Leveringen - 77152-2020

17/02/2020    S33    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Aardgas

2020/S 033-077152

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Nationaal identificatienummer: 188601311
Postadres: Švitrigailos g. 18
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-03223
Land: Litouwen
Contactpersoon: Laima Malcienė
E-mail: laima.malciene@vpgt.lt
Telefoon: +370 52717521

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vpgt.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/8816

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=498751
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=498751&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gamtinės dujos, įskaitant jų tiekimą, perdavimą ir skirstymą PAGD prie VRM Vilniaus PGV struktūriniams ir teritoriniams struktūriniams padaliniams

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gamtinės dujos, įskaitant jų tiekimą, perdavimą ir skirstymą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos struktūriniams ir teritoriniams struktūriniams padaliniams.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 37 867.77 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1-a pirkimo dalis (PAGD prie VRM Vilniaus PGV Šalčininkų PGT)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pramonės g. 11, Šalčininkai, Šalčininkų r. sav.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Preliminarus gamtinių dujų kiekis – 174 MWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 479.34 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Prisegtas kaip dokumentas.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2-a pirkimo dalis (PAGD prie VRM Vilniaus PGV Trakų PGT)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Karaimų g. 12, Trakai, Trakų r. sav.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Preliminarus gamtinių dujų kiekis – 197 MWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 479.34 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Prisegtas kaip dokumentas.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3-ia pirkimo dalis (PAGD prie VRM Vilniaus PGV Ukmergės PGT)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kauno g. 61, Ukmergė, Ukmergės r. sav.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Preliminarus gamtinių dujų kiekis – 275 MWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 834.71 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Prisegtas kaip dokumentas.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4-a pirkimo dalis (PAGD prie VRM Vilniaus PGV Širvintų PGT)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sodžiaus g. 25, Širvintų k., Širvintų r. sav.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Preliminarus gamtinių dujų kiekis – 143 MWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 090.91 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Prisegtas kaip dokumentas.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

5-a pirkimo dalis (PAGD prie VRM Vilniaus PGV 7-oji komanda)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Švenčionių g. 65A, Nemenčinė, Vilniaus r. sav.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Preliminarus gamtinių dujų kiekis – 100 MWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 867.77 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Prisegtas kaip dokumentas.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

6-a pirkimo dalis (PAGD prie VRM Vilniaus PGV Alytaus PGT)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Naujoji g. 146, Alytus.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Preliminarus gamtinių dujų kiekis – 332 MWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 115.70 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Prisegtas kaip dokumentas.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, teikiant pasiūlymą turi pateikti užpildytą ir pasirašytą EBVPD. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę: https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Atskirą EBVPD taip pat pildo kiekvienas tiekėjų grupės (laikinosios tiekėjų grupės) narys, jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė (laikinoji tiekėjų grupė), ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiekėjas (-ai), kurį (-iuos) pasitelks tiekėjas. Visų pirkimo sąlygų 21 punkte reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira sutartis. Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą, pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalą arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalą. Užtikrinimo vertė – 3 proc. nuo pirkimui (pirkimo daliai) skirtų lėšų. Tiekėjas, nesumokėjęs už perkančiosios organizacijos ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą pirkimo sutartyje numatytais terminais, moka perkančiajai organizacijai 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/03/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/03/2020
Plaatselijke tijd: 09:45
Plaats:

Švitrigailos g. 18, Vilnius.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose kuriuose susipažįstama su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Postadres: Gedimino pr. 40
Plaats: Vilnius
Land: Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 7 skyriuje.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2020