Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 93567-2021

23/02/2021    S37

България-Хасково: Горива

2021/S 037-093567

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 126004284
Пощенски адрес: ул. „Сакар“ № 2
Град: Хасково
код NUTS: BG422 Хасково
Пощенски код: 6300
Държава: България
Лице за контакт: Аднан Адил
Електронна поща: praven@vik.haskovo.com
Телефон: +359 896893485
Факс: +359 38665484
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.vikhaskovo.bg
Адрес на профила на купувача: http://zop.vikhaskovo.bg/home.php
I.6)Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на горива за автопарка и гориво за отопление за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД — Хасково за период от 3 години

II.1.2)Основен CPV код
09100000 Горива
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставката на горива е разделена на 5 поръчки.

По поръчка № 4: доставка на дизелово гориво Б6 — 10 000 литра, автомобилен бензин А95Н — 1 000 литра, и газ пропан-бутан — 25 000 литра, за нуждите на автопарка на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД за период от 3 години, считано от 22.10.2020 г., чрез карти за безналично плащане с отсрочено плащане от 30 дни, като периодът на фактуриране е месечен, с място на доставка: търговски обекти — бензиностанции на изпълнителя на територията на район „Маджарово“.

Изпълнителят трябва да разполага с поне 1 бензиностанция в района.

Количествата са ориентировъчни и възложителят не се ангажира да ги усвои изцяло.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09100000 Горива
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422 Хасково
Основно място на изпълнение:

Обл. Хасково, общ. Маджарово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на дизелово гориво Б6 — 10 000 литра, автомобилен бензин А95Н — 1 000 литра, и газ пропан-бутан — 25 000 литра, за нуждите на автопарка на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за период от 3 години

II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Основание за провеждане на процедурата е чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, която гласи, че предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък, одобрен от МС по предложение на министъра на финансите. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, именно: осигуряване на ефективност при разходването на средствата, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на опазването на търговска тайна на кандидатите и техни предложения, както и постигане на оптимално благоприятни цени за определено качество на уговорените стоки и възможно най- кратки срокове за сключване на договора за доставка.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 102
Наименование:

Доставка на дизелово гориво Б6 — 10 000 литра, автомобилен бензин А95Н — 1 000 литра, и газ пропан-бутан — 25 000 литра, за нуждите на автопарка на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за период от 3 год

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/12/2020
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на потребителите
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/02/2021