TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 69025-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië-Skopje: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2018/S 031-069025

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Customs Administration of the Republic of Macedonia
st. “Lazar Lichenoski” Nº 13, 1000 Skopje, Republic of Macedonia
Ter attentie van: Mirjana Stanoeva
1000 Skopje
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Telefoon: +389 23171779
E-mail: mirjana.stanoeva@customs.gov.mk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://customs.gov.mk

Elektronische toegang tot informatie : https://e-nabavki.gov.mk

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://e-nabavki.gov.mk

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Ministry of Finance-Public Procurement Bureau
“October 23” Palace, Dame Gruev st. no. 12
1000 Skopje
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Internetadres: https://e-nabavki.gov.mk

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Ministry of Finance-Public Procurement Bureau
“October 23” Palace, Dame Gruev st. no. 12
1000 Skopje
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Internetadres: https://e-nabavki.gov.mk

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90900000

Beschrijving
Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
14.3.2018 - 11:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Andere: Macedonian