Diensten - 71945-2019

14/02/2019    S32    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Mainz: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 032-071945

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zweites Deutsches Fernsehen
ZDF-Straße 1
Mainz
55127
Duitsland
Telefoon: +49 61317015660
E-mail: TEM@zdf.de
Fax: +49 61317019483
NUTS-code: DEB35

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.rib.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.rib.de

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Rundfunkanstalt

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Umfassende Softwarepflege von IBM, CA und Microfocus Produkten

Referentienummer: ZDF-121-OV-19-004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB35
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2019
Einde: 30/04/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Siehe Optionen (Ziffer II.2.11)

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2019