Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Dodávky - 81386-2022

Submission deadline has been amended by:  201185-2022
15/02/2022    S32

Slovensko-Bratislava: Osobné automobily

2022/S 032-081386

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 81272
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Matej Sliška
E-mail: matej.sliska@minv.sk
Telefón: +421 250944311
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.minv.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436671
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/17159/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Ekologické automobily

Referenčné číslo: 17159
II.1.2)Hlavný kód CPV
34110000 Osobné automobily
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie ekologických automobilov s elektrickým pohonom (EV) a s plug-in hybridným pohonom (PHEV).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 26 699 591.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Elektromobil typu hatchback

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34110000 Osobné automobily
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Slovenská republika

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti č. 1 zákazky je dodanie:

100 ks Elektromobilov typu Hatchback, z toho 83 ks vozidiel bude dodaných priamo na základe uzavretej zmluvy a budú financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. 17 ks vozidiel môže byť dodaných na základe samostatných objednávok verejného obstarávateľa počas 24 mesiacov, a to v závislosti od potrieb a finančných možností.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 756 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

17 ks vozidiel môže byť dodaných na základe samostatných objednávok verejného obstarávateľa počas 24 mesiacov, a to v závislosti od potrieb a finančných možností.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Plán obnovy a odolnosti

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Elektromobil typu SUV

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34110000 Osobné automobily
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Slovenská republika

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti č. 2 zákazky je dodanie:

15 ks Elektromobilov typu SUV, z toho 10 ks vozidiel bude dodaných priamo na základe uzavretej zmluvy a budú financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. 5 ks vozidiel môže byť dodaných na základe samostatných objednávok verejného obstarávateľa počas 24 mesiacov, a to v závislosti od potrieb a finančných možností.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 564 424.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

5 ks vozidiel môže byť dodaných na základe samostatných objednávok verejného obstarávateľa počas 24 mesiacov, a to v závislosti od potrieb a finančných možností.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Plán obnovy a odolnosti

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Elektromobil typu dodávka

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34136000 Dodávkové automobily
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Slovenská republika

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti č. 3 zákazky je dodanie:

10 ks Elektromobilov typu dodávka, z toho 5 ks vozidiel bude dodaných priamo na základe uzavretej zmluvy a budú financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. 5 ks vozidiel môže byť dodaných na základe samostatných objednávok verejného obstarávateľa počas 24 mesiacov, a to v závislosti od potrieb a finančných možností.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 298 754.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

5 ks vozidiel môže byť dodaných na základe samostatných objednávok verejného obstarávateľa počas 24 mesiacov, a to v závislosti od potrieb a finančných možností.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Plán obnovy a odolnosti

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Plug-in hybrid typu sedan

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34928430 Majáky
32342410 Zvukové zariadenie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Slovenská republika

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti č. 4 zákazky je dodanie 100 ks automobilov s plug-in hybridným pohonom typu sedan.

Z toho 80 ks vozidiel bude dodaných priamo na základe uzavretej zmluvy a budú financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. 20 ks vozidiel môže byť dodaných na základe samostatných objednávok verejného obstarávateľa počas 24 mesiacov, a to v závislosti od potrieb a finančných možností.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 222 800.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

20 ks vozidiel môže byť dodaných na základe samostatných objednávok verejného obstarávateľa počas 24 mesiacov, a to v závislosti od potrieb a finančných možností.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Plán obnovy a odolnosti

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Plug-in hybrid typu SUV

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34928430 Majáky
32342410 Zvukové zariadenie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Slovenská republika

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti č. 5 zákazky je dodanie 100 ks automobilov s plug-in hybridným pohonom typu SUV.

Z toho 80 ks vozidiel bude dodaných priamo na základe uzavretej zmluvy a budú financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. 20 ks vozidiel môže byť dodaných na základe samostatných objednávok verejného obstarávateľa počas 24 mesiacov, a to v závislosti od potrieb a finančných možností.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 977 845.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

20 ks vozidiel môže byť dodaných na základe samostatných objednávok verejného obstarávateľa počas 24 mesiacov, a to v závislosti od potrieb a finančných možností.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Plán obnovy a odolnosti

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Plug-in hybrid typu Hatchback

Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34928430 Majáky
32342410 Zvukové zariadenie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Slovenská republika

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti č. 6 zákazky je dodanie 180 ks automobilov s plug-in hybridným pohonom typu hatchback.

Z toho 147 ks vozidiel bude dodaných priamo na základe uzavretej zmluvy a budú financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. 33 ks vozidiel môže byť dodaných na základe samostatných objednávok verejného obstarávateľa počas 24 mesiacov, a to v závislosti od potrieb a finančných možností.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 990 894.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

33 ks vozidiel môže byť dodaných na základe samostatných objednávok verejného obstarávateľa počas 24 mesiacov, a to v závislosti od potrieb a finančných možností.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Plán obnovy a odolnosti

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Plug-in hybrid typu kombi

Časť č.: 7
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34928430 Majáky
32342410 Zvukové zariadenie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Slovenská republika

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti č. 7 zákazky je dodanie 360 ks automobilov s plug-in hybridným pohonom typu kombi.

Z toho 300 ks vozidiel bude dodaných priamo na základe uzavretej zmluvy a budú financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. 60 ks vozidiel môže byť dodaných na základe samostatných objednávok verejného obstarávateľa počas 24 mesiacov, a to v závislosti od potrieb a finančných možností.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 10 888 874.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

60 ks vozidiel môže byť dodaných na základe samostatných objednávok verejného obstarávateľa počas 24 mesiacov, a to v závislosti od potrieb a finančných možností.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Plán obnovy a odolnosti

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Podrobný popis podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je v prílohe č. 4 súťažných podkladov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ neurčil podmienky účasti podľa § 33 zákona týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ neurčil podmienky účasti podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/03/2022
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/12/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 14/03/2022
Miestny čas: 10:05
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, on-line prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE na to určenej umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 druhá veta zákona.

2. Verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním.

3. Verejné obstarávanie nie je obstarávaním inovácií.

4. Verejné obstarávanie nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorý majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v predmetnom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona.

7. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje

- pri časti č. 1 vo výške 70 000 EUR,

- pri časti č. 2 vo výške 10 000 EUR,

- pri časti č. 3 vo výške 5 000 EUR,

- pri časti č. 4 vo výške 70 000 EUR,

- pri časti č. 5 vo výške 80 000 EUR,

- pri časti č. 6 vo výške 100 000 EUR,

- pri časti č. 7 vo výške 150 000 EUR.

Podrobnosti o zložení zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.

8. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami / uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

9. Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené v systéme JOSEPHINE na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/17159/summary.

10. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/profily/- /profil/pdetail/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/17159/summary.

11. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/02/2022