Diensten - 93895-2021

24/02/2021    S38

België-Brussel: Juridische en technische beoordelingen van de naleving van de lidstaten met de geldende milieuwetgeving van de EU (twee percelen)

2021/S 038-093895

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate General Environment
Postadres: ENV.A.5 – Finance, BU 9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Juridische en technische beoordelingen van de naleving van de lidstaten met de geldende milieuwetgeving van de EU (twee percelen)

Referentienummer: ENV/2020/OP/0017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ter waarborging van het correct omzetten en toepassen van de milieuwetgeving van de Unie in alle lidstaten, is het van essentieel belang dat de informatie die de Commissie ontvangt in het kader van klachten, voorafgaande inbreukprocedures of inbreukprocedures of in het kader van kennisgevings- of verslagleggingsverplichtingen of op eigen initiatief verstrekte informatie, juridisch en technisch wordt beoordeeld.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Conformiteitscontrole van maatregelen van de lidstaten voor de omzetting en toepassing van de wetgeving van de EU op het gebied van milieu

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
79111000 Juridisch advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1 — Conformiteitscontrole van maatregelen van de lidstaten voor de omzetting en toepassing van de wetgeving van de EU op het gebied van milieu.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Algemeen beheer van de raamovereenkomst / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: illustratieve taken / Weging: 50
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

07 02 03 (Life Op.) Ondersteuning van beter milieubestuur en -informatie op alle niveaus.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit werd eerder bekendgemaakt in vooraankondiging 2020/S059-140463 onder een iets andere titel: “Conformiteitscontrole van de maatregelen van de lidstaten om richtlijnen om te zetten in de sector milieu (perceel 1 - perceel 2)”.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Technische beoordelingen van de naleving van de lidstaten van de geldende milieuwetgeving van de EU

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
79111000 Juridisch advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2 — Technische beoordelingen van de naleving van de lidstaten van de geldende milieuwetgeving van de EU.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Algemeen beheer van de raamovereenkomst / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: illustratieve taken / Weging: 50
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

07 02 03 (Life Op.) Ondersteuning van beter milieubestuur en -informatie op alle niveaus.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit werd eerder bekendgemaakt in vooraankondiging 2020/S059-140463 onder een iets andere titel: “Conformiteitscontrole van de maatregelen van de lidstaten om richtlijnen om te zetten in de sector milieu (perceel 1 - perceel 2)”.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 123-300536
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: FRA/E.3/ENV /2020/OP/0017 - Milieu Consulting SPRL - lot 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

conformiteitscontrole van maatregelen van de lidstaten voor de omzetting en toepassing van de wetgeving van de EU op het gebied van milieu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Milieu Consulting SPRL
Postadres: Chaussée de Charleroi 112
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1060
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: FRA/E.3/ENV /2020/OP/0017 - Milieu Consulting SPRL - lot 2 - 1st ranking
Perceel nr.: 2
Benaming:

Technische beoordelingen van de naleving van de lidstaten van de geldende milieuwetgeving van de EU

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Milieu Consulting SPRL
Postadres: Chaussée de Charleroi 112
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1060
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: FRA/E.3/ENV/2020/OP/0017 – Arcadis Belgium NV– lot 2 – 2nd ranking
Perceel nr.: 2
Benaming:

Technische beoordelingen van de naleving van de lidstaten van de geldende milieuwetgeving van de EU

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arcadis Belgium NV
Postadres: Rue du Marquis 1 Markiesstraat
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Umweltbundesamt mit beschränkter Haftung
Postadres: Spittelauer Lände 5
Plaats: Vienna
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 1090
Land: Oostenrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/02/2021