Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 75443-2020

14/02/2020    S32    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Chemnitz: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2020/S 032-075443

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wismut GmbH
Postadres: Jagdschänkenstraße 29
Plaats: Chemnitz
NUTS-code: DED41
Postcode: 09117
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@wismut.de
Telefoon: +49 3718120-431
Fax: +49 3718120-430

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wismut.de

Adres van het kopersprofiel: http://www.wismut.de/Ausschreibungen

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarung über Vermessungstechnische Dienstleistungen an den Standorten Ronneburg, Aue und Königstein der Wismut GmbH

Referentienummer: 1816423-U02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000
71350000
71353200
71355000
76443000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG0L
NUTS-code: DED42
NUTS-code: DED2F
NUTS-code: DED21
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 559 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Die Laufzeit der Rahmenvereinbarung gilt vom 1.5.2020 bis 31.12.2020.

Bei Nichtkündigung bis 3 Monate vor dem jeweiligen Ablauf mittels eingeschriebenem Brief verlängert sich der Vertrag um jeweils 1 Jahr auf maximal 44 Monate.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/03/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2020