TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 69063-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Kjeller: Toezicht op plannen en documentatie

2018/S 031-069063

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon
988517860
Fetveien 80-84
Kjeller
2007
Noorwegen
Contactpersoon: Torstein Fjeldet Lunde
E-mail: e-tlunde@mil.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/80683521.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/80683521.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
Noorwegen
E-mail: support@mercell.com
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/80683521.aspx

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/80683521.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework contract, adapatations to technical documentation

Referentienummer: 2017025068
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71248000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Contracting Authority needs assistance with adapting technical documentation. The aim of the procurement is to establish a framework agreement with tenderers who can assist with the adaptation, quality assurance and editing of technical documentation. Printing and other professional assistance is also included. The contract also includes courses in XML as required. See the tender documentation, Part II, Annex A, requirement specifications for further details on the procurement's content.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 18 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Contracting Authority needs assistance with adapting technical documentation. The aim of the procurement is to establish a framework agreement with tenderers who can assist with the adaptation, quality assurance and editing of technical documentation. Printing and other professional assistance is also included. The contract also includes courses in XML as required. See the tender documentation, Part II, Annex A, requirement specifications for further details on the procurement's content.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Contracting Authority reserves the unilateral right to extend the framework agreement one or more times up to a further 3 years. The maximum framework agreement period, including options, is 4 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Requirement:

Tenderers must be registered in a company register, professional register or a trade register in the country where the tenderer is established.

Documentation:

Norwegian tenderers:

— Company Registration Certificate.

Foreign tenderers:

— Confirmation that the tenderer is registered in a company register, professional register or a trade register in the country where the tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Requirement:

Tenderers must have the required economic and financial capacity to fulfil the contract.

A credit rating of “credit worthy” or equivalent will be sufficient to fulfil the requirement.

Documentation:

A credit assessment from a certified credit appraisal agency based on the most recent known accounting figures. The rating must not be older than 3 months.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Requirement:

The tenderer shall have good experience from equivalent assignments.

Documentation:

Overview of the tenderer's most relevant assignments in the last 3 years. In order to ensure sufficient competition, documentation of deliveries that the tenderer carried out more than 3 years ago can also be taken into consideration. The list must include a statement of:

— the assignment's value,

— date,

— recipient (name, telephone number and email address),

— a brief description of the delivery.

It is the tenderer's responsibility to document relevance through the description.

Requirement:

The tenderer shall have sufficient capacity to complete the delivery.

Documentation:

A description shall be given of the tenderer's technical personnel or technical entities the tenderer has at their disposal to fulfil the contract.

Requirement:

Tenderers shall possess sufficient competence to complete the delivery.

Documentation:

A description of the education and professional qualifications that the tenderer has at his disposal to complete the delivery.

CVs are not wanted here for each individual employee, but an overview at supplier level.

Requirement:

The tenderer shall have a good and well functioning quality assurance system.

Documentation:

A description of the tenderer's quality assurance methods.

If the tenderer is certified in accordance with ISO 9001 or equivalent standards, it is sufficient to present a copy of a valid certificate.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See the procurement documentation, Part 2.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/07/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA
Bergen
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018