Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 41169-2016

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

06/02/2016    S26

Ιταλία-Ίσπρα: JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI — Συμβουλευτικές υπηρεσίες

2016/S 026-041169

Διορθωτικό

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2015/S 194-350801 της 7.10.2015)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Centro comune di ricerca, Gestione del sito di Ispra, all'attenzione della sig.ra C. Remy, TP 582, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ΙΤΑΛΙΑ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ism-c4-c5-lv-procurement@ec.europa.eu

Αντί 

5. Προστασία δεδομένων:

[...]

2. Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων ενδέχεται να καταχωρισθούν μόνο στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (EWS) ή τόσο στο EWS όσο και στην κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς (CED) από τον υπόλογο της Επιτροπής, σε περίπτωση που εμπίπτουν σε 1 από τις περιπτώσεις που αναφέρονται:

— στην απόφαση 2008/969/ΕΚ, Ευρατόμ, της Επιτροπής της 16.12.2008, σχετικά με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης το οποίο χρησιμοποιείται από τους διατάκτες της Επιτροπής και από τους εκτελεστικούς οργανισμούς (για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm),

— στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1302/2008 της Επιτροπής, της 17.12.2008, σχετικά με την κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς (για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τη δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).

6. Χρήση του καταλόγου:

[...]

3. Για καθέναν από τους τομείς δραστηριοτήτων (τμήμα 7), το συνολικό ποσό όλων των συμβάσεων που θα υπογραφούν εντός ενός έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 134 000 EUR.

Διάβαζε 

5. Προστασία δεδομένων:

[...]

2. Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να καταχωρισθούν στο σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης και αποκλεισμού (EDES) εάν το ενδιαφερόμενο μέρος εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28.10.2015. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm

6. Χρήση του καταλόγου:

[...]

3. Για καθέναν από τους τομείς δραστηριοτήτων (τμήμα 7). Το συνολικό ποσό όλων των συμβάσεων που θα υπογραφούν εντός ενός έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 135 000 EUR.