Leveringen - 93593-2021

23/02/2021    S37

Polen-Bełchatów: Smeerolie en smeermiddelen

2021/S 037-093593

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 251-633403)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Postadres: ul. Węglowa 5
Plaats: Bełchatów
NUTS-code: PL713 Piotrkowski
Postcode: 97-400
Land: Polen
E-mail: przemyslaw.siewiera@gkpge.pl
Telefoon: +48 695110271
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Dostawa olejów i smarów dla oddziałów PGE GiEK S.A. w latach 2021–2022”

Referentienummer: POST/GEK/GEK/PMR-CSS/06277/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup olejów i smarów na potrzeby dwóch oddziałów PGE GiEK S.A.: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Kopalnia Węgla Brunatnego Turów w latach 2021–2022. Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 251-633403

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 19/02/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 25/02/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 19/02/2021
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 25/02/2021
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: