Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 75270-2019

15/02/2019    S33    Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Promotiediensten

2019/S 033-075270

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationaal identificatienummer: AK22423
Postadres: Garibaldi utca 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1054
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Huszár András
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefoon: +36 17956366
Fax: +36 17950833

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nkoh.kormany.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nkoh.kormany.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére a 2018. évi Családok éve országos programsorozat kampányához kapcsolódó komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79342200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére a 2018. évi Családok éve országos programsorozat kampányához kapcsolódó komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása”

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92112000
79952000
79821000
79416000
79311200
79822500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU
Voornaamste plaats van uitvoering:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Beszerzés tárgyának meghatározása: „Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére a 2018. évi Családok éve országos programsorozat kampányához kapcsolódó komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása” A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb nettó 787 401 575 HUF + Áfa, azaz nettó hétszáznyolcvanhétmillió-négyszázegyezer-ötszázhetvenöt forint keretösszegig. A keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a keretösszeg 30 %-a, azaz 236 220 473 HUF + Áfa, azaz kétszázharminchatmillió-kétszázhúszezer-négyszázhetvenhárom forint + általános forgalmi adó tekintendő opciós összegnek.

A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 04/09/2018
Einde: 31/01/2019
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 228-522116

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 15
Benaming:

„Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére a 2018. évi Családok éve országos programsorozat kampányához kapcsolódó komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása”

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
04/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 787 401 575.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó utca 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint,

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó utca 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
79342200
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
79311200
79416000
79342200
79822500
79821000
79952000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére a 2018. évi Családok éve országos programsorozat kampányához kapcsolódó komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása”

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A beszerzés tárgyának meghatározása: „Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére a 2018. évi Családok éve országos programsorozat kampányához kapcsolódó komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása” A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb nettó 787 401 575 HUF + Áfa, azaz nettó hétszáznyolcvanhétmillió-négyszázegyezer-ötszázhetvenöt forint keretösszegig. A keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a keretösszeg 30 %-a, azaz 236 220 473 HUF + Áfa, azaz kétszázharminchatmillió-kétszázhúszezer-négyszázhetvenhárom forint + általános forgalmi adó tekintendő opciós összegnek.

A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 04/09/2018
Einde: 31/01/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 787 401 575.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Eredeti: 7.5.A nettó Keretösszeg (beleértve az opciós összeget is) legfeljebb 80 %-a, azaz nettó 629 921 260 HUF, azaz nettó hatszázhuszonkilencmillió-kilencszázhuszonegyezer-kettőszázhatvan forint a Kormányrendeletben meghatározott kormányzati kommunikációs feladatok megvalósítására használható fel:

— kutatási feladatok

— stratégiai tervezés és tanácsadás

— grafikai tervezés

— integrált reklámügynökségi szolgáltatások

— PR ügynökségi szolgáltatások

— Online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások

— gyártás

— rendezvényszervezés.

Módosított:

7.5. A nettó Keretösszeg (beleértve az opciós összeget is) legfeljebb 95 %-a, azaz nettó 748 031 496- Ft, azaz nettó hétszáznegyvennyolcmillió-harmincegyezer-négyszázkilencvenhat forint a Kormányrendeletben meghatározott kormányzati kommunikációs feladatok megvalósítására használható fel:

— kutatási feladatok

— stratégiai tervezés és tanácsadás

— grafikai tervezés

— integrált reklámügynökségi szolgáltatások

— PR ügynökségi szolgáltatások

— Online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások

— gyártás

— rendezvényszervezés.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Felek a vállalkozás keretszerződés 7.5. pontját a Kbt. 141. § (6) bekezdésre tekintettel módosítják.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 787 401 575.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 787 401 575.00 HUF