Leveringen - 90097-2019

26/02/2019    S40    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Zakopane: Brandstoffen

2019/S 040-090097

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: NIP: 736-000-51-96, REGON: 490023843, numer KRS: 0000077164
Postadres: ul. Szymony 17a
Plaats: Zakopane
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Postcode: 34-500
Land: Polen
Contactpersoon: w zakresie procedury: Magdalena Wałęga, w zakresie przedmiotu zamówienia: Stanisław Ogórek
E-mail: mwalega@tesko.pl
Telefoon: +48 182025620
Fax: +48 182025621

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tesko.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Komunalna Spółka Prawa Handlowego
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, letnie i zimowe utrzymanie dróg, świadczenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miasto Zakopane

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego.

Referentienummer: 11-ZP/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego w Zakopanem przy ul. Szymony 17a zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego przetargu będzie wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych do tankowania samochodów firmowych. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego postępowania nie będzie odsprzedawane. 2.Szacunkowa przewidywana ilość dostawy oleju napędowego Ekodiesel w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy wynosi 500 000 litrów (opcja 300 000 litrów).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 118 104.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS-code: PL21 Małopolskie
NUTS-code: PL219 Nowotarski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wykonawca dostarczy paliwo do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Szymony 17a, 34-500 Zakopane (Województwo Małopolskie, Powiat Tatrzański, Gmina Miasto Zakopane), POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego w Zakopanem przy ul. Szymony 17a zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego przetargu będzie wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych do tankowania samochodów firmowych.Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego postępowania nie będzie odsprzedawane.

2. Szacunkowa przewidywana ilość dostawy oleju napędowego Ekodiesel w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy wynosi 500 000 litrów (opcja 300 000 litrów).

3. Zgodnie z zastrzeżeniem w prawie opcji Zamawiający zrealizuje w sposób pewny zakup oleju napędowego w ilości „gwarantowanej”.

4. Pozostałe ilości opisane jako „opcja” będą realizowane w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego,zgodnie z przedstawionym poniżej zapisem dotyczącym skorzystania z prawa opcji. W pierwszej kolejności Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż zgodnie z regulacjami Ustawy PZP instytucja prawa opcji zakłada, że Zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia (500 000 litrów) który zostanie na pewno zrealizowany przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, co pozwala Wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty. Ponadto Zamawiający wskazuje jednocześnie dodatkowy zakres (300 000 litrów), którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W niniejszym postępowaniu przetargowym w pkt. 4.2 SIWZ Zamawiający określił minimalną szacunkową przewidywaną ilość dostawy oleju napędowego Ekodiesel w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy która wynosi 500 000 litrów, dodatkowo w dalszej części SIWZ Zamawiający wskazał, iż przewiduje skorzystanie z prawa opcji w ilości 300 000 litrów (łączna ilość litrów wynosi 800 000, która zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy PZP stanowiła podstawę do szacowania wartości zamówienia). Zamawiający w SIWZ poinformował Wykonawców, iż ilość 500000 litrów jest ilością gwarantowaną, a prawo opcji wynosi 300 000 litrów z tym, że Zamawiający przewidział dostawę dwóch rodzajów olejów napędowych Ekodiesel tj.:

1) oleju napędowego Ekodiesel o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych - w ilości 200 000 litrów z zastrzeżeniem, iż jest to ilość w całości objęta prawem opcji,

2) oleju napędowego Ekodiesel w ilości 600 000 litrów z zastrzeżeniem ilość gwarantowanej 500 000 litrów ilość objętej prawem opcji 100 000 litrów.

Dodatkowo Zamawiający w pkt. 4.7.1. SIWZ zastrzegł, iż przy składaniu zamówienia będzie on podawał rodzaj zamawianego paliwa. Oznacza to, iż Zamawiający składając zamówienie określi rodzaj paliwa oraz ilość zamawianego paliwa która będzie wynosić ok 5 000 litrów. Dostawa paliwa będzie dotyczyć tylko jednego rodzaju paliwa określonego przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu.

