Έργα - 21175-2021

Submission deadline has been amended by:  65669-2021
18/01/2021    S11

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06D10/2020/SI2KAD-01 — σχεδιασμός και κατασκευή χώρου «Europa Experience» και συνεδριακού κέντρου στο Λουξεμβούργο

2021/S 011-021175

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: Plateau du Kirchberg
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: L-2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://europarl.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7445
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06D10/2020/SI2KAD-01 — σχεδιασμός και κατασκευή χώρου «Europa Experience» και συνεδριακού κέντρου στο Λουξεμβούργο

Αριθμός αναφοράς: 06D10/2020/SI2KAD-01
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45000000 Κατασκευαστικές εργασίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αυτές οι διαδικασίες σχετίζονται με το σχεδιασμό και την κατασκευή του χώρου «Europa Experience», καθώς και ένα κέντρο επισκεπτών και ένα συνεδριακό κέντρο εντός του κτιριακού συγκροτήματος Adenauer του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Plateau du Kirchberg στο Λουξεμβούργο.

Αυτό περιλαμβάνει ιδίως τη διεξαγωγή των προκαταρκτικών μελετών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών, την κατάρτιση σχεδίων και άλλων απαιτούμενων τεχνικών εγγράφων (τμήμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών), καθώς και την εκτέλεση των ίδιων των εργασιών (τμήμα που αφορά στις εργασίες). Πρόκειται για σύμβαση τύπου «σχεδίαση-κατασκευή» (design and build).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Plateau du Kirchberg στο Λουξεμβούργο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αυτές οι διαδικασίες σχετίζονται με το σχεδιασμό και την κατασκευή του χώρου «Europa Experience», καθώς και ένα κέντρο επισκεπτών και ένα συνεδριακό κέντρο εντός του κτιριακού συγκροτήματος Adenauer του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Plateau du Kirchberg στο Λουξεμβούργο.

Αυτό περιλαμβάνει ιδίως τη διεξαγωγή των προκαταρκτικών μελετών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών, την κατάρτιση σχεδίων και άλλων απαιτούμενων τεχνικών εγγράφων (τμήμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών), καθώς και την εκτέλεση των ίδιων των εργασιών (τμήμα που αφορά στις εργασίες). Πρόκειται για σύμβαση τύπου «σχεδίαση-κατασκευή» (design and build).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 852
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/03/2021
Τοπική ώρα: 18:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 24/03/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Η αποσφράγιση θα γίνει στο bâtiment W Martens, Rue Belliard 80, Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αποσφράγιση των προσφορών καλούνται, επί ποινή άρσης του δικαιώματος πρόσβασης στην αποσφράγιση των προσφορών, να γνωστοποιήσουν την παρουσία τους το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu — περιορίζοντας την εκπροσώπησή τους σε ένα πρόσωπο.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Θα πραγματοποιηθεί μια υποχρεωτική επιτόπια επίσκεψη επί ποινή απόρριψης της προσφοράς στις 3.2.2021 (10.00).

Συμβουλευτείτε το έγγραφο «Όροι υποβολής προσφοράς» για τους όρους συμμετοχής σε αυτή την επίσκεψη.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergründwald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Τηλέφωνο: +33 388172313
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergründwald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
11/01/2021