Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 77253-2020

17/02/2020    S33    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Razlog: Dieselbrandstof

2020/S 033-077253

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Razlog
Nationaal identificatienummer: 000024948
Postadres: ul. „Stefan Stambolov“ No. 1
Plaats: Razlog
NUTS-code: BG413
Postcode: 2760
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Georgi Radev
E-mail: ob_razlog@bcmesta.bg
Telefoon: +359 747-80095
Fax: +359 747-80081

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.razlog.bg

Adres van het kopersprofiel: http://razlog.bg/profil-na-kupuvacha/profil-2/item/7255-dogovaryane-bez-predvaritelno-obyavlenie-00914-2020-0001

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на дизелово гориво Б6 за нуждите на Общинско предприятие „Регионално депо — Разлог“ за срок от 2 години.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на дизелово гориво Б6 за нуждите на Общинско предприятие „Регионално депо — Разлог“ за срок от 2 години.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 276 960.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG413
Voornaamste plaats van uitvoering:

Община Разлог

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на дизелово гориво Б6 за нуждите на Общинско предприятие „Регионално депо — Разлог“ за срок от 2 години.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Verklaring:

Предмет на поръчката е доставка на стоки които се търгуват на стокова борса, съгласно списък, одобрен с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 61 от 2016 г.), изм. § 3 на ПМС № 347 от 8.12 2016 г.(в сила от 13.12.2016 г. ДВ, бр. 99/2016).

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 045
Benaming:

Доставка на дизелово гориво Б6 за нуждите на Общинско предприятие „Регионално депо — Разлог“ за срок от 2 години.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Дизелор“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 130568248
Postadres: СО — район „Искър“, ж.к. „Дружба 1“, бул. „Амстердам“ № 4
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1528
Land: Bulgarije
E-mail: s.arnaudkin@dieselor.com
Telefoon: +359 29791936
Fax: +359 29791936
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 276 960.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно част 6, глава 27, чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2020