Werken - 82567-2019

21/02/2019    S37    Werken - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

België-Gent: Bouwen van meergezinswoningen

2019/S 037-082567

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Volkshaard cvba - so
Nationaal identificatienummer: VH
Postadres: Ravensteinstraat 12
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: De heer Hans Heyse
E-mail: info@volkshaard.be
Telefoon: +32 92235045
Fax: +32 92330623

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.volkshaard.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/271/ON/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociale huisvestingsmaatschappij
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Gent Morganiet- en Robijnstraat - bouwen van 42 huurappartementen

Referentienummer: 2019024
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211340 Bouwen van meergezinswoningen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gent Nieuw Gent Morganiet- en Robijnstraat

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gent Morganiet- en Robijnstraat - bouwen van 42 huurappartementen

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 690
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

De aanbestedende overheid heeft op basis van artikel 79 Wet Overheidsopdrachten het recht (niet: de plicht) om het aantal geselecteerde kandidaten te beperken tot het wettelijk minimumaantal van 5, voor zover en voldoende geschikte kandidaten zijn.

Deze doorselectie zal uitsluitend gebeuren aan de hand van de “bijkomende gegevens” over de ingediende referenties in de context van het selectiecriterium “technische en beroepsbekwaamheid” (referenties). Hierbij worden aan verschillende onderdelen punten toegekend (zie verder).

De gebeurlijke doorselectie zal plaatsvinden op basis van de relevantie van de geselecteerde referentieprojecten in functie van:

• De context en complexiteit van de werf (20 punten)

Het projectgebied is gelegen in Nieuw Gent, een grote sociale woonwijk ten zuiden van de historische stad. Het is een pluspunt als de inschrijver aan de hand van de referenties kan aantonen dat zij vertrouwd zijn met het bouwen van appartementen in een dichtbebouwde/dicht bewoonde omgeving. Het vraagt immers de nodige inspanning om tijdens werffase de hinder voor de omwonenden te beperken.

Toe te voegen documenten:

— Beknopte toelichting die de context + organisatie van de werf beschrijft

— Inplantingsplan van de referentieprojecten

• De ervaring met luchtdicht bouwen (20 punten)

Binnen de context van sociale woningbouw wordt op vlak van duurzaamheid gekozen voor gebruikersonafhankelijke en onderhoudsarme oplossingen. Vermits de aanwezigheid van meerdere al of niet gespecialiseerde technieken zoals warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers,... vaak leiden tot defecten, meer onderhoud vergen en een grotere financiële impact op het bouwproject hebben, wordt geprefereerd om zoveel mogelijk in te zetten op een goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil.

Vooral voor wat betreft luchtdichtheid is veel afhankelijk van een goede uitvoering. Ook al worden tijdens ontwerpfase doordachte ontwerpkeuzes gemaakt, alles staat of valt met een correcte uitvoering van een luchtdichte schil.

De ervaring met en goede resultaten inzake luchtdicht bouwen zijn een aanbeveling als uitvoerder. Wanneer uit de referenties blijkt dat de uitvoerder dit reeds met succes heeft bereikt, zorgt dit voor een betere score.

Toe te voegen documenten:

— Beknopte toelichting waarin de oorspronkelijke geëiste v50-waarde en de genomen maatregelen voor een goede luchtdichtheid worden beschreven indien mogelijk geïllustreerd aan de hand van foto’s genomen tijdens werffase

— Testverslagen van de luchtdichtheidsproeven (blowerdoortests) van alle appartementen met vermelding van de v50-waarde.

• De ervaring met de gevraagde bouwmethode (20 punten)

De bouwheer kiest uitdrukkelijk voor een massiefbouw uit traditioneel metselwerk waarbij de snelbouwstenen ter plaatse op de werf worden gemetst.

De vertrouwdheid van de uitvoerder met het gevraagde soort constructie en bouwmethode is een pluspunt en zorgt voor een betere score.

Toe te voegen document:

— Beknopte toelichting over de bouwmethode, eventueel geïllustreerd aan de hand van foto’s.

