Προμήθειες - 38502-2018

27/01/2018    S19

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Προμήθεια προϊόντων γραφείου και χαρτιού τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης

2018/S 019-038502

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 001-000057)

Νομική βάση:

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ταχ. διεύθυνση: CSM 1 05/P001
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: OIB.02.002 Marchés publics
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22986989
Φαξ: +32 22960570
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Πληροφορίες για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς που περιλαμβάνονται ως αναθέτουσες αρχές στο VI.3
Ταχ. διεύθυνση: CSM 1 05/P001
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: OIB.02.002 Marchés publics
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22986989
Φαξ: +32 22960570
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια προϊόντων γραφείου και χαρτιού τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης

Αριθμός αναφοράς: OIB.02/PO/2017/069/793
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
30192000 Προμήθειες ειδών γραφείου
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η σύναψη σύμβασης για την προμήθεια προϊόντων γραφείου και χαρτιού τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/01/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 001-000057

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Αριθμός τμήματος: 1
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 28/02/2018
Τοπική ώρα: 17:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 19/03/2018
Τοπική ώρα: 17:30
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Αριθμός τμήματος: 1
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 08/03/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 23/03/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Αριθμός τμήματος: 2
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 28/02/2018
Τοπική ώρα: 17:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 19/03/2018
Τοπική ώρα: 17:30
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Αριθμός τμήματος: 2
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 08/03/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 23/03/2018
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: