Diensten - 70647-2019

13/02/2019    S31    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Spanje-Madrid: Wegvervoersdiensten

2019/S 031-070647

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora, Dirección General Económico-Financiera, Gerencia de Área de Compras y Patrimonio
Nationaal identificatienummer: Q2801659J
Postadres: Avenida Pío XII, 110
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300
Postcode: 28036
Land: Spanje
Contactpersoon: dccp@renfe.es
E-mail: dccp@renfe.es
Fax: +34 913007479

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.renfe.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=TsK3PKG7wqQ%3D

I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicios de recogida, transporte y custodia de fondos en estaciones gestionadas por el Grupo Renfe

Referentienummer: 2018-01702
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 651 955.99 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79940000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 651 955.99 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 238
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019