Leveringen - 97448-2019

01/03/2019    S43    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Auch: Matrassen

2019/S 043-097448

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier d'Auch
Nationaal identificatienummer: 26320004000016
Postadres: allée Marie Clarac
Plaats: Auch
NUTS-code: FRJ24
Postcode: 32000
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 562613126
Fax: +33 562613709

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ch-auch.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://www.agysoft.marches-publics.info/

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location de matelas thérapeutiques à air motorisé dans le cadre du GHT du Gers

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39143112
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39143112
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ24
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à 2, durée de chaque période de reconduction de 12 mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 1 an et 24 mois.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/02/2019