Leveringen - 92137-2021

23/02/2021    S37

Polen-Warschau: Brandstoffen

2021/S 037-092137

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Usług Logistycznych
Postadres: ul. Słoneczna 37
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 00–789
Land: Polen
E-mail: zamowienia_publiczne@cul.com.pl
Telefoon: +48 226013973
Fax: +48 226013362
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cul.com.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: instytucja gospodarki budżetowej, jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zadania publiczne z zakresu logistyki

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywne dostarczanie płynnych paliw samochodowych dla stacji paliw w Gorzowie Wielkopolskim

Referentienummer: 23/WA/PN/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukcesywne dostarczanie płynnych paliw samochodowych dla stacji paliw w Gorzowie Wielkopolskim

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 577 400.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gorzów Wielkopolski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywne dostarczanie płynnych paliw samochodowych dla stacji paliw w Gorzowie Wielkopolskim

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: analiza ryzyk / Weging: 30
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

Informacje ogólne:

1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianego paliwa o 30 % w stosunku do ilości określonej w OPZ.

3) Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.

4) Dostawy objęte prawem opcji będą dostarczane pod adres wskazany w OPZ.

5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:

Konieczność zapewnienia paliwa większej liczbie klientów i osób korzystających z usług świadczonych przez Zamawiającego.

6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.

7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do jego wykonania.

8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będą ceny jednostkowe z dnia dostawy pomniejszone o upust wskazany w § 7 ust. 3 umowy, oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach opcji.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej.

3. Zamawiający przewiduje zmiany umowy.

4. W SIWZ jest informacja na temat RODO.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 200-484530
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sukcesywne dostarczanie płynnych paliw samochodowych dla stacji paliw w Gorzowie Wielkopolskim

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Orlen Paliwa Sp. z o.o.
Postadres: Widełka 869
Plaats: Widełka
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 36-145
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 577 400.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 590 630.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 50 000 PLN.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto umowy.

3. Oferta musi zawierać w szczególności:

1) JEDZ (dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego, dla podwykonawców (jeśli dotyczy) i dla podmiotów trzecich (jeśli dotyczy));

2) formularz oferty;

3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałania, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Za oryginał uważa się pełnomocnictwo złożone w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 114 oraz 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy);

6) dowód wniesienia wadium;

7) analizę ryzyk związanych z realizacją dostaw paliwa:

Wykonawca wskaże w formie tabeli analizę potencjalnych ryzyk i zagrożeń z zastrzeżeniem, że dla przedstawionego ryzyka:

a) opisane zostanie prawdopodobieństwo jego wystąpienia;

b) opisane zostaną sposoby zapobiegania jego wystąpienia;

c) opisane zostaną sposoby minimalizowania jego skutków w przypadku jego wystąpienia;

9. dokumenty własne (Wykonawcy) prawidłowo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym będą traktowane jako oryginały. Nie ma znaczenia fakt, czy zostaną wcześniej wydrukowane, wypełnione i zeskanowane czy też od początku do końca zostaną wytworzone w postaci elektronicznej;

10. w celu potwierdzenia spełniania wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z obowiązującymi normami PN-EN 228+A1:2017-06, PN-EN 590+A1:2017-06 oraz z wymaganiami jakościowymi dotyczącymi paliw ciekłych określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9.12.2008 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021