Leveringen - 91874-2021

23/02/2021    S37

Griekenland-Thessaloniki: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2021/S 037-091874

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Kalamarias
Nationaal identificatienummer: 090226243
Postadres: Komninon 58, Kalamaria
Plaats: Thessaloniki
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Postcode: 551 32
Land: Griekenland
Contactpersoon: Tenia Zachariadoy
E-mail: zahariadou@kalamaria.gr
Telefoon: +30 2313314003
Fax: +30 2313314122
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kalamaria.gr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.promitheus.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.promitheus.gov.gr
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια διαφόρων τύπων καυσίμων, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Καλαμαριάς και των νομικών προσώπων του.

Referentienummer: 5215/17-02-2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια διαφόρων τύπων καυσίμων, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Καλαμαριάς και των νομικών προσώπων του.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 486 463.14 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Καύσιμα λιανικής πώλησης, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμαριάς και των νομικών προσώπων του.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
09134100 Dieselolie
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ανεφοδιασμός με βενζίνη και πετρέλαιο στο πρατήριο του αναδόχου (μέγ. απόσταση 10 χλμ. από το δημ. κατάστημα, οδός Κομνηνών 58).

Πετρέλαιο θέρμανσης: βιβλιοθήκες και κοιμητήρια του Δήμου.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια διαφόρων τύπων καυσίμων, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων, του Δήμου και των νομικών προσώπων του, ως εξής:

Τμήμα 1: Λιανική πώληση καυσίμων.

Α/Α - Είδος - Ποσότητα - Μ/Μ - Ενδεικτική τιμή (σε EUR, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) - Αξία (σε EUR):

1) πετρέλαιο θέρμανσης (Δήμος Καλαμαριάς) - 4.100 lit - 0,866 - 3 550,60·

2) βενζίνη αμόλυβδη απλή (Δήμος Καλαμαριάς) - 70.140 lit - 1,446 - 101 422,44·

3) βενζίνη αμόλυβδη απλή (Κ.Ε.Δ.ΚΑ.) - 600 lit - 1,446 - 867,60·

4) πετρέλαιο κίνησης (Κ.Ε.Δ.ΚΑ.) - 2.000 lit - 1,199 - 2 398,00

Αξία: 108 238,64

Προαίρεση 10 %: 10 823,86

Σύνολο: 119 062,50

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 96 018.15 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί έως τρεις (3) μήνες, εφόσον αυτό απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των φορέων, μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς και του Διοικητικού Συμβουλίου των νομικών προσώπων της, καθώς και γνώμης της επιτροπής παραλαβής.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ο Δήμος και τα νομικά πρόσωπά του διατηρούν το δικαίωμα προαίρεσης, για την αύξηση τού συμβατικού αντικειμένου μέχρι 10 % του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης προμήθειας καυσίμων, σε περίπτωση αύξησης των ποσοτήτων των καυσίμων ή σε περίπτωση παράτασης τής σύμβασης.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων: Χονδρική πώληση για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμαριάς και των νομικών προσώπων του.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100 Dieselolie
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Η προσέλευση του βυτιοφόρου είναι υποχρεωτική στα σημεία παράδοσης του Δήμου Καλαμαριάς και των νομικών προσώπων του. Τα σημεία παράδοσης αναλύονται στην επόμενη παράγραφο.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια διαφόρων τύπων καυσίμων, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Καλαμαριάς και των νομικών του προσώπων, ως εξής:

Τμήμα 2: Χονδρική πώληση καυσίμων.

Α/Α - Είδος - Ποσότητα - Μ/Μ - Ενδεικτική τιμή (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) - Αξία:

1) πετρέλαιο κίνησης (Δήμος Καλαμαριάς) - 315.000 lit - 1,122 - 353 430,00

2) πετρέλαιο θέρμανσης (Δήμος Καλαμαριάς) - 66.000 lit - 0,818 - 53 988,00

3) πετρέλαιο θέρμανσης (Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) - 32.000 lit - 0,818 - 26 176,00

4) πετρέλαιο θέρμανσης (Κ.Ε.Δ.ΚΑ.) - 8.000 lit - 0,818 - 6 544,00

Αξία: 440 138,00

Προαίρεση 10 %: 44 013,80

Τελικό σύνολο: 484 151,80

Αναλυτικά τα σημεία παράδοσης είναι:

Για τον Δήμο Καλαμαριάς: το δημοτικό εργοτάξιο στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 128 (πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης), στο κτίριο στην οδό Μεταμορφώσεως 9 (πετρέλαιο θέρμανσης), το κτίριο στην οδό Καραμαούνα 1 - πλατεία Σκρα (πετρέλαιο θέρμανσης), τα δημοτικά κοιμητήρια στην οδό Καραμανλή 13 και Αναπαύσεως (πετρέλαιο θέρμανσης), ο Δ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός στην οδό Ερατύρας - Αντιγόνης (πετρέλαιο θέρμανσης), ο Παιδικός Σταθμός Φοίνικα στην οδό Εθνικής Αντίστασης και Ικάρων (πετρέλαιο θέρμανσης) και το Δ΄ Κ.Α.Π.Η. στον Φοίνικα, στην οδό Άρεως 1 (πετρέλαιο θέρμανσης).

