Υπηρεσίες - 50-2017

03/01/2017    S1

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Δεκαετής και διετής ασφάλιση αστικής ευθύνης, καθώς και ασφάλιση για ζημίες έργου

2017/S 001-000050

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: plateau de Kirchberg
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Ταχ. κωδικός: 2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: unité des contrats et marchés publics
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.AO-LUX@europarl.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://europarl.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2026
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Δεκαετής και διετής ασφάλιση αστικής ευθύνης, καθώς και ασφάλιση για ζημίες έργου.

Αριθμός αναφοράς: 06C60/2016/M046.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
66510000 Υπηρεσίες ασφάλισης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να:

συνάψει άμεση σύμβαση για την δεκαετή και διετή συμπληρωματική κάλυψη ασφάλισης αστικής ευθύνης, έναντι του κύριου του έργου και του εντεταλμένου κύριου του έργου, των κτιρίων Wilfried Martens και του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στις Βρυξέλλες, προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη υποδοχή και χρήση σε ασφαλείς συνθήκες των εν λόγω κτιρίων— παρτίδα 1,

συνάψει σύμβαση-πλαίσιο για την δεκαετή και διετή συμπληρωματική κάλυψη ασφάλισης αστικής ευθύνης, έναντι του κύριου του έργου και του εντεταλμένου κύριου του έργου, των κτιρίων του κέντρου επιμόρφωσης (πρώην Montoyer 63) και square de Meeûs στις Βρυξέλλες, προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη υποδοχή και χρήση σε ασφαλείς συνθήκες των εν λόγω κτιρίων— παρτίδα 2,

συνάψει άμεση σύμβαση για την κάλυψη ασφάλισης ζημιών έργου σε σχέση με το έργο αποκατάστασης και ανακαίνισης του κτιρίου Vaclav Havel στο Στρασβούργο, προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη υποδοχή και η χρήση σε ασφαλείς συνθήκες του εν λόγω κτιρίου — παρτίδα 3.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Δεκαετής και διετής ασφάλιση αστικής ευθύνης στις Βρυξέλλες — κτίρια Wilfried Martens και Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
66510000 Υπηρεσίες ασφάλισης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βρυξέλλες, Βέλγιο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την εξασφάλιση, σύμφωνα με τα άρθρα 1792 και 2270 του βελγικού αστικού κώδικα, των αρχιτεκτόνων, αναδόχων και λοιπών προσώπων που σχετίζονται με τον κύριο του έργου ή τον εντεταλμένο κύριο του έργου, μέσω σύμβασης έργου στο πλαίσιο της δεκαετούς ευθύνης τους για τα έργα δομικού σκελετού και της διετούς ευθύνης τους για τους καταλόγους έργων (ελεγχόμενες παρτίδες), για οτιδήποτε δεν καλύπτεται από την δεκαετή ασφάλιση αστικής ευθύνης των αναδόχων που έχει ενδεχομένως αναληφθεί από τους ίδιους.

Οι ενδεχόμενες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τους αναδόχους θα μπορούν είναι διαθέσιμες, σε πρώτη ζήτηση, κατά την επιτόπια επίσκεψη.

Με την παρούσα σύμβαση διασφαλίζονται ρητώς οι υπεργολάβοι των κατασκευαστών που αναφέρονται ανωτέρω για τις ζημίες ίδιας φύσης με εκείνες που προκαλούν την ευθύνη που προβλέπεται από τα ως άνω άρθρα του βελγικού αστικού κώδικα.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Συμπληρωματική δεκαετής και διετής ασφάλιση αστικής ευθύνης στις Βρυξέλλες — κτίρια square de Mêeus και κέντρο επιμόρφωσης (πρώην Montoyer 63)

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
66510000 Υπηρεσίες ασφάλισης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βρυξέλλες, Βέλγιο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την εξασφάλιση, σύμφωνα με τα άρθρα 1792 και 2270 του βελγικού αστικού κώδικα, των αρχιτεκτόνων, αναδόχων και λοιπών προσώπων που σχετίζονται με τον κύριο του έργου ή τον εντεταλμένο κύριο του έργου, μέσω σύμβασης έργου στο πλαίσιο της δεκαετούς ευθύνης τους για τα έργα δομικού σκελετού και της διετούς ευθύνης τους για τους καταλόγους έργων (ελεγχόμενες παρτίδες), για οτιδήποτε δεν καλύπτεται από την δεκαετή ασφάλιση αστικής ευθύνης των αναδόχων που έχει ενδεχομένως αναληφθεί από τους ίδιους.

Οι ενδεχόμενες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τους αναδόχους θα μπορούν είναι διαθέσιμες, σε πρώτη ζήτηση, κατά την επιτόπια επίσκεψη.

Με την παρούσα σύμβαση διασφαλίζονται ρητώς οι υπεργολάβοι των κατασκευαστών που αναφέρονται ανωτέρω για τις ζημίες ίδιας φύσης με εκείνες που προκαλούν την ευθύνη που προβλέπεται από τα ως άνω άρθρα του βελγικού αστικού κώδικα.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ασφάλιση ζημιών έργου σε σχέση με το έργο αποκατάστασης και ανακαίνισης του κτιρίου Vaclav Havel στο Στρασβούργο

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
66510000 Υπηρεσίες ασφάλισης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: FR42 Alsace
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στρασβούργο, Γαλλία.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την εξασφάλιση, εκτός από οποιαδήποτε αναζήτηση ευθύνης, της πληρωμής του συνόλου των εργασιών αποκατάστασης ζημιών, τόσο όσον αφορά τις αιτίες όσο και τις συνέπειες, ακόμα και εάν προκαλούνται από ελάττωμα του εδάφους, η φύση των οποίων είναι τέτοια ώστε η ευθύνη να βαρύνει τους κατασκευαστές, κατά την έννοια του άρθρου 1792-1 του γαλλικού αστικού κώδικα, τους παρασκευαστές και άλλα συναφή πρόσωπα, καθώς και τον τεχνικό ελεγκτή, κατά την έννοια του άρθρου 1792 του γαλλικού αστικού κώδικα, ήτοι σχετικά με ζημίες, οι οποίες:

— θέτουν σε κίνδυνο την αντοχή των έργων που συνθέτουν τη λειτουργία κατασκευής,

— επηρεάζουν τα εν λόγω έργα σε ένα από τα συστατικά τους στοιχεία ή ένα από τα στοιχεία εξοπλισμού τους και τα καθιστούν ακατάλληλα ως προς τη χρήση για την οποία προορίζονται,

— επηρεάζουν τη σταθερότητα ενός από τα αναπόσπαστα στοιχεία εξοπλισμού των έργων που αφορούν τη βιωσιμότητα, τη στήριξη, τον σκελετό περιτοίχισης ή κάλυψης, κατά την έννοια του άρθρου 1792-2 του γαλλικού αστικού κώδικα.

Οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών περιλαμβάνουν επίσης:

— τα έξοδα που αντιστοιχούν στις εργασίες κατεδάφισης, απομάκρυνσης των χωμάτων, εναπόθεσης ή αποσυναρμολόγησης, αντιστήριξης, υποστήριξης ή ανασυναρμολόγησης που ενδέχεται να είναι απαραίτητες, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης γαιών, βλάστησης και της ξανατοποθέτησής τους,

— τα έξοδα ασφάλισης ζημιών από τις εργασίες αποκατάστασης που υλοποιούνται μετά από καταστροφή εάν οι ίδιες οι εν λόγω εργασίες έχουν υποβληθεί στην υποχρέωση ασφάλισης ζημιών έργου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και ασφαλιστικές εταιρείες.

Εάν ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή ασφαλιστική εταιρεία για άλλες εταιρείες, πρέπει, κατά την υποβολή της προσφοράς στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, να αποδείξει με οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο ότι έχει αποκτήσει κάλυψη των προς εξασφάλιση κινδύνων σε ποσοστό 100 %. Για παράδειγμα θα παρουσιάζεται η προσφορά υπογεγραμμένη από τον κύριο ασφαλιστή ή το σύνολο των ασφαλιστών, η εντολή των εταιρειών, κ.λπ.

Εάν ο υποψήφιος είναι διαμεσολαβητής, θα υπογράφει την(τις) σύμβαση(συμβάσεις) ασφάλισης που προβλέπεται(προβλέπονται) στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών κατευθείαν με ασφαλιστή ή κύριο ασφαλιστή στο όνομα και για λογαριασμό του εν λόγω ασφαλιστή ή κύριο ασφαλιστή.

Με επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, η συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες είναι ελεύθερη επί ίσοις όροις για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις δημόσιες οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των συνθηκών, και για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις δημόσιες οντότητες των τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει ειδική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συμφωνία.

