Diensten - 717255-2022

Submission deadline has been amended by:  104770-2023
23/12/2022    S248

Nederland-Rucphen: Snoeien van bomen

2022/S 248-717255

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rucphen
Nationaal identificatienummer: 301705205
Postadres: Binnentuin 1
Plaats: Rucphen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4715 RW
Land: Nederland
Contactpersoon: Simone van Wel
E-mail: s.van.wel@rucphen.nl
Telefoon: +31 165349500
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rucphen.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/283574/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/283574/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst onderhoud bomen

Referentienummer: 2022-152
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77341000 Snoeien van bomen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

Het betreft alle bomen binnen de gemeente Rucphen. Hierbij zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden:

- Rucphen;

- Schijf;

- Sprundel;

- Sint Willebrord;

- Zegge;

- Industrieterrein ‘De Nijverhei’ / Binnentuin.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden vanuit het onderhoud van bomen binnen de gemeente:

a. Opnemen boomveiligheidscontrole en onderhoudstoestand;

b. Snoeiwerkzaamheden aan bomen;

c. Verwijderen van bomen;

d. Verwijderen van stobben;

e. Grondverbetering t.b.v. bomen;

f. Planten van bomen;

g. Bijkomende werkzaamheden, waaronder verkeersmaatregelen en maatregelen in kader Wet natuurbescherming.;

h. Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden;

i. Inzet arbeid en materieel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77211500 Onderhouden van bomen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL411 West-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeente Rucphen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Opdrachtgever heeft het voornemen een raamovereenkomst aan te gaan voor een vaste looptijd van 3 jaar van 1 mei 2023 tot en met 30 april 2026 met de mogelijkheid tot twee (2) maal één (1) jaar verlenging.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit (gunnen op waarde) / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst heeft de mogelijkheid tot twee (2) maal één (1) jaar verlenging. De Opdrachtgever geeft tenminste drie (3) maanden voor het aflopen van de overeenkomst schriftelijk aan of de overeenkomst worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst heeft de mogelijkheid tot twee (2) maal één (1) jaar verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Deelneming criminele organisatie,

- Corruptie,

- Fraude,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische misdrijven,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Beroepsbevoegdheid

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid,

- Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Groenkeur BRL Boomverzorging,

- VCA** 2017/6.0,

- Basisveiligheid VCA (B-VCA).,

- kerncompetentie 1: Het snoeien en onderhouden van bomen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De opdrachtgever werkt met een vijfjaarlijkse cyclus m.b.t. Boom Veiligheid Controle (BVC) en hierop volgt het snoeien van bomen. Bepaalde risico’s komen bij de opdrachtnemer te liggen aangezien er op beeld gewerkt wordt. Opdrachtnemer heeft een langere periode nodig om het areaal te leren kennen en qua beheer hier op in te kunnen spelen, met daar bijhorende investeringen.

Tijdens de looptijd van de overeenkomst zullen er bepaalde werkzaamheden een “piek” en een “dal” kennen qua werkdruk. Door dit over meerdere jaren uit te spreiden wordt dit gemiddeld en wordt er minder risico gelopen ten aanzien van overlast.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/02/2023
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 07/04/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/02/2023
Plaatselijke tijd: 10:31

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/12/2022