Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 70158-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

02/03/2016    S43

Belgie-Brusel: Oznámení předběžných informací ENV 2016

2016/S 043-070158

 1.Veřejný zadavatel:

Evropská komise, Directorate-General for the Environment, Unit SRD.2 — Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGIE. Tel. (+32-2-296.00.08). E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Zamýšlené veřejné zakázky na rok 2016:

ENV A.1 – eko-inovace a kruhová ekonomika:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Studie týkající se provádění EMAS – další integrace EMAS do právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů, vývoj regulativních úlev a aktualizace odchylek pro MSP; duben 2016; 150 000; SER;
realizace plánu ekologického značení EU v oblasti reprezentace zainteresovaných činitelů; duben 2016; 120 000; SER;
provedení a hodnocení shody článku 11.1 nařízení EU o ekoznačce; červen 2016; 100 000; SER;
podpora potenciálních politik, kterými se provádí metody ekologických stop; květen 2016; 100 000; SER;
vytvoření 24 modelů pravidel kategorií produktů podle environmentální stopy (PEFCR) a 2 modelů odvětvových pravidel pro stanovení environmentální stopy organizace (OEFSR); duben 2016; 280 000; SER;
sdělení týkající se nástrojů a politik v oblasti cyklického hospodářství a jejich propagace (sdělení o ekoznačce EU, EMAS, ETV (ověřování environmentálních technologií) a ekologických inovacích); červen 2016; 1 200 000 (300 000 x 4); SER.
ENV A.2 – hospodaření s odpady a recyklace:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
studie o PCB (polychlorovaný bifenyl); květen 2016; 170 000; ETU.
ENV A.3 – chemické látky:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
vědecká a technická pomoc pro další rozvoj a správu ukazatelů pro monitorování environmentálních a zdravotních přínosů REACH; červen 2016; 250 000; ETU;
studie o podpoře formulace a hodnocení strategie pro netoxické prostředí; květen 2016; 200 000; ETU;
studie o právních a politických otázkách v oblasti rozhraní mezi chemickými látkami, přípravky a odpadem v souvislosti s kruhovou ekonomikou; červen 2016; 250 000; ETU.
ENV B.1 – zemědělství, lesy a půda:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
podpora realizace tematické strategie pro ochranu půdy; duben 2016; 360 000 (120 000 x 3); SER.
ENV B.2 – biodiverzita:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
technická a vědecká podpora ve souvislosti s prováděním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22.10.2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů; duben 2016; 1 350 000 (450 000 x 3); SER;
invazní nepůvodní druhy – vypracování posouzení hodnocení rizik pro vypořádání se s prioritními druhy a posílení prevence; červen 2016; 900 000 (300 000 x 3); ETU;
technická podpora týkající se 2. cíle strategie EU v oblasti biodiverzity do roku 2020 – zachování a obnova ekosystémů a jejich služeb; květen 2016; 870 000 (290 000 x 3); SER;
platforma o obchodu a biodiverzitě; květen 2016; 300 000 (100 000 x 3); SER;
technická podpora pro další rozvoj účtování přírodního bohatství; květen 2016; 420 000 (140 000 x 3); SER.
ENV B.3 – příroda:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
technická a vědecká podpora pro provádění směrnic o ptácích a stanovištích; duben 2016; 1 800 000 (600 000 x 3); SER;
další zkoumání hodnocení kontroly způsobilosti; duben 2016; 500 000; SER;
hodnocení určujících faktorů úspěšného provádění směrnic na ochranu přírody; květen 2016; 125 000; ETU;
zadávací program Natura 2000; duben 2016; 1 200 000 (600 000 x 2); SER;
zmírnění následků nových infekčních nemocí obojživelníků za účelem přijetí opatření proti ztrátě evropské biologické rozmanitosti, jak to vyžaduje směrnice o stanovištích; květen 2016; 900 000; SER;
zmírnění dopadu větrných turbín a jiných projektů v oblasti obnovitelné energie na populace netopýrů, ptáků a mořských živočichů a jejich migrační trasy; červen 2016; 1 000 000; SER.
ENV C.1 – voda:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
hodnocení, přezkoumání a vytvoření vodohospodářské politiky EU; březen 2016; 12 000 000 (3 000 000 x 4 roky); FRA;
ekonomická studie o přínosech vodohospodářské politiky EU a nákladech na neprovedení; duben 2016; 500 000; SER;
provoz sekretariátu EIP (Evropské partnerství pro inovace) (v oblasti vodohospodářství); březen 2016; 500 000; SER;
