Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 74166-2020

14/02/2020    S32    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Jelenia Góra: Bouwwerkzaamheden

2020/S 032-074166

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
Nationaal identificatienummer: 021781314
Postadres: ul. Chałubińskiego 23
Plaats: Jelenia Góra
NUTS-code: PL515
Postcode: 58-570
Land: Polen
Contactpersoon: Emilia Szczybura
E-mail: szczybura@kpnmab.pl
Telefoon: +48 757553726
Fax: +48 757553348

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kpnmab.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: www.bip.kpnmab.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ochrona przyrody

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie „Stodoła Elektryczna”

Referentienummer: KPN/3/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie „Stodoła Elektryczna” wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – etap I/B.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 179 466.26 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111300
45220000
45315000
45262000
45261100
09331200
45311200
45310000
45232410
45233200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515
Voornaamste plaats van uitvoering:

Karkonoski Park Narodowy Pałac Sobieszów, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie „Stodoła Elektryczna” wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – etap I/B” obejmuje:

a) rozbiórka istniejącego muru ceglano-kamiennego wraz z jego odtworzeniem po wykonaniu projektowanych fundamentów obiektu „Stodoła Elektryczna”,

b) usunięcie części skarpy kamienno-ziemnej oraz elementów terenowych w zakresie potrzebnym do wykonania wsporczej konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych,

c) rozebranie muru oporowego oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia pozostałej części skarpy do czasu wykonania konstrukcji obiektu,

d) wykonanie przyłącza S/N z stacji transformatorowej operatora sieci energetycznych firmy Tauron oraz nowej stacji S/N znajdującej się w obiekcie „Stodoła Elektryczna”,

e) wykonanie całej konstrukcji żelbetowo-drewnianej obiektu „Stodoła Elektryczna” i pomieszczeń technicznych (z wyłączeniem elewacyjnych, drewnianych żaluzji na podkonstrukcji z profili stalowych) wraz z całą infrastrukturą obiektu oraz urządzeniami elektrycznymi,

f) zakup i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z całym oprzyrządowaniem,

g) wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej w zakresie pokazanym na rys. nr 3 wraz częścią instalacji deszczowej i studniami zbiorczymi D24, D23 i D22 wg załączonych projektów: drogowego (zał. nr 2 litera k) i instalacji kanalizacji deszczowej (zał. nr 2 litera e),

h) odtworzenie fragmentów murów kamiennych wraz z renowacją zachowanych fragmentów murów przy zaprojektowanym obiekcie „Stodoła Elektryczna” w zakresie pokazanym na rys. nr 4 wraz z wykonaniem furtki, wg załączonego projektu małej architektury (zał. nr 2 litera b).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Gwarancja – roboty budowlane i instalacyjne / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Gwarancja – system fotowoltaiczny / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.01.03.01.00-0165/16 POIS.02.04.00-00-0036/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że odpowiednio:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 1 000 000,00 PLN

oraz

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: min. 1 000 000,00 PLN.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o, jeżeli wykaże, że:

1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 robotę budowlaną, która zawierała wykonanie konstrukcji z betonu architektonicznego, o powierzchni tej konstrukcji nie mniejszej niż 200 m2 i załączenie dowodów, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) kierownik budowy – co najmniej 1 osoba posiadająca następujące kwalifikacje i doświadczenie:

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń́ do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym oraz aktualny wpis na listę̨ członków właściwej izby samorządu zawodowego,

— co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),

— co najmniej 18-miesięczną praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zabytków;

b) kierownik robót elektrycznych – co najmniej 1 osobą posiadającą następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą budowlaną polegającą na montażu i podłączeniu do instalacji elektrycznej paneli fotowoltaicznych o mocy min. 10 kW;

c) ponadto w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi dysponować archeologiem spełniający wymagania określone w art. 37e ustawy z dnia 23.7.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067).

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (załącznik nr 7).

Uwaga: dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

2) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana,

3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w pkt IV ust. 3 ppkt 3 zadanie 1, 2, 3, 4 pkt 2 SIWZ,

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych na sumę ubezpieczenia zgodnie z kwotą brutto w złożonej ofercie,

5) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 211-514741
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/03/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/05/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/03/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Sala konferencyjna Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23; 58-570 Jelenia Góra, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5.

2. Wykonawca wykona osobiście kluczowe części zamówienia – wykonanie konstrukcji żelbetowych słupów wsporczych wraz z fundamentem.

3. Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, tj.:

1) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie realizacji zamówienia.

4. Wadium – 50 000,00 PLN; słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.

5. Zabezpieczenie ustala się w wysokości: 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Okres wniesienia zabezpieczenia wynosi min. 3 lata.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1)), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem danych osobowych jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, POLSKA, tel. 75 75 537 26, adres mail: sekretariat@kpnmab.pl;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze jest: Leszek Wierzbicki; ido@kpnmab.pl.

Wskazane dane osobowe przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia „Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie „Stodoła Elektryczna” wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – etap I/B”. KPN/3/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

3) wskazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres do 2030 roku od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

4) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

5) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Posiadają Państwo:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, skorzystanie z praw do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi ba ważne względy interesu publicznego unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Państwu:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gv.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

19.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

19.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

19.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

19.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

19.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

19.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179–198g Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gv.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2020