Leveringen - 93567-2021

23/02/2021    S37

България-Хасково: Горива

2021/S 037-093567

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 126004284
Пощенски адрес: ул. „Сакар“ № 2
Град: Хасково
код NUTS: BG422 Хасково
Пощенски код: 6300
Държава: България
Лице за контакт: Аднан Адил
Електронна поща: praven@vik.haskovo.com
Телефон: +359 896893485
Факс: +359 38665484
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.vikhaskovo.bg
Адрес на профила на купувача: http://zop.vikhaskovo.bg/home.php
I.6)Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на горива за автопарка и гориво за отопление за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД — Хасково за период от 3 години

II.1.2)Основен CPV код
09100000 Горива
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставката на горива е разделена на 5 поръчки.

По поръчка № 4: доставка на дизелово гориво Б6 — 10 000 литра, автомобилен бензин А95Н — 1 000 литра, и газ пропан-бутан — 25 000 литра, за нуждите на автопарка на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД за период от 3 години, считано от 22.10.2020 г., чрез карти за безналично плащане с отсрочено плащане от 30 дни, като периодът на фактуриране е месечен, с място на доставка: търговски обекти — бензиностанции на изпълнителя на територията на район „Маджарово“.

Изпълнителят трябва да разполага с поне 1 бензиностанция в района.

Количествата са ориентировъчни и възложителят не се ангажира да ги усвои изцяло.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09100000 Горива
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422 Хасково
Основно място на изпълнение:

Обл. Хасково, общ. Маджарово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на дизелово гориво Б6 — 10 000 литра, автомобилен бензин А95Н — 1 000 литра, и газ пропан-бутан — 25 000 литра, за нуждите на автопарка на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за период от 3 години

II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Основание за провеждане на процедурата е чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, която гласи, че предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък, одобрен от МС по предложение на министъра на финансите. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, именно: осигуряване на ефективност при разходването на средствата, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на опазването на търговска тайна на кандидатите и техни предложения, както и постигане на оптимално благоприятни цени за определено качество на уговорените стоки и възможно най- кратки срокове за сключване на договора за доставка.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 102
Наименование:

Доставка на дизелово гориво Б6 — 10 000 литра, автомобилен бензин А95Н — 1 000 литра, и газ пропан-бутан — 25 000 литра, за нуждите на автопарка на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за период от 3 год

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/12/2020
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на потребителите
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/02/2021