Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 461619-2021

Submission deadline has been amended by:  556257-2021
13/09/2021    S177

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

2021/S 177-461619

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΝΙΚΗΣ 4
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 105 63
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gd-aeee@central.tee.gr
Τηλέφωνο: +30 2103291200
Φαξ: +30 2103221772
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.tee.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

«ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ)

Αριθμός αναφοράς: 21564/8.9.2021
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

«ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: ΔΕ ΠΥΡΓΟΥ, ΙΑΡΔΑΝΟΥ, ΒΩΛΑΚΟΣ. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ: ΔΕ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ: ΔΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ, ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ. ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ: ΔΕ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ)»

II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών.

Συνοπτικά οι προτεινόμενες μελέτες είναι :

● Κύρια Μελέτη ΕΠΣ (μελέτη κατηγορίας 1 και 2)

● Μελέτη Υδραυλικών Έργων (μελέτη κατηγορίας 13)

● Τοπογραφική Μελέτη (μελέτη κατηγορίας 16)

● Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (μελέτη κατηγορίας 20)

● Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (μελέτη κατηγορίας 27)

Τα απαιτούμενα παραδοτέα είναι:

● Κύρια Μελέτη ΕΠΣ (μελέτη κατηγορίας 1 και 2)

● Μελέτη Υδραυλικών Έργων (μελέτη κατηγορίας 13)

● Τοπογραφική Μελέτη (μελέτη κατηγορίας 16)

● Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (μελέτη κατηγορίας 20)

● Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (μελέτη κατηγορίας 27)

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 066 955.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71410000 Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού
90713000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα
71351910 Υπηρεσίες γεωλογίας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

"ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: ΔΕ ΠΥΡΓΟΥ, ΙΑΡΔΑΝΟΥ, ΒΩΛΑΚΟΣ. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ: ΔΕ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ: ΔΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ, ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ. ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ: ΔΕ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ)»

II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών.

Συνοπτικά οι προτεινόμενες μελέτες είναι :

● Κύρια Μελέτη ΕΠΣ (μελέτη κατηγορίας 1 και 2)

● Μελέτη Υδραυλικών Έργων (μελέτη κατηγορίας 13)

● Τοπογραφική Μελέτη (μελέτη κατηγορίας 16)

● Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (μελέτη κατηγορίας 20)

● Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (μελέτη κατηγορίας 27)

Τα απαιτούμενα παραδοτέα είναι:

● Κύρια Μελέτη ΕΠΣ (μελέτη κατηγορίας 1 και 2)

● Μελέτη Υδραυλικών Έργων (μελέτη κατηγορίας 13)

● Τοπογραφική Μελέτη (μελέτη κατηγορίας 16)

● Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (μελέτη κατηγορίας 20)

● Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (μελέτη κατηγορίας 27)

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ1) / Στάθμιση: 35
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ2) / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ3) / Στάθμιση: 35
Τιμή - Στάθμιση: 100
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 066 955.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

1. στην κατηγορία μελέτης (1) Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες

2. στην κατηγορία μελέτης (2) Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές μελέτες

3. στην κατηγορία μελέτης (13) Μελέτες υδραυλικών έργων

4. στην κατηγορία μελέτης (16) Τοπογραφικές Μελέτες

5. στην κατηγορία μελέτης (20) Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές, και

6. στην κατηγορία μελέτης (27) Περιβαλλοντικές μελέτες.

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας.

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος .

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 25/10/2021
Τοπική ώρα: 10:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 15 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/11/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

ΝΙΚΗΣ 4, 10563 ΑΘΗΝΑ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Όπως ορίζεται στην διακήρυξη

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/09/2021