TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 68820-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Duitsland-Geesthacht: Diverse machines voor specifieke doeleinden

2018/S 031-068820

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Deze aankondiging valt onder: Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH
Max-Planck-Straße 1
Ter attentie van: Felix Beck
21502 Geesthacht
Duitsland
Telefoon: +49 4152/87-1741
E-mail: einkauf@hzg.de
Fax: +49 4152/87-1750

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.hzg.de

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

42990000

Beschrijving
Diverse machines voor specifieke doeleinden .

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Stühff GmbH
Mercatorstraße 53
21502 Geesthacht
Duitsland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemomblerstr. 76
53123 Bonn
Duitsland
Telefoon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163

VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemomblerstr. 76
53123 Bonn
Duitsland
Telefoon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163