Υπηρεσίες - 38506-2018

27/01/2018    S19    Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Κλειστή διαδικασία 

Γερμανία-Βερολίνο: Υπηρεσίες φύλαξης ασφαλείας και υποδοχής/υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου για τον Οίκο της ΕΕ στο Μόναχο, Γερμανία

2018/S 019-038506

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 013-024619)

Νομική βάση:

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Representation in Germany
Ταχ. διεύθυνση: Unter den Linden 78
Πόλη: Berlin
Κωδικός NUTS: DE212 München
Ταχ. κωδικός: 10117
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Head of Administration
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-DE-MUC-AUSSCHREIBUNG@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +49 892424480
Φαξ: +49 8924244815

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/germany/home_de

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες φύλαξης ασφαλείας και υποδοχής/υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου για τον Οίκο της ΕΕ στο Μόναχο, Γερμανία

Αριθμός αναφοράς: PR/2018-02-SEC/MUC
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79710000 Υπηρεσίες ασφάλειας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Υπηρεσίες φύλαξης ασφαλείας και υποδοχής/υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου για τον Οίκο της ΕΕ στο Μόναχο, Γερμανία.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/01/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 013-024619

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 12/02/2018
Τοπική ώρα: 17:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 21/02/2018
Αριθμός τμήματος: IV.2.3)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
Αντί:
Ημερομηνία: 19/02/2018
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 28/02/2018
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: