Leveringen - 77241-2020

17/02/2020    S33    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Shumen: Brandstoffen

2020/S 033-077241

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionalna direktsiya na gorite — Shumen
Nationaal identificatienummer: 000932193
Postadres: „Lyuben Karavelov“ No. 28A
Plaats: Shumen
NUTS-code: BG333
Postcode: 9700
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Svilen Stoyanov
E-mail: s.stoyanov@iag.bg
Telefoon: +359 54800706
Fax: +359 54800704

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.shumen.iag.bg

Adres van het kopersprofiel: http://procurement.iag.bg/cgi-bin/procurement.cgi?PodID=116

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: съгл. чл. 156, ал. 1, без т. 10, от Закона за горите

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Определяне на изпълнител за доставки на горива в обекти за зареждане на служебните автомобили през 2020 г. на РДГ — Шумен в 4 позиции

Referentienummer: 20191127-01349- 0013
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Определяне на изпълнител за доставки на горива в обекти за зареждане на служебните автомобили през 2020 г. на РДГ — Шумен:

1. Централно управление — гр. Шумен.

2. Изнесено звено — град Шумен.

3. Изнесено звено — гр. Търговище.

4. Изнесено звено — с. Венец

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 55 038.34 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Договор обособени позиции: 1. РДГ — Шумен — ЦУ

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333
Voornaamste plaats van uitvoering:

Шумен

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Определяне на изпълнител за доставки на горива в обекти за зареждане на служебните автомобили през 2019 г. на РДГ — Шумен:

1. Централно управление — гр. Шумен.

2. Изнесено звено — град Шумен с район на действие ТП „ДГС Шумен“, ТП „ДГС Нови пазар“.

3. Изнесено звено — Търговище с район на действие ТП „ДЛС Черни Лом“ — гр. Попово, ТП „ДГС Търговище“, ТП „ДГС Омуртаг“.

4. Изнесено звено — село Венец с район на действие ТП „ДЛС Паламара“.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: най-ниска цена / Weging: 100
Prijs - Weging: най-ниска цена
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Договор № рдг 1600399/16.1.2020 г. с „Петрол“ АД за позиция 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09000000
09100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG334
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Търговище, Омуртаг и Попово

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Определяне на изпълнител за доставки на горива в обекти за зареждане на служебните автомобили през 2020 г. на РДГ — Шумен:

1. Централно управление — гр. Шумен.

2. Изнесено звено — град Шумен с район на действие ТП „ДГС Шумен“, ТП „ДГС Нови пазар“.

3. Изнесено звено — Търговище с район на действие ТП „ДЛС Черни Лом“ — гр. Попово, ТП „ДГС Търговище“, ТП „ДГС Омуртаг“.

4. Изнесено звено — село Венец с район на действие ТП „ДЛС Паламара“.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: най-ниска цена / Weging: 100
Prijs - Weging: най-ниска цена
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Договор за обособена позиция 2 „Изнесено звено — Шумен“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333
Voornaamste plaats van uitvoering:

Шумен

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Определяне на изпълнител за доставки на горива в обекти за зареждане на служебните автомобили през 2019 г. на РДГ — Шумен:

1. Централно управление — гр. Шумен.

2. Изнесено звено — град Шумен с район на действие ТП „ДГС Шумен“, ТП „ДГС Нови пазар“.

3. Изнесено звено — Търговище с район на действие ТП „ДЛС Черни Лом“ — гр. Попово, ТП „ДГС Търговище“, ТП „ДГС Омуртаг“.

4. Изнесено звено — село Венец с район на действие ТП „ДЛС Паламара“.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: най-ниска цена / Weging: 100
Prijs - Weging: най-ниска цена
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Договор за обособени позиции: 4. изнесено звено — с. Венец

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333
Voornaamste plaats van uitvoering:

Венец, Ннови Пазар

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Определяне на изпълнител за доставки на горива в обекти за зареждане на служебните автомобили през 2019 г. на РДГ — Шумен:

1. Централно управление — гр. Шумен,

2. Изнесено звено — град Шумен с район на действие ТП „ДГС Шумен“, ТП „ДГС Нови пазар“.

3. Изнесено звено — Търговище с район на действие ТП „ДЛС Черни Лом“ — гр. Попово, ТП „ДГС Търговище“, ТП „ДГС Омуртаг“.

4. Изнесено звено — село Венец с район на действие ТП „ДЛС Паламара“.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: най-ниска цена / Weging: 100
Prijs - Weging: най-ниска цена
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Verklaring:

Наличие на хипотеза на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: РДГ1600400
Perceel nr.: 1,2,4
Benaming:

Определяне на изпълнител за доставки на горива в обекти за зареждане на служебните автомобили през 2019 г. на РДГ — Шумен: 1. централно управление — гр. Шумен, 2. изнесено звено — град Шумен с район на де

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Бент Ойл“ АД
Nationaal identificatienummer: 200852966
Postadres: Възраждане, ул. „Шар планина“ № 35, ет. 5
Plaats: СОФИЯ
NUTS-code: BG411
Postcode: 1303
Land: Bulgarije
E-mail: OFFICE@BENTOIL.COM
Telefoon: +359 28183-044
Fax: +359 28183-044
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 841.67 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: РДГ 16-00399
Perceel nr.: 3
Benaming:

Определяне на изпълнител за доставки на горива в обекти за зареждане на служебните автомобили през 2020 г. на РДГ — Шумен: 3. изнесено звено град Търговище

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Петрол“ АД
Nationaal identificatienummer: 831496285
Postadres: ул. „Търговска“ № 12, хотел „Ловеч“
Plaats: Ловеч
NUTS-code: BG315
Postcode: 5500
Land: Bulgarije
E-mail: OFFICE@PETROL.BG
Telefoon: +359 9486-181
Fax: +359 9486-181
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 196.67 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ 18
Plaats: софия
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

По ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2020