Leveringen - 93567-2021

23/02/2021    S37

Bulgarije-Haskovo: Brandstoffen

2021/S 037-093567

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Vodosnabdyavane i kanalizatsiya“ EOOD
Nationaal identificatienummer: 126004284
Postadres: ul. „Sakar“ No. 2
Plaats: Haskovo
NUTS-code: BG422 Хасково
Postcode: 6300
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Adnan Adil
E-mail: praven@vik.haskovo.com
Telefoon: +359 896893485
Fax: +359 38665484
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vikhaskovo.bg
Adres van het kopersprofiel: http://zop.vikhaskovo.bg/home.php
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на горива за автопарка и гориво за отопление за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД — Хасково за период от 3 години

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG422 Хасково

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 102
Benaming:

Доставка на дизелово гориво Б6 — 10 000 литра, автомобилен бензин А95Н — 1 000 литра, и газ пропан-бутан — 25 000 литра, за нуждите на автопарка на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за период от 3 год

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/12/2020
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021