be created in Norwegian.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Sykehusinnkjøp HF
Vadsø
Noorwegen
Telefoon: +47 95790367
E-mail: einar.senstad@sykehusinnkjop.no
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019