Leveringen - 74774-2020

14/02/2020    S32

Roemenië-Boekarest: Loodvrije benzine

2020/S 032-074774

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: C.N. „Loteria Română” S.A.
Nationaal identificatienummer: RO12397185
Postadres: Strada Poenaru Bordea, col., Nr. 20, Sector: 4
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 040094
Land: Roemenië
Contactpersoon: CNLR - Biroul Achizitii Publice
E-mail: achizitii.publice@loto.ro
Telefoon: +40 372137215
Fax: +40 372137438

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.loto.ro

Adres van het kopersprofiel: www.loto.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SC cu capital de stat
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: JOCURI DE NOROC

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizarea de carburanți auto lichizi – benzinǎ standard și motorinǎ standard, prin utilizarea cardurilor corporative

Referentienummer: 12397185201934
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09132100 Loodvrije benzine
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare de carburanƫi auto lichizi – benzinǎ standard şi motorinǎ standard, prin utilizarea cardurilor corporative.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 995 400.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Romania.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare de carburanƫi auto lichizi – benzinǎ standard şi motorinǎ standard, prin utilizarea cardurilor corporative.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Numarul total de statii de distributie / Weging: 3
Prijs - Weging: 97
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een niet-openbare procedure
  • Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Verklaring:

Autoritatea contractantă a achizitionat produsele cotate pe o piaţă de mărfuri. Produsele sunt cotate pe o piata de marfuri, iar structura multilaterala de tranzactionare (reglementata si supravegheata printr-un cadru legal special) garanteaza in mod natural preturile pietei.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 08
Benaming:

Furnizarea de carburanți auto lichizi – benzinǎ standard și motorinǎ standard, prin utilizarea cardurilor corporative

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lukoil România
Nationaal identificatienummer: RO 10547022
Postadres: Str. Siriului nr. 20, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014354
Land: Roemenië
E-mail: rpopa@romania.lukoil.com
Telefoon: +40 212272133
Fax: +40 212330232

Internetadres: www.lukoil.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 141 200.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 995 400.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2020