Er zal door de opdrachtgever een gemotiveerde score worden toegekend per onderdeel waarbij de score van zeer goed (= 100 % - 85 % van de punten); goed (= 84 % - 70 % van de punten); voldoende (= 69 % - 50 % van de punten); slecht (= 49 % - 35 % van de punten) en zeer slecht (= minder dan 35 % van de punten) wordt toegekend per criterium. De scores worden steeds gegeven vanuit de overweging dat wordt gezocht naar relevante en nuttige ervaring voor de Opdracht.

De vijf (5) kandidaten met de hoogste scores worden weerhouden. Indien er nog ex aequo’s zouden zijn, zal hetzij worden overgegaan tot lottrekking tussen de kandidaten met de laagste scores die alsnog in aanmerking komen, hetzij kan de opdrachtgever beslissen meerdere kandidaten te selecteren (waardoor het maximaal aantal van 5 kandida...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen,

— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert,

— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem,

— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De financiële en economische draagkracht zal worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria:

A. Elk van de kandidaten dient over een normale financiële toestand te beschikken waardoor zij in staat zijn deze opdracht tot een goed einde te kunnen brengen.

De kandidaten moeten hiertoe de financiële ratio’s berekenen aan de hand van de jaarrekeningen van de 3 laatste jaren. De aanbesteder kan steeds uit eigen beweging de 3 recentste jaarrekeningen controleren. Buitenlandse firma’s moeten deze jaarrekeningen verplicht toevoegen bij de aanvraag tot deelname.

De ratio’s en financiële gegevens staan vermeld in Bijlage II. De berekening van de ratio’s en de gevraagde gegevens moeten worden geattesteerd door een interne/externe accountant/boekhouder of een bedrijfsrevisor.

De ratio’s en financiële gegevens betreffen onder meer:

O Voor de solvabiliteit zal minstens de ratio van de “algemene schuldgraad” worden gehanteerd (vreemd vermogen/totaal vermogen);

O Voor de liquiditeit zal minstens de ratio “liquiditeit in enge zin” worden gehanteerd (vorderingen op ten hoogste 1 jaar & geldbeleggingen en liquide middelen / schulden op ten hoogste 1 jaar);

O Voor de rendabiliteit zal minstens de ratio “brutorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen” worden gehanteerd (cash-flow na belastingen / eigen vermogen);

Doelstelling van de controle: deze ratio’s mogen niet wijzen op een risico op discontinuïteit van 1 van de kandidaten. Er wordt aangenomen dat er een risico op discontinuïteit bestaat indien minstens gedurende de laatste 3 boekjaren twee maal een negatief eigen vermogen wordt vast gesteld van 1 van de kandidaten en/of indien gedurende de laatste 3 boekjaren steeds een verlies werd geboekt.

Dit criterium is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een aanvraag tot deelneming indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de kandidaat een beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie. De kandidaten moeten voor elk van de betrokken partijen bijlage II invullen en toevoegen aan de aanvraag tot deelneming.

De kandidaten mogen bijkomende informatie verstrekken door bijvoorbeeld te wijzen op een garantie van de moedervennootschap bij de bepaling van de solvabiliteit. LET WEL: er kan enkel rekening worden gehouden met bijkomende informatie indien deze wordt gestaafd met bewijsstukken waaruit een afdwingbare en onvoorwaardelijke verbintenis van de betrokken vennootschap blijkt én wordt aangetoond dat de vennootschap zelf voldoende solvabel is.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om ook andere ratio’s te bepalen alsmede de ratio’s te herberekenen door correcties uit te voeren op de gegevens in de jaarrekeningen. De aanbestedende overheid kan ook rekening houden met de omzet, balanstotaal, eigen vermogen, verklaringen van de bedrijfsrevisor, het handelsrapport van Companyweb,...

Enkel de kandidaten met voldoende financiële draagkracht zullen weerhouden worden.

B. De kandidaat is daarnaast verplicht om volgende verzekeringen af te sluiten/ over volgende verzekeringen te beschikken vanaf/ op het moment dat de werken hem toegewezen worden:

O de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken (art.24 van het KB van 14.1.2013, zoals gewijzigd door het KB van 22.6.2017)

O de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht (art.24 van het KB van 14.1.2013, zoals gewijzigd door het KB van 22.6.2017)

O een verzekering tegen brand en natuurrampen ter waarde van het bedrag van de werken (tweede deel van het bijzonder bestek VM/B2017 van VMSW)

De kandidaat voegt de nodige verklaringen toe van de verzekeraar o...(zie opdrachtdocumenten)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1.  De technische en beroepsbekwaamheid wordt beoordeeld aan de hand van relevante ervaring.

