Diensten - 79856-2017

Beknopt weergeven

03/03/2017    S44

België-Brussel: Vooraankondiging ENV 2017

2017/S 044-079856

 1.Aanbestedende dienst:

Europese Commissie, Directorate-General for Environment, Unit SRD.2 — Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussel, BELGIË. Tel. +32-2-296.00.08. E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Geplande opdrachten 2017:

ENV A.3 — Milieukennis, eco-innovatie en het mkb:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Secretariaat van de Europese milieuprijzen voor bedrijven; maart 2017; 492 000 (2 x 246 000); SER.
ENV B.1 — Duurzame productie, producten en consumptie:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Groene groei en circulaire economie — ondersteunende activiteiten voor betrokkenheid van belanghebbenden, informatie-uitwisseling en beste praktijken (3 percelen); april 2017; 24 000 000 (6 000 000 x 4); FRA;
Helpdesk inzake milieuvoetafdruk; april 2017; 400 000; SER;
EU-helpdesk inzake milieubeheer- en milieuauditsysteem (Emas); april 2017; 400 000 (100 000 x 4); SER;
Exploitatie van een EU-milieukeurhelpdesk; april 2017; 536 000 (134 000 x 4); SER;
Tenuitvoerlegging van het EU-milieukeursysteem op het gebied van de vertegenwoordiging van belanghebbenden; april 2017; 480 000 (120 000 x 4); SER;
Opleiding inzake groene overheidsopdrachten met nadruk op circulaire economie; april 2017; 300 000; SER;
Helpdesk inzake groene overheidsopdrachten; april 2017; 220 000 (55 000 x 4); SER.
ENV B.2 — Duurzame chemische producten:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Onderzoek naar de ontwikkeling van een op bewijs gebaseerd kader dat beleidsvormers moeten gebruiken bij de beoordeling van tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen in gerecyclede materialen; mei 2017; 250 000; ETU.
ENV B.3 — Afvalbeheer en secundaire materialen:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Raamovereenkomst „Bijstand aan de Commissie bij de beoordeling van afvalbeheerplannen en bij het toezicht op naleving en ondersteuning van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (afvalkaderrichtlijn)”; april 2017; 4 000 000 (1 000 000 x 4); FRA;
Steun bij de opstelling van een richtsnoer om ervoor te zorgen dat de beginselen van Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad (winningsafvalrichtlijn) in alle lidstaten op geharmoniseerde wijze worden toegepast; april 2017; 220 000; ETU.
ENV C.1 — Proper water:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Technische analyse als basis voor holistische benaderingen voor de beoordeling van chemische risico's in aquatisch milieu; maart 2017; 200 000; SER;
Collegiale toetsingen van waterbeheerinstanties; mei 2017; 150 000; SER;
Beoordeling van investeringsbehoeften in 2 geselecteerde watersubsectoren; april 2017; 400 000; SER;
Secretariaat van het Europees Innovatiepartnerschap (EIP) 2018; april 2017; 380 000; SER;
Waterinformatiesysteem voor Europa (WISE); april 2017; 1 200 000 (400 000 x 3); SER.
ENV C.3 — Propere lucht:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Rolling review van emissie-inventarissen van lidstaten krachtens Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen; april 2017; 350 000; SER.
ENV D.1 — Grondgebruik en -beheer:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Landdegradatieneutraliteit op Europees niveau; juni 2017; 200 000; SER.
ENV D.2 — Biodiversiteit:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Technische bijstand bij de definitieve evaluatie van de EU-biodiversiteitsstrategie tot 2020; mei 2017; 300 000 SER;
Ontwikkeling van een methodologie en indicatoren voor de beoordeling van het effect van handelsliberalisering op biodiversiteit tussen de EU en een handelsonderhandelingspartner in het kader van EU-beoordelingen van duurzame effecten; mei 2017; 230 000; SER.
ENV D.3 — Natuurbescherming:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Bijstand voor het biogeografische proces Natura 2000; maart 2017; 900 000; SER;
Bijstand bij de tenuitvoerlegging van het actieplan van de EU-natuurrichtlijnen (Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake het behoud van de vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna); maart 2017; 1 000 000; SER;
Informatiemateriaal over natuur en biodiversiteit; april 2017; 510 000 (170 000 x 3); SER;
Technische bijstand bij een EU-platform over grote carnivoren; maart 2017; 450 000 (150 000 x 3); SER;
Pilotproject — Evaluatie en beperking van de effecten van hernieuwbare-energieontwikkelingen op beschermde habitats en soorten in het kader van de vogel- en habitatrichtlijnen; maart 2017; 1 000 000; SER;
Pilotproject — Oprichting van regionale en lokale platformen inzake co-existentie tussen mensen en grote carnivoren met nadruk op essentiële acties voor grote carnivoren in grote conflictgebieden; mei 2017; 500 000; SER;
Pilotproject — Naar een betere kennis en toegang tot gegevens voor de tenuitvoerlegging van de vogel- en habitatrichtlijnen; juni 2017; 500 000; SER.
ENV F.3 — Multilaterale milieusamenwerking:
Titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting (EUR); type opdracht (dienst, studie of kader):
Bijstandsdiensten voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees Parlement en de Raad (de EU-verordening betreffende toegang en verdeling van voordelen); april 2017; 600 000; SER.