Služby - 70158-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

02/03/2016    S43

Belgie-Brusel: Oznámení předběžných informací ENV 2016

2016/S 043-070158

 1.Veřejný zadavatel:

Evropská komise, Directorate-General for the Environment, Unit SRD.2 — Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGIE. Tel. (+32-2-296.00.08). E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Zamýšlené veřejné zakázky na rok 2016:

ENV A.1 – eko-inovace a kruhová ekonomika:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Studie týkající se provádění EMAS – další integrace EMAS do právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů, vývoj regulativních úlev a aktualizace odchylek pro MSP; duben 2016; 150 000; SER;
realizace plánu ekologického značení EU v oblasti reprezentace zainteresovaných činitelů; duben 2016; 120 000; SER;
provedení a hodnocení shody článku 11.1 nařízení EU o ekoznačce; červen 2016; 100 000; SER;
podpora potenciálních politik, kterými se provádí metody ekologických stop; květen 2016; 100 000; SER;
vytvoření 24 modelů pravidel kategorií produktů podle environmentální stopy (PEFCR) a 2 modelů odvětvových pravidel pro stanovení environmentální stopy organizace (OEFSR); duben 2016; 280 000; SER;
sdělení týkající se nástrojů a politik v oblasti cyklického hospodářství a jejich propagace (sdělení o ekoznačce EU, EMAS, ETV (ověřování environmentálních technologií) a ekologických inovacích); červen 2016; 1 200 000 (300 000 x 4); SER.
ENV A.2 – hospodaření s odpady a recyklace:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
studie o PCB (polychlorovaný bifenyl); květen 2016; 170 000; ETU.
ENV A.3 – chemické látky:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
vědecká a technická pomoc pro další rozvoj a správu ukazatelů pro monitorování environmentálních a zdravotních přínosů REACH; červen 2016; 250 000; ETU;
studie o podpoře formulace a hodnocení strategie pro netoxické prostředí; květen 2016; 200 000; ETU;
studie o právních a politických otázkách v oblasti rozhraní mezi chemickými látkami, přípravky a odpadem v souvislosti s kruhovou ekonomikou; červen 2016; 250 000; ETU.
ENV B.1 – zemědělství, lesy a půda:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
podpora realizace tematické strategie pro ochranu půdy; duben 2016; 360 000 (120 000 x 3); SER.
ENV B.2 – biodiverzita:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
technická a vědecká podpora ve souvislosti s prováděním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22.10.2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů; duben 2016; 1 350 000 (450 000 x 3); SER;
invazní nepůvodní druhy – vypracování posouzení hodnocení rizik pro vypořádání se s prioritními druhy a posílení prevence; červen 2016; 900 000 (300 000 x 3); ETU;
technická podpora týkající se 2. cíle strategie EU v oblasti biodiverzity do roku 2020 – zachování a obnova ekosystémů a jejich služeb; květen 2016; 870 000 (290 000 x 3); SER;
platforma o obchodu a biodiverzitě; květen 2016; 300 000 (100 000 x 3); SER;
technická podpora pro další rozvoj účtování přírodního bohatství; květen 2016; 420 000 (140 000 x 3); SER.
ENV B.3 – příroda:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
technická a vědecká podpora pro provádění směrnic o ptácích a stanovištích; duben 2016; 1 800 000 (600 000 x 3); SER;
další zkoumání hodnocení kontroly způsobilosti; duben 2016; 500 000; SER;
hodnocení určujících faktorů úspěšného provádění směrnic na ochranu přírody; květen 2016; 125 000; ETU;
zadávací program Natura 2000; duben 2016; 1 200 000 (600 000 x 2); SER;
zmírnění následků nových infekčních nemocí obojživelníků za účelem přijetí opatření proti ztrátě evropské biologické rozmanitosti, jak to vyžaduje směrnice o stanovištích; květen 2016; 900 000; SER;
zmírnění dopadu větrných turbín a jiných projektů v oblasti obnovitelné energie na populace netopýrů, ptáků a mořských živočichů a jejich migrační trasy; červen 2016; 1 000 000; SER.
ENV C.1 – voda:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
hodnocení, přezkoumání a vytvoření vodohospodářské politiky EU; březen 2016; 12 000 000 (3 000 000 x 4 roky); FRA;
ekonomická studie o přínosech vodohospodářské politiky EU a nákladech na neprovedení; duben 2016; 500 000; SER;
provoz sekretariátu EIP (Evropské partnerství pro inovace) (v oblasti vodohospodářství); březen 2016; 500 000; SER;