 De relevante ervaring wordt aangetoond aan de hand van referenties van gelijkaardige projecten bij 3 verschillende (!) bouwheren.

 Er moeten voor de selectie 3 vergelijkbare referentieprojecten, die definitief opgeleverd zijn tijdens de laatste 5 jaren, worden toegevoegd.

 Er worden slechts 3 referentieprojecten gevraagd (te nummeren!). Bijkomende referenties worden niet beoordeeld. Enkel de eerste 3 referenties zullen worden beoordeeld.

Onder vergelijkbare projecten wordt verstaan, met het oog op de selectie:

— dezelfde functie: sociale huisvesting (nieuwbouw appartementen),

— bouwkost min. EUR 5 000 000 excl. btw,

— omvang min. 42 woongelegenheden.

Iedere referentie dient aan deze minimumeisen te voldoen (functie, bouwkost en omvang) én dient bovendien vergezeld te zijn van een attest van goede uitvoering (zie verder), ondertekend door de bouwheer.

Voor ieder referentieproject worden verplicht 3 documenten toegevoegd:

1.Algemene projectgegevens (naam, adres, aard der werken,...) + een korte beschrijving van het project waarin de inschrijver zijn aandeel in het project toelicht

2.attest van tevredenheid (zie verder)

3.bijkomende gegevens (zie verder, doorselectie)

1.

Referenties die niet aan de minimumeisen voldoen of waarvan bepaalde gegevens ontbreken (bijv. geen volledig attest van goede uitvoering), worden niet in rekening gebracht of overweging genomen. De aanbesteder kan steeds ontbrekende gegevens opvragen zonder hiertoe verplicht te zijn. Het is immers de opdracht van de kandidaat een volledige aanvraag in te dienen.

In het bij de referentie toe te voegen attest van goede uitvoering worden volgende gegevens verplicht vermeld (het model als bijlage is verplicht te volgen, zie verder):

— Bouwheer + gegevens contactpersoon

— Betrokken ontwerpers/studiebureaus

— Bouwkost: zowel het ramingsbedrag bij aanbesteding, het bestelbedrag + het bedrag van de eindafrekening worden medegedeeld

— Overlegmodel

— Uitvoeringstermijn: zowel de uitvoeringstermijn zoals gesteld bij aanbesteding als de reële uitvoeringstermijn + een toelichting indien er afgeweken werd van de initiële uitvoeringstermijn

— Oplevering: zowel de datum van voorlopige als de definitieve oplevering

— Verklaring van de bouwheer dat deze gegevens overeen komen met de werkelijkheid en dat de werken op een vakkundige wijze en tot tevredenheid van de bouwheer werden uitgevoerd

Het attest wordt verplicht ondertekend door de bouwheer.

Voor de opmaak van het attest kan enkel gebruik gemaakt worden van het model “attest van goede uitvoering”, dat als bijlage bij deze selectieleidraad gevoegd werd. De aanbesteder kan niet worden verplicht andere attesteringen te aanvaarden.

Daarnaast, dus nààst het attest van tevredenheid per referentie, dient de kandidaat verplicht, de volgende “bijkomende gegevens” toe te voegen met het oog op de doorselectie:

O Beknopte toelichting die de context + organisatie van de werf beschrijft

O Inplantingsplan van de referentieprojecten

O Beknopte toelichting waarin de genomen maatregelen voor een goede luchtdichtheid worden beschreven indien mogelijk geïllustreerd aan de hand van foto’s genomen tijdens werffase

O Testverslagen van de luchtdichtheidsproeven (blowerdoortests) van alle woongelegenheden met vermelding van de v50-waarde.

O Beknopte toelichting over de bouwmethode, eventueel geïllustreerd aan de hand van foto’s.

 Zowel de referenties als het attest van goede uitvoering zijn nodig om de technische en beroepsbekwaamheid te kunnen beoordelen voor de selectie. Bijkomend worden ook naar de “bijkomende gege...(zie opdrachtdocumenten)

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 8

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Gent
Postadres: Opgeëistenlaan 401 A
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/02/2019