Η σύμβαση είναι επίσης ανοικτή για τους υπηκόους των κρατών που έχουν επικυρώσει την πολυμερή συμφωνία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις που έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συμφωνία.

Εάν ένας πιθανός υποψήφιος δεν είναι επιλέξιμος δυνάμει των ανωτέρω συμφωνιών, θα μπορούσε κατ' εξαίρεση να γίνει αποδεκτός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ad hoc βάση προκειμένου να συμμετάσχει στην πρόσκληση υποβολής προσφορών χωρίς αυτό να δημιουργεί προηγούμενο ή υποχρέωση για το μέλλον.

Για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας των υποψηφίων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους το κράτος στο οποίο έχουν την έδρα ή τον τόπο κατοικίας τους. Θα υποβάλλουν επίσης τα αποδεικτικά που απαιτούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους και κυρίως:

— εγγραφή στο εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο,

— διαπίστευση του οργανισμού ελέγχου του τομέα ασφαλίσεων της χώρας προέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο αποδεικνύει και βεβαιώνει ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης (κυρίως το αποδεικτικό εγγραφής),

— αποδεικτικό εγγραφής σε επαγγελματική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους διαμεσολαβητές, βεβαίωση φερεγγυότητας για τις εταιρείες κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ενδεχόμενες αντασφαλιστικές συμβάσεις,

— για τους κύριους ασφαλιστές και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, θα παρασχεθεί εντολή των εταιρειών (δεόντως υπογεγραμμένη από τους νομικούς εκπροσώπους κάθε οικείας εταιρείας, καθώς και βεβαίωση του δικαιώματος υπογραφής τους).

Εάν κανένα από αυτά τα έγγραφα δεν συνιστά κατάλληλη απόδειξη για την αιτιολόγηση και αξιολόγηση της ύπαρξης της εν λόγω άδειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δεχτεί άλλα επίσημα ισοδύναμα έγγραφα του υποψηφίου.

Σε περίπτωση οικονομικού ομίλου, πρέπει να παρασχεθεί μεμονωμένα για κάθε μέλος το δικαιολογητικό της άδειας παροχής του αντικειμένου της σύμβασης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17/02/2017
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/02/2017
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Λουξεμβούργο, εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο μπορεί να συμμετάσχει. Οι υποψήφιοι πρέπει να ενημερώσουν σχετικά με το όνομα και την ιδιότητα του εκπροσώπου τους, 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται για το σκοπό αυτό στα έγγραφα της σύμβασης.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διοργανώσει επιτόπιες επισκέψεις κατά την περίοδο μεταξύ 17.1.2017 και 19.1.2017 στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, και κατά την περίοδο μεταξύ 24.1.2017 και 27.1.2017 στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται μεμονωμένα (μια εταιρεία κάθε φορά). Μπορούν να παραστούν 2 κατ' ανώτατο όριο εκπρόσωποι ανά εταιρεία. Προκειμένου να ετοιμαστεί η άδεια εισόδου, παρακαλείστε να γνωστοποιήσετε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω, 1 εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της εκάστοτε περιόδου, την επωνυμία της εταιρείας σας και το ονοματεπώνυμο, τη θέση, τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησης των συμμετεχόντων. Οι εκπρόσωποί σας πρέπει να διαθέτουν ισχύον έγγραφο ταυτότητας. Μετά τη διαπίστευση των εκπροσώπων σας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σας διευκρινίσει τους τρόπους πρόσβασης και το σημείο συνάντησης.

Τα σχέδια των κτιρίων καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με αυτό το θέμα θα παρασχεθούν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων.

Μετά από την επίσκεψη θα συνταχθούν πρακτικά.

Τα ενδεχόμενα έξοδα μετακίνησης για την επιτόπια επίσκεψη θα βαρύνουν εσάς και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αποζημίωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η συμμετοχή στην επιτόπια επίσκεψη είναι υποχρεωτική: μόνον οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στην επιτόπια επίσκεψη, επιτρέπεται να υποβάλουν προσφορά. Η συμμετοχή σας στην επιτόπια επίσκεψη θα επιβεβαιώνεται μέσω της υπογραφής σας στον κατάλογο παρουσιών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Τηλέφωνο: +33 388172313
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πόλη: Λουξεμβούργο
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/12/2016