Leveringen - 92348-2021

23/02/2021    S37

Nederland-Voorhout: Zonne-energie

2021/S 037-092348

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Stafbureau
Nationaal identificatienummer: 37731875
Postadres: Leidsevaart 2
Plaats: Voorhout
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2215 RE
Land: Nederland
Contactpersoon: Sjef Michels
E-mail: sjef@avalonadvies.nl
Telefoon: +31 641783066
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://aloysiusstichting.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en installatie van zonnestroomsystemen

Referentienummer: 2020.AS-PV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09330000 Zonne-energie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aloysius wenst een overeenkomst te sluiten met een bedrijf voor de realisatie van zonnestroomsystemen op tien locaties door middel van deze openbare Europese aanbestedingsprocedure. Het bedrijf waarmee deze overeenkomst wordt gesloten, dient vervolgens de Opdracht (levering, montage en kant-en-klare installatie van een zonnestroomsysteem) na definitieve gunning per individuele locatie nader uit te werken.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 458 215.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

NEDERLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

600 000 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van Aanpak / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 215-526589
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Levering en installatie van zonnestroomsystemen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/02/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: E2-Energie
Nationaal identificatienummer: 54821584
Postadres: Impact 71 C
Plaats: Duiven
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6921 RZ
Land: Nederland
E-mail: info@e2energie.nl
Telefoon: +31 854011246
Internetadres: http://www.e2energie.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 458 215.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: onbekend@onbekend.nl
Telefoon: +31 703813131
Internetadres: http://onbekend.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021