Leveringen - 84088-2022

16/02/2022    S33

Polen-Wielka Nieszawka: Zonne-energie-installatie

2022/S 033-084088

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Wielka Nieszawka
Nationaal identificatienummer: PL613
Postadres: Cierpice
Plaats: Wielka Nieszawka
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-165
Land: Polen
Contactpersoon: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce
E-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl
Telefoon: +48 566781212
Fax: +48 566781212
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.wielkanieszawka.pl/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II

Referentienummer: RIT.271.7.2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09332000 Zonne-energie-installatie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 50
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/03/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2022