5. Jakość dostarczanego oleju napędowego Ekodiesel winna odpowiadać wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych m.in. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Załącznik nr 3 do Rozporządzenia) lub obowiązujących w dniu dostarczenia danej partii oleju napędowego Ekodiesel.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia oraz do przedstawienia wraz z każdą dostawą oleju napędowego aktualnego świadectwa jakości (certyfikatu), poświadczonego przez producenta paliwa za zgodność z Polską Normą lub atestu akredytowanego laboratorium (w języku polskim).Świadectwo będzie powiązane z dowodem dostawy lub wydania poprzez umieszczenie na nim numeru i daty świadectwa lub atestu.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia oraz warunki dostawy oraz istotne postanowienia umowy zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zgodnie z art. 10 a Ustawy Pzp postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, iż cała procedura w tym oferta, JEDZ jak i wszystkie oświadczenia oraz dokumenty jak również komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej poprzez: miniPortal,ePUAP lub pocztę elektroniczną Zamawiającego: mwalega@tesko.pl.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 235-536974
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11-ZP/2018
Benaming:

Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Firma Handlowo Usługowa "EDEN" Bartłomiej Stołowski
Nationaal identificatienummer: NIP: 735-178-58-46, REGON: 492949208
Postadres: stolowskibartek@onet.eu
Plaats: Czarny Dunajec
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Postcode: 34-470
Land: Polen
Telefoon: +48 600173914
Fax: +48 182657145
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 118 104.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 040 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej: „Ustawa PZP”) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr: 11-ZP/2018 pn.: „Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP wybrana została Oferta nr 2 złożona przez:

Oferta nr 2 złożona w dniu 14.1.2019 roku o godzinie 10:58 za pośrednictwem miniPortalu UZP/ ePUAP:

Firma Handlowo Usługowa „EDEN” Bartłomiej Stołowski

34-470 Czarny Dunajec, ul. Kamieniec Górny 44

NIP: 735-178-58-46 REGON: 492949208

Wykonawca wniósł wadium w formie pieniężnej zgodnie z pkt. 10 SIWZ.

Kryterium oceny ofert: Cena brutto całości przedmiotu zamówienia – 100 %.

Całkowita wartość zamówienia obliczona zgodnie z Tabela nr 1 (CONZ + CON) wynosi:

Netto: 3 040 000, 00 PLN (słownie: trzy miliony czterdzieści tysięcy złotych)

Podatek VAT 23 %, tj. 699 200, 00 PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych)

Brutto: 3 739 200,00 PLN (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych)

Łączna ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę F. H. U. „EDEN” Bartłomiej Stołowski wynosi 100,00.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Wybrana Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę Firma Handlowo Usługowa „EDEN” Bartłomiej Stołowski z siedzibą w Czarnym Dunajcu przy ul. Kamieniec Górny 44 (NIP: 735-178-58-46 REGON: 492949208) jest ofertą najwyżej ocenioną. Oferta uzyskała 100,00 pkt. obliczonych zgodnie z pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający informuję, iż nie zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ustawy PZP.

Tym samym na podstawie art. 91 ust. 1 w zw. z art. 24 aa Ustawy PZP i zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak sprawy 11-ZP/2018, zasadnym jest dokonanie przez Zamawiającego wyboru Oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę Firma Handlowo Usługowa „EDEN” Bartłomiej Stołowski z siedzibą w Czarnym Dunajcu przy ul. Kamieniec Górny 44 (NIP: 735-178-58-46 REGON: 492949208) na „Dostawę oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego”.

Zawiadomienie o wykonawcach wykluczonych oraz ofertach odrzuconych

Zamawiający informuje, że z udziału w postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, jak również Zamawiający nie dokonał czynności odrzucenia ofert.

Zawiadomienie o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt. 1) Ustawy PZP 2 oraz faktem, że Zamawiający przesyła niniejszą informację w przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, umowa w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy PZP, może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Sekretariat Departamentu Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Sekretariat Departamentu Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Na podstawie art. 180 ust. 1 Ustawy PZP od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany, przysługuje odwołanie. Ponieważ wartość zamówienia jest wyższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP katalog czynności, na które przysługuje odwołanie, określa art. 180 ust. 1 Ustawy PZP. Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1) Ustawy PZP w przypadku, gdy wartość zamówienia jest wyższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania określa Dział VI Ustawy PZP.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198 a i następne Ustawy PZP).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, Sekretariat Departamentu Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/02/2019