Προμήθειες - 57-2018

03/01/2018    S1

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Προμήθεια προϊόντων γραφείου και χαρτιού τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης

2018/S 001-000057

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ταχ. διεύθυνση: CSM 1 05/P001
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: OIB.02.002 Marchés publics
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22986989
Φαξ: +32 22960570
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Πληροφορίες για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς που περιλαμβάνονται ως αναθέτουσες αρχές στο VI.3
Ταχ. διεύθυνση: CSM 1 05/P001
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: OIB.02.002 Marchés publics
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22986989
Φαξ: +32 22960570
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3157
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια προϊόντων γραφείου και χαρτιού τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης

Αριθμός αναφοράς: OIB.02/PO/2017/069/793
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
30192000 Προμήθειες ειδών γραφείου
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η σύναψη σύμβασης για την προμήθεια προϊόντων γραφείου και χαρτιού τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 29 600 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Αναλώσιμα γραφείου καθώς και χαρτί εκτύπωσης και φωτοαντιγραφής

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30192000 Προμήθειες ειδών γραφείου
30197630 Εκτυπωτικό χαρτί
30197643 Φωτοαντιγραφικό χαρτί
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Κωδικός NUTS: IE IRELAND
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Κωδικός NUTS: IT ITALIA
Κωδικός NUTS: DE DEUTSCHLAND
Κωδικός NUTS: NL NEDERLAND
Κωδικός NUTS: ES ESPAÑA
Κωδικός NUTS: PT PORTUGAL
Κωδικός NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Κωδικός NUTS: SE SVERIGE
Κωδικός NUTS: UK UNITED KINGDOM
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

BE, LU, FR, IE, IT, DE, NL, ES, PT, CZ, SE, UK

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια αναλώσιμων γραφείου καθώς και χαρτί εκτύπωσης και φωτοαντιγραφής

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Διοικητικές πιστώσεις της ΕΕ
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια χαρτιού για εκτύπωση

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30197630 Εκτυπωτικό χαρτί
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κωδικός NUTS: IT ITALIA
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

BE, LU, IT

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια χαρτιού για εκτύπωση

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Διοικητικές πιστώσεις της ΕΕ
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

— ο υποψήφιος θα επισυνάψει στην προσφορά του όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο III.1) «Όροι συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης και απαριθμούνται στο παράρτημα I «Κατάλογος ελέγχου των εγγράφων προς συμπλήρωση και υποβολή» της συγγραφής υποχρεώσεων.

— ο υποψήφιος θα επισυνάψει μεταξύ άλλων υπεύθυνη δήλωση, δεόντως χρονολογημένη και υπογεγραμμένη, η οποία θα αναφέρει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που κατακυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να ακολουθεί πλήρως το πρότυπο που δημοσιεύεται στην ακόλουθη σελίδα: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Προσοχή: ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση θα καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού και πριν από την υπογραφή της σύμβασης, τα αποδεικτικά που επιβεβαιώνουν την υπεύθυνη δήλωσή του.

Προσοχή: σε περίπτωση ομίλου, η υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα και πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, για κάθε μέλος του ομίλου ξεχωριστά.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει:

— αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμούς και λογαριασμούς αποτελεσμάτων) των τελευταίων τριών οικονομικών ετών, όπου θα αναφέρεται το ετήσιο κέρδος προ φόρων. Εάν, για εύλογη αιτία, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επισυνάψει δήλωση σχετικά με το ετήσιο κέρδος προ φόρων των τελευταίων 3 ετών. Εάν οι οικονομικές καταστάσεις ή η δήλωση παρουσιάζουν αρνητικό μέσο κέρδος για τα 3 τελευταία έτη, ο υποψήφιος καλείται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του ικανότητα, όπως για παράδειγμα κατάλληλη εγγύηση από τρίτο (για παράδειγμα από τη μητρική εταιρεία), δηλώσεις ελεγκτή, εμπειρογνώμονα λογιστή ή ισοδύναμα έγγραφα.