hodnocení politických variant pro udržitelné hospodaření se živinami; duben 2016; 300 000; SER.
ENV C.2 – mořské prostředí a vodohospodářství:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
zakázka na služby týkající se podpory provádění rámcové směrnice o námořní strategii (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES); březen 2016; 1 500 000 (500 000 x 3); SER;
zakázka na služby týkající se podpory činností vztahujících se k politice EU v oblasti integrované správy pobřeží a územního plánování námořních prostor; březen 2016; 600 000 (200 000 x 3); SER;
rámcová smlouva na služby týkající se koordinace mezi různými námořními regiony při provádění ekosystémového přístupu; březen 2016; 8 000 000 EUR (4 000 000 x 2; FRA);
rámcová smlouva na služby podporující dosažení dobrého ekologického stavu mořských vod podle rámcové směrnice o námořní strategii; březen 2016; 12 000 000 (6 000 000 x 2); FRA.
ENV C.3 – ovzduší:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
podpora Evropského fóra pro čisté ovzduší a expertních skupin; květen 2016; 275 000; SER;
budování kapacit pro zajištění/kontrolu kvality v případě inventarizace emisí; únor 2016; 1 000 000; SER;
současná praxe v oblasti vymáhání dodržování předpisů dodavateli námořního paliva a možnosti pro zlepšení; června 2016; 75 000; SER;
podpora dialogů mezi zeměmi na téma čisté ovzduší; únor 2016; 520 000; SER.
ENV D.2 – vymáhání, politika soudržnosti a evropský semestr, klastr 2:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
spolupráce s národními soudci v oblasti environmentálního práva; duben 2016; 1 200 000 (během 4 let); FRA.
ENV D.3 – vymáhání, politika soudržnosti a evropský semestr, klastr 3:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
kontrola souladu opatření členských států týkajících se převádění směrnic v odvětví životního prostředí a technická posouzení shody členských států s platnými právními předpisy EU v oblasti životního prostředí (položka č. 1 a položka č. 2); březen 2016; 5 200 000 (1 100 000 x 4 pro položku č. 1) (200 000 x 4 pro položku č. 2); FRA (4 roky).
ENV D.4 – správa, informace a podávání zpráv:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
rámcová smlouva o administrativní, technické a právní podpoře pro provedení zavedení nástrojů a politik v oblasti správy životního prostředí; únor; 6 000 000 na 4 roky; FRA.
ENV E.1 – mezinárodní, regionální a bilaterálních vztahy:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
studie o ekologickém dopadu spotřeby palmového oleje a o stávajících normách v oblasti udržitelnosti; květen 2016; 100 000; ETU.
ENV E.2 – globální udržitelnost, obchod a mnohostranné dohody:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
provedení realizace závazků Komise vyplývajících z nařízení EU ABS; červen 2016; 130 000; SER;
monitorování provádění a vymáhání nařízení ES pro obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami; březen 2016; 350 000; SER;
služby podpory pro provádění nařízení FLEGT a nařízení EU o dřevě; duben 2016; 300 000; SER.
ENV F.1 – analýza účinnosti zdrojů a ekonomická analýza:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
vývoj souboru ukazatelů kruhové ekonomiky; květen 2016; 150 000; SER;
zastřešující modelování životního prostředí a environmentálních politik (OMEEP); květen; 300 000; ETU 2016;
vývoj celounijní internetové platformy pro nekonvenční fosilní paliva; květen 2016; 250 000; SER;
podpora konzultační strategie týkající se regulativního a/nebo neregulatvního opatření, které je nutné vytvořit v návaznosti na přezkoumání účinnosti doporučení Komise ze dne 22.1.2014 o minimálních zásadách pro průzkum a těžbu uhlovodíků (například břidlicového plynu) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení (2014/70/EU); květen 2016; 100 000; SER;
realizace závěrů přezkoumání účinnosti doporučení Komise (2014/70/EU); květen 2016; 320 000; SER;
účinnost zdrojů a pracovní místa; květen 2016; 190 000; SER;
nové obchodní modely a hospodářství založené na spolupráci; květen 2016; 170 000; SER.
ENV F.3 – znalosti, rizika a městské prostředí:
název projektu; předběžný měsíc zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
zakázka na upozorňování na nové zprávy z portálu Science for Environment Policy; únor 2016; 495 000 (165 000 x 3); SER;
metodický rámec pro odhalování vznikajících environmentálních rizik; březen 2016; 100 000; ETU.