Leveringen - 68598-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

IJsland-Reykjavik: Ambulances

2019/S 030-068598

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 137-314109)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Rikiskaup (Central Public Procurement)
Borgartun 7c
Reykjavik
105
IJsland
Contactpersoon: Drífa Guðjónsdóttir Plank
Telefoon: +354 5301400
E-mail: utbod@rikiskaup.is
Fax: +354 5301414
NUTS-code: IS00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rikiskaup.is

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ambulances 2018-2019

Referentienummer: 20769
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114121
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rikiskaup on behalf of Sjúkratryggingar Íslands (Icelandic Health Insurance) calls for tenders for 25 new ambulances (Type B according to ÍST EN 1789), for delivery no later than 8 months after acceptance of tender.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 137-314109

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: