Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 82899-2019

21/02/2019    S37    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Rambouillet: Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger

2019/S 037-082899

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ARM/SCA/PFAF-RBT
Nationaal identificatienummer: 13002345000013
Postadres: PFAF-RBT qge, 11 rue de Groussay
Plaats: Rambouillet Cedex
NUTS-code: FR10
Postcode: 78513
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Chef de la section
E-mail: chasboeuf.caroline@intradef.gouv.fr
Telefoon: +33 134574889
Fax: +33 134576142

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://marches-publics.gouv.fr

Adres van het kopersprofiel: http://marches-publics.gouv.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fabrication de matériels cynotechniques

Referentienummer: S_306
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 160 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 160 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/02/2019