hodnocení politických variant pro udržitelné hospodaření se živinami; duben 2016; 300 000; SER.
ENV C.2 – mořské prostředí a vodohospodářství:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
zakázka na služby týkající se podpory provádění rámcové směrnice o námořní strategii (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES); březen 2016; 1 500 000 (500 000 x 3); SER;
zakázka na služby týkající se podpory činností vztahujících se k politice EU v oblasti integrované správy pobřeží a územního plánování námořních prostor; březen 2016; 600 000 (200 000 x 3); SER;
rámcová smlouva na služby týkající se koordinace mezi různými námořními regiony při provádění ekosystémového přístupu; březen 2016; 8 000 000 EUR (4 000 000 x 2; FRA);
rámcová smlouva na služby podporující dosažení dobrého ekologického stavu mořských vod podle rámcové směrnice o námořní strategii; březen 2016; 12 000 000 (6 000 000 x 2); FRA.
ENV C.3 – ovzduší:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
podpora Evropského fóra pro čisté ovzduší a expertních skupin; květen 2016; 275 000; SER;
budování kapacit pro zajištění/kontrolu kvality v případě inventarizace emisí; únor 2016; 1 000 000; SER;
současná praxe v oblasti vymáhání dodržování předpisů dodavateli námořního paliva a možnosti pro zlepšení; června 2016; 75 000; SER;
podpora dialogů mezi zeměmi na téma čisté ovzduší; únor 2016; 520 000; SER.
ENV D.2 – vymáhání, politika soudržnosti a evropský semestr, klastr 2:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
spolupráce s národními soudci v oblasti environmentálního práva; duben 2016; 1 200 000 (během 4 let); FRA.
ENV D.3 – vymáhání, politika soudržnosti a evropský semestr, klastr 3:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
kontrola souladu opatření členských států týkajících se převádění směrnic v odvětví životního prostředí a technická posouzení shody členských států s platnými právními předpisy EU v oblasti životního prostředí (položka č. 1 a položka č. 2); březen 2016; 5 200 000 (1 100 000 x 4 pro položku č. 1) (200 000 x 4 pro položku č. 2); FRA (4 roky).
ENV D.4 – správa, informace a podávání zpráv:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
rámcová smlouva o administrativní, technické a právní podpoře pro provedení zavedení nástrojů a politik v oblasti správy životního prostředí; únor; 6 000 000 na 4 roky; FRA.
ENV E.1 – mezinárodní, regionální a bilaterálních vztahy:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
studie o ekologickém dopadu spotřeby palmového oleje a o stávajících normách v oblasti udržitelnosti; květen 2016; 100 000; ETU.
ENV E.2 – globální udržitelnost, obchod a mnohostranné dohody:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
provedení realizace závazků Komise vyplývajících z nařízení EU ABS; červen 2016; 130 000; SER;
monitorování provádění a vymáhání nařízení ES pro obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami; březen 2016; 350 000; SER;
služby podpory pro provádění nařízení FLEGT a nařízení EU o dřevě; duben 2016; 300 000; SER.
ENV F.1 – analýza účinnosti zdrojů a ekonomická analýza:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
vývoj souboru ukazatelů kruhové ekonomiky; květen 2016; 150 000; SER;
zastřešující modelování životního prostředí a environmentálních politik (OMEEP); květen; 300 000; ETU 2016;
vývoj celounijní internetové platformy pro nekonvenční fosilní paliva; květen 2016; 250 000; SER;
podpora konzultační strategie týkající se regulativního a/nebo neregulatvního opatření, které je nutné vytvořit v návaznosti na přezkoumání účinnosti doporučení Komise ze dne 22.1.2014 o minimálních zásadách pro průzkum a těžbu uhlovodíků (například břidlicového plynu) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení (2014/70/EU); květen 2016; 100 000; SER;
realizace závěrů přezkoumání účinnosti doporučení Komise (2014/70/EU); květen 2016; 320 000; SER;
účinnost zdrojů a pracovní místa; květen 2016; 190 000; SER;
nové obchodní modely a hospodářství založené na spolupráci; květen 2016; 170 000; SER.
ENV F.3 – znalosti, rizika a městské prostředí:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
zakázka na upozorňování na nové zprávy z portálu Science for Environment Policy; únor 2016; 495 000 (165 000 x 3); SER;
metodický rámec pro odhalování vznikajících environmentálních rizik; březen 2016; 100 000; ETU.