Leveringen - 77052-2020

17/02/2020    S33    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Albacete: Dieselolie

2020/S 033-077052

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Presidencia de Diputación Provincial de Albacete
Nationaal identificatienummer: P0200000H
Postadres: Paseo de la Libertad, 5
Plaats: Albacete
NUTS-code: ES421 Albacete
Postcode: 02071
Land: Spanje
Contactpersoon: Presidencia de Diputación Provincial de Albacete
E-mail: contratacion@dipualba.es
Telefoon: +34 967595300
Fax: +34 967520316

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dipualba.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WpTpsT6%2BTWIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GNIIo%2Fb6qJVvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WpTpsT6%2BTWIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de gasóleo de automoción para los vehículos del S. E. P. E. I. (Servicios Especiales de Prevención y Extinción de Incendios)

Referentienummer: 359517E
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134100 Dieselolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de gasóleo de automoción para los vehículos del S. E. P. E. I. (Servicios Especiales de Prevención y Extinción de Incendios).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 266 115.70 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 8
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 8
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parque comarcal de Alcaraz

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100 Dieselolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES421 Albacete
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Parque comarcal de Alcaraz.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 396.69 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Se considera conveniente prever la posibilidad de 2 prórrogas anuales en función de la evolución del mercado y las necesidades de esta administración.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parque comarcal de Almansa

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100 Dieselolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES421 Albacete
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Parque comarcal de Almansa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 661.16 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Se considera conveniente prever la posibilidad de 2 prórrogas anuales en función de la evolución del mercado y las necesidades de esta administración.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parque comarcal de Casas Ibáñez

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100 Dieselolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES421 Albacete
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Parque comarcal de Casas Ibáñez.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 917.35 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Se considera conveniente prever la posibilidad de 2 prórrogas anuales en función de la evolución del mercado y las necesidades de esta administración.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parque comarcal de La Roda

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100 Dieselolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES421 Albacete
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Parque comarcal de La Roda.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 049.59 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Se considera conveniente prever la posibilidad de 2 prórrogas anuales en función de la evolución del mercado y las necesidades de esta administración.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parque comarcal de Hellín

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100 Dieselolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES421 Albacete
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Parque comarcal de Hellín.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 140.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Se considera conveniente prever la posibilidad de 2 prórrogas anuales en función de la evolución del mercado y las necesidades de esta administración.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parque comarcal de Molinicos

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100 Dieselolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES421 Albacete
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Parque comarcal de Molinicos.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 570.25 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Se considera conveniente prever la posibilidad de 2 prórrogas anuales en función de la evolución del mercado y las necesidades de esta administración.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parque comarcal de Villarrobledo

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100 Dieselolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES421 Albacete
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Parque comarcal de Villarrobledo.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 793.39 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Se considera conveniente prever la posibilidad de 2 prórrogas anuales en función de la evolución del mercado y las necesidades de esta administración.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parque central Albacete

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100 Dieselolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES421 Albacete
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Parque central Albacete.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 528.92 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Se considera conveniente prever la posibilidad de 2 prórrogas anuales en función de la evolución del mercado y las necesidades de esta administración.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Capacidad de obrar,

— No prohibición para contratar,

— Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— Cumplimiento con las obligaciones tributarias,

— Títulos habilitantes: autorización para la importación, comercialización y manipulación de gasóleo otorgada por la administración pública competente.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: el volumen anual de negocios en el año de mayor volumen de los 3 últimos concluidos debe ser, al menos, superior a 1,5 veces el valor estimado del contrato.

Eventuele minimumeisen:

Umbral: 514462.8. Expresión: EUR.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: debe declarar que ha realizado suministros en los últimos 3 años del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato por importe igual o superior al 70 % del valor estimado del contrato.

Eventuele minimumeisen:

Umbral: 240082.64. Expresión: EUR.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones de tipo ambiental. Descripción: se aplicará un plan de control medioambiental que dispondrá de dispositivos de detección y control que permitan una rápida actuación en caso de derramamiento accidental.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/03/2020
Plaatselijke tijd: 19:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/03/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Palacio Provincial.

Datos de dirección:

— Calle: Paseo de la Libertad, 5,

— Código postal: 02071,

— Población: Albacete,

— País: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción: hasta completar aforo.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Diputación Provincial de Albacete
Postadres: Paseo de la Libertad, 5
Plaats: Albacete
Postcode: 02071
Land: Spanje
E-mail: contratacion@dipualba.es
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2020