De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 78931-2022

14/02/2022    S31

Griekenland-Chalkida: Brandstoffen

2022/S 031-078931

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DIASYNDEOMENA NOSOKOMEIA E.S.Y. «G.N. ChALKIDAS – G.N.K.Y. KARYSTOY – G.N.K.Y. KYMIS» G.N. – K.Y. ChALKIDAS
Nationaal identificatienummer: NEOGNXXALKIDAS2020!P2021
Postadres: PERIOChI BAThROBOYNIOY (OPISThEN YPERATIKON KTEL)
Plaats: ChALKIDA
NUTS-code: EL642 Εύβοια / Evvoia
Postcode: 34100
Land: Griekenland
Contactpersoon: DANELI ELENI, IOANNIDOY MARIA
E-mail: sup4gnx@chalkidahospital.gr
Telefoon: +35 2221355899 / 2221355720
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://chalkidahospital.gr
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ)

Referentienummer: 155202
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 838 826.61 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
09135100 Stookolie
09134100 Dieselolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL642 Εύβοια / Evvoia
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 838 826.61 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/03/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/02/2022