— δήλωση του ειδικού ετήσιου κύκλου εργασιών που σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης και έχει υλοποιηθεί κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Προκειμένου να επιλεγεί, ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τελευταία 3 οικονομικά έτη ύψους:

παρτίδα 1: 5 600 000 EUR

παρτίδα 2: 340 000 EUR

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

— ο υποψήφιος θα παράσχει αποδεικτικό εκτέλεσης τριών συμβάσεων, ελάχιστης αξίας 250 000 EUR έκαστη (για την παρτίδα 1) και 50 000 EUR (για την παρτίδα 2) με άμεση σχέση με το αντικείμενο της παρούσας και οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά τα 3 τελευταία έτη συνοδευόμενες από το ποσό τους, τη διάρκεια, την ημερομηνία έναρξής τους και τα πλήρη στοιχεία (όνομα επικοινωνίας, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) των δημόσιων ή ιδιωτικών αποδεκτών τους. Ο κατάλογος αυτός θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης από κάθε δικαιούχο,

— Ο υποψήφιος θα παράσχει και για τις δύο παρτίδες πιστοποίηση ISO 9001 ή, ελλείψει αυτής, εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας της επιχείρησης με τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: τομέας και πεδίο εφαρμογής του συστήματος ποιότητας. παρουσίαση της εταιρείας, δραστηριότητες, προϊόντα, πελάτες, τεκμηριωμένη δήλωση της διοίκησης σχετικά με την ποιοτική πολιτική που ακολουθείται, οργανόγραμμα του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, περιγραφή των διαδικασιών και της αλληλεπίδρασής τους και των διαδικασιών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Προκειμένου να επιλεγεί, ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει για καθεμία από τις τρεις συμβάσεις ελάχιστη αξία ύψους:

παρτίδα 1: 250 000 EUR,

παρτίδα 2: 50 000 EUR,

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 28/02/2018
Τοπική ώρα: 17:30
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/03/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), Bâtiment CSM1, cours Saint–Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken) — 1040 Bruxelles, Βέλγιο.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Ένας εκπρόσωπος από κάθε υποψήφιο, δεόντως εξουσιοδοτημένος, επιτρέπεται να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών (με την υποχρεωτική προσκόμιση διαβατηρίου ή ταυτότητας).

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς τη μονάδα OIB.02.002 «Δημόσιες συμβάσεις» το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης για την αποσφράγιση των προσφορών (βλέπε στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο σημείο I.1).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

48 μήνες μετά την ανάθεση.

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

1) η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα (περιλαμβανομένων των ερωτήσεων και απαντήσεων) θα διατίθενται από την ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3157. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν μέσω του δικτυακού τόπου. Στη συνέχεια, θα ενημερώνονται επιγραμμικά από το σύστημα δημοσίων συμβάσεων για τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών. Όσοι δεν εγγραφούν στον δικτυακό τόπο, καλούνται να τον επισκέπτονται τακτικά. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν λάβουν γνώση συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, η Επιτροπή δεν θα φέρει ευθύνη.

Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να επαληθεύουν τις ενημερώσεις και τις τροποποιήσεις κατά την περίοδο ισχύος της πρόσκλησης.

2) προσκόμιση δειγμάτων για την παρτίδα 2: όλες οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από δείγματα των 5 βασικών στοιχείων που περιγράφονται στο τμήμα 3.3.1.1 των διοικητικών ρητρών (παράρτημα ΙΙ), το αργότερο κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών,

3) οι συμπληρωματικές πληροφορίες για τους όρους της σύμβασης, τις ανανεώσεις της σύμβασης, τους όρους συμμετοχής, τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων, τον συνολικό προβλεπόμενο όγκο της σύμβασης κτλ. αναγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων που διατίθεται στον προαναφερθέντα δικτυακό τόπο. Δεν διατίθεται έντυπη μορφή. Έχοντας λάβει πιστοποίηση «EMAS» το 2005, το Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB) λειτουργεί φιλικά προς το περιβάλλον. Το EMAS είναι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου, το εθελοντικό μέσο της ΕΕ που χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους.

4) οι εκτελεστικοί οργανισμοί μπορούν να συμπεριληφθούν ως αναθέτουσα αρχή στη σύμβαση (εντός ορίου 10 % της συνολικής αξίας της σύμβασης και για όλους τους εκτελεστικούς οργανισμούς συνολικά), εφόσον κατά το χρόνο της δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, οι εν λόγω οργανισμοί δεν είχαν ακόμα συσταθεί επισήμως ούτε βρίσκονταν υπό σύσταση και συνεπώς, καμία επίσημη ονομασία δεν μπορούσε να διευκρινιστεί στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

5) Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών και τη διεξαγωγή των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του OIB, καλείστε να συμβουλευτείτε τον «Οδηγό προς τους υποψηφίους» και το φυλλάδιο «Επιχειρηματικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

6) η παρούσα σύμβαση αποτελεί αντικείμενο κοινής διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν 37 άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμοί ως αναθέτουσες αρχές (βλέπε πρόσκληση υποβολής προσφορών).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω περιόδου ούτε την έναρξη νέας περιόδου υποβολής των προσφυγών.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/12/2017