Služby - 84989-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

12/03/2016    S51

Česká republika-Praha: Provádění zákonných auditů

2016/S 051-084989

Předběžné oznámení

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Česká republika – Ministerstvo financí
Národní identifikační číslo: 00006947
Poštovní adresa: Letenská 525/15
Obec: Praha
PSČ: 118 10
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
K rukám: Martina Purchartová
E-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz
Tel.: +420 257043449

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.mfcr.cz

Adresa profilu kupujícího: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Poskytování auditních služeb ESI fondů.
II.2)Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Kategorie služeb č. 9: Účetnictví a audit

Kód NUTS CZ ČESKÁ REPUBLIKA,CZ01 Praha

II.3)Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ano
II.4)Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování auditních služeb při zajišťování výkonu auditů systémů a auditů operací v kompetenci Auditního orgánu u operačních programů spolufinancovaných z prostředků EFRR, ESF, Fondu soudržnosti a ENRF (evropské strukturální a investiční fondy – fondy ESI):
— podpora výkonu auditů v kompetenci Auditního orgánu v případě nedostatku personálních zdrojů Auditního orgánu pro dodržení časového harmonogramu plánů auditů a zpracování Výročních kontrolních zpráv,
— hlavními výstupy v této oblasti budou podklady pro vypracování zpráv o provedených auditech, případně přímo zprávy o provedených auditech,
— provádění auditů u projektů Auditního orgánu financovaných z Operačního programu Technická pomoc ve vzorku operací,
— hlavními výstupy v této oblasti budou zprávy o provedených auditech.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 21 275 000 CZK

Části zakázky

Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79212300 Provádění zákonných auditů, 79210000 Účetní a revizní služby, 79212100 Provádění finanční kontroly

II.6)Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
II.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)Další informace:
1. Popis potřeb: Prostřednictvím veřejné zakázky dojde k naplnění potřeby Auditního orgánu Ministerstva financí řádně poskytovat auditní služby při zajišťování úkolů Auditního orgánu v souladu s čl. 123 odst. 4 a čl. 127 nařízení č. 1303/2013 a ve vazbě na čl. 152 a 153 nařízení č. 1303/2013 také v souladu s čl. 59 odst. 1 písm. c) a čl. 62 nařízení č. 1083/2006, rámcem platných a účinných právních a metodických předpisů EU a ČR a aktuálními požadavky Evropské komise. Potřeba zabezpečení činností v působnosti Auditního orgánu nezávislým externím subjektem může vyvstat zejména v souvislosti s: – neočekávaným nedostatkem personálních zdrojů AO pro dodržení časového harmonogramu plánů auditů a zpracování Výročních kontrolních zpráv, – potřebou nezávislého provedení auditů u projektů Auditního orgánu financovaných z Operačních programů Technická pomoc ve vzorku operací.
2. Popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky bude poskytování auditních služeb při zajišťování výkonu auditů systémů a auditů operací v kompetenci Auditního orgánu Ministerstva financí u operačních programů spolufinancovaných z prostředků EFRR, ESF, Fondu soudržnosti a ENRF (evropské strukturální a investiční fondy – fondy ESI):
— podpora výkonu auditů v kompetenci Auditního orgánu,
— provádění auditů u projektů Auditního orgánu financovaných z Operačního programu Technická pomoc ve vzorku operací.
3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Realizovaná veřejná zakázka má přímý vztah k potřebám veřejného zadavatele, které vychází z právních předpisů EU a které jsou průběžně upřesňovány Evropskou komisí. Veřejný zadavatel předpokládá, že realizace předmětu veřejné zakázky podstatnou měrou přispěje k naplnění potřeb zadavatele.
4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Na základě VZ bude s uchazečem uzavřena rámcová smlouva o poskytování auditních služeb. Rámcová smlouva bude uzavřena s jedním uchazečem.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Informace o vyhrazených zakázkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Operační program Technická pomoc 2014–2020.
VI.2)Další informace:
VI.3)Informace o obecném právním rámci
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace

Daňové právní předpisy http://portal.gov.cz/portal//obcan/

Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí http://portal.gov.cz/portal//obcan/

Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky http://portal.gov.cz/portal//obcan/

VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
7.3.2016