Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 74811-2020

14/02/2020    S32    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Botoșani: Elektriciteit

2020/S 032-074811

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani
Nationaal identificatienummer: 4557951
Postadres: Str. Arhimandrit Marchian nr. 11
Plaats: Botoșani
NUTS-code: RO212
Postcode: 710211
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mihaela Fetchi
E-mail: achizitii_mavromati@yahoo.com
Telefoon: +40 231517150
Fax: +40 231517780/+40 231517150

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitjudbotosani.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spitalul Județean de Urgență
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare energie electrică pentru Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani

Referentienummer: 4557951/2019/1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare energie electrica pentru Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu cel puțin 5 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari: 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 944 656.50 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare energie electrica pentru Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, la punctele de consum specificate in caietul de sarcini.

Cantitatile minime si maxime pentru contractele subsecvente si acordurile-cadru sunt urmatoarele:

Cantitatea minima a unui contract subsecvent – 290 MWh.

Cantitatea maxima a unui contract subsecvent – 1 160 MWh.

Valoarea minima a unui contract subsecvent – 168 200 RON fara TVA.

Valoarea maxima a unui contract subsecvent – 672 800 RON fara TVA.

Cantitatea minima a acordului-cadru – 3 480 MWh.

Cantitatea maxima a acordului-cadru – 4 060 MWh.

Valoarea minima a unui acord-cadru – 2 018 400 RON fara TVA.

Valoarea maxima a unui acord-cadru – 2 354 800 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-271234
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 115
Benaming:

Furnizare energie electrică pentru Spitalul Județean „Mavromati” Botoșani

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tinmar Energy S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 34620961
Postadres: Str. Floreasca nr. 246C
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 014476
Land: Roemenië
E-mail: george.mihai@tinmar.ro
Telefoon: +40 213180772
Fax: +40 213180771

Internetadres: www.tinmar.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 672 800.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 339 600.30 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8283
Benaming:

Furnizare energie electrică pentru Spitalul Județean „Mavromati” Botoșani

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tinmar Energy S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 34620961
Postadres: Str. Floreasca nr. 246C
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 014476
Land: Roemenië
E-mail: george.mihai@tinmar.ro
Telefoon: +40 213180772
Fax: +40 213180771

Internetadres: www.tinmar.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 672 800.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 178 737.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1995
Benaming:

Furnizare energie electrică pentru Spitalul Județean „Mavromati” Botoșani

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tinmar Energy S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 34620961
Postadres: Str. Floreasca nr. 246C
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 014476
Land: Roemenië
E-mail: george.mihai@tinmar.ro
Telefoon: +40 213180772
Fax: +40 213180771

Internetadres: www.tinmar.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 672 800.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 165 790.80 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1457
Benaming:

Furnizare energie electrică pentru Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani act

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tinmar Energy S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 34620961
Postadres: Str. Floreasca nr. 246C
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 014476
Land: Roemenië
E-mail: george.mihai@tinmar.ro
Telefoon: +40 213180772
Fax: +40 213180771

Internetadres: www.tinmar.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 354 800.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 260 528.40 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1419
Benaming:

Furnizare energie electrică pentru Spitalul Județean „Mavromati” Botoșani

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tinmar Energy S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 34620961
Postadres: Str. Floreasca nr. 246C
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 014476
Land: Roemenië
E-mail: george.mihai@tinmar.ro
Telefoon: +40 213180772
Fax: +40 213180771

Internetadres: www.tinmar.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 354 800.00 RON
Laagste offerte: 2 403 966.60 RON / Hoogste offerte: 2 403 966.60 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Biroul Juridic al Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani
Postadres: Str. Marchian nr. 11
Plaats: Botoșani
Postcode: 710211
Land: Roemenië
E-mail: juridic@spitalulmavromati.ro
Telefoon: +40 231518812
Fax: +40 231517150

Internetadres: www.spitjudbotosani.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2020