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Καλαμαριάς, στα γραφεία της, στην οδό Αγ. Νικολάου με Μικρουλέα, και στον βρεφικό σταθμό στην οδό Ερατύρας κι Αντιγόνης 35 (πετρέλαιο θέρμανσης).

Για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πετρέλαιο θέρμανσης):

α) 12ο Δημοτικό Σχολείο, Μ. Γενναδίου 3, Καλαμαριά·

β) 8ο Νηπιαγωγείο, Καλαβρύτων 14, Καλαμαριά·

γ) 14ο Νηπιαγωγείο, Ισμήνης 7, Καλαμαριά·

δ) 19ο Νηπιαγωγείο, Αλιστράτης με Α. Θεοδοσιάδη, Καλαμαριά·

ε) 25ο Νηπιαγωγείο, Κούσκουρα 32, Καλαμαριά.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 390 445.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί έως τρεις (3) μήνες, εφόσον αυτό απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των φορέων, μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς και του Διοικητικού Συμβουλίου των νομικών προσώπων της, καθώς και γνώμης της επιτροπής παραλαβής.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ο Δήμος και τα νομικά πρόσωπά του διατηρούν το δικαίωμα προαίρεσης, για την αύξηση τού συμβατικού αντικειμένου μέχρι 10 % του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης προμήθειας καυσίμων, σε περίπτωση αύξησης των ποσοτήτων των καυσίμων ή σε περίπτωση παράτασης τής σύμβασης.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Υποβάλλεται επιπλέον στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, η άδεια εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών, σύμφωνα με τον Ν.3054/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος - μέλος της Ένωσης·

β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν από ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/03/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 26/01/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/03/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής (επιτροπή διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Στην οικονομική προσφορά για τα τμήματα 1 «Καύσιμα — Λιανική πώληση» και 2 «Καύσιμα — Χονδρική πώληση», δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων ειδών, βάσει των κατωτέρω τιμών αναφοράς.

Τιμές αναφοράς για σύγκριση των προσφορών (χωρίς τον ΦΠΑ):

Τιμή αναφοράς πετρελαίου θέρμανσης λιανική: = 0,698 EUR

Τιμή αναφοράς πετρελαίου κίνησης λιανική: = 0,966 EUR

Τιμή αναφοράς βενζίνης αμόλυβδης απλής λιανική: = 1,166 EUR

Τιμή αναφοράς πετρελαίου θέρμανσης χονδρική: = 0,659 EUR

Τιμή αναφοράς πετρελαίου κίνησης χονδρική: = 0,904 EUR.

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών καυσίμων από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή ανά λίτρο, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό), που προκύπτει μετά από την αφαίρεση τού ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή αναφοράς, που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.

Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη) 5 % για το πετρέλαιο θέρμανσης χονδρικής πώλησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,659 - (0,659x0,05) = 0,626 EUR.

Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης τιμής λιανικής και χονδρικής πώλησης εκάστου είδους, που ανακοινώνει το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τον Ν. Θεσσαλονίκης, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε τμήμα καυσίμων (λιανική, χονδρική).

Η μέση λιανική και μέση χονδρική τιμή θα προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το Νομό Θεσσαλονίκης, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό ίσο με το 2 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ και χωρίς να υπολογίζονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης και παρατάσεις της σύμβασης. Εάν η προσφορά αφορά σε ορισμένο ή ορισμένα από τα ζητούμενα τμήματα, η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2 % της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης και παρατάσεων της σύμβασης, η οποία αναλογεί στην προσφερόμενη ποσότητα. Συγκεκριμένα:

Για το τμήμα 1 «Καύσιμα — Λιανική πώληση»: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού χιλίων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (1 745,78 EUR).

Για το τμήμα 2 «Καύσιμα — Χονδρική πώληση»: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού επτά χιλιάδων ενενήντα εννέα ευρώ (7 099,00 EUR).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Plaats: Αθήνα
Land: Griekenland
Internetadres: http://www.promitheus.gov.gr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Δήμος Καλαμαριάς
Postadres: Κομνηνών 58
Plaats: Θεσσαλονίκη
Postcode: 551 32
Land: Griekenland
E-mail: zahariadou@kalamaria.gr
Telefoon: +30 2313314003
Fax: +30 2313314122
Internetadres: http://www.promitheus.gov.gr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021