Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 35197-2021

25/01/2021    S16

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ENER/D3/2021-105-2 Μετρήσεις της ακτινοβολίας ολόκληρου του σώματος για την αξιολόγηση της δεσμευθείσας ενεργού δόσης των εκτεθειμένων εργαζομένων

2021/S 016-035197

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ENER - Energy, ENER.D.3 — Radiation protection and nuclear safety
Ταχ. διεύθυνση: DG Energy, to the attention of ‘Tri central’, 2, rue Mercier
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: L-2144
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/energy/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7723
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7723
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ENER/D3/2021-105-2 Μετρήσεις της ακτινοβολίας ολόκληρου του σώματος για την αξιολόγηση της δεσμευθείσας ενεργού δόσης των εκτεθειμένων εργαζομένων

Αριθμός αναφοράς: ENER/LUX/2021/OP/0002
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50410000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών μέτρησης, δοκιμών και ελέγχου
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Περίπου 170 μέλη του προσωπικού από διαφορετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υπόκεινται σε ατομική παρακολούθηση από την αναθέτουσα αρχή εκτίθενται σε ιονίζουσα ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ο εργοδότης θα πρέπει να λάβει τις κατάλληλες προφυλάξεις και μέτρα παρακολούθησης της ακτινοβολίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχει η εξωτερική έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία κατά την εργασία, καθώς και για τις δόσεις που οφείλονται στην πιθανή πρόσληψη ραδιενεργών ουσιών. Η αναθέτουσα αρχή έχει καθιερώσει ένα σύστημα για τη συστηματική παρακολούθηση, καταγραφή και αναφορά των μεμονωμένων εκθέσεων σε ακτινοβολία. Η ατομική παρακολούθηση ακτινοβολίας περιλαμβάνει επίσης την ετήσια ανίχνευση πιθανής εσωτερικής έκθεσης λόγω πρόσληψης ραδιενεργών ουσιών με την μέτρηση ακτινοβολίας ολόκληρου του σώματος («συνήθης παρακολούθηση») καθώς και την ad-hoc ανίχνευση πιθανών προσλήψεων («ειδική» παρακολούθηση). Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών αποτελούν οι μετρήσεις ακτινοβολίας in vivo με επακόλουθη αξιολόγηση των δόσεων που οφείλονται στην πρόσληψη ραδιενεργών ουσιών.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 156 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50410000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών μέτρησης, δοκιμών και ελέγχου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το πρόγραμμα παρακολούθησης προβλέπει μετρήσεις ακτινοβολίας «in vivo» μία φορά τον χρόνο για κάθε μέλος του προσωπικού που έχει καταχωρηθεί ως εκτεθειμένος εργαζόμενος. Η πλειονότητα των εκτιθέμενων εργαζομένων που υπηρετούν ως επιθεωρητές ελέγχου διασφαλίσεων της Ευρατόμ καθορίζει τη σημασία της διεξαγωγής ετήσιων «συνήθων» μετρήσεων, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες ελέγχου διασφαλίσεων, οι επιθεωρητές που υπόκεινται σε πλαίσιο ακτινοπροστασίας πρέπει να υποβάλλονται σε όλες τις σχετικές δοκιμές και εξετάσεις χωρίς εξαίρεση. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της σύμβασης για μετρητές ακτινοβολίας ολοκλήρου σώματος πρέπει να είναι εξαιρετικά αξιόπιστες όσον αφορά τη συνεχή λειτουργία τους.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλεί τα εργαστήρια που είναι εγκεκριμένα για την εκτέλεση μετρήσεων ακτινοβολίας ολόκληρου του σώματος και για την αξιολόγηση των δόσεων που οφείλονται στην πρόσληψη ραδιενεργών ουσιών να υποβάλουν σχετικές και λεπτομερείς προσφορές.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 156 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 13
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση ανανεώνεται αυτομάτως τρεις φορές κάθε φορά για 12 μήνες εξετάσεων που περιγράφονται ανωτέρω, εκτός εάν ένα από τα μέρη λάβει επίσημη γνωστοποίηση περί του αντίθετου, τουλάχιστον 3 μήνες πριν από το τέλος της εν εξελίξει διάρκειας. Η ανανέωση δεν μεταβάλλει ούτε αναστέλλει τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/03/2021
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/03/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GC.